Hitra kommune
Gå til

Mari er vår nye barnevernleder - her er hennes hjertesak

Navn: Mari Wedø Jektvik

Alder: 27 år

Sivilstand: Ugift

Sier andre om meg: Strukturert, omsorgsfull og robust

Aktuell: 
Startet i stillingen som enhetsleder for Hitra barneverntjeneste den 03.09.18.


Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon der det er behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barneverntjenesten et ansvar for å hjelpe familien. Barneverntjenesten skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller når barnet av andre grunner har behov for hjelp.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår. Tjenesten er regulert av Lov om barneverntjenester.

Hitra barneverntjeneste har vært en selvstendig tjeneste siden det interkommunale samarbeidet med Frøya ble avsluttet i 2016. Tjenesten ligger nå lokalisert i 2. etasje ved Hitra Helsetun i Fillan. Tjenesten er en egen enhet som er underlagt kommunalsjef for helse, omsorg og rehabilitering.

Hitra barneverntjeneste har 6 fagstillinger i 100% og en merkantil ressurs i 40%. Per dato består fagstillingene av to barnevernspedagoger, to sosionomer og en sykepleier/paramedic.

Bakgrunn fra arbeid med ungdom og rus

Jeg har nylig startet opp som enhetsleder for Hitra barneverntjeneste. Jeg har tidligere bakgrunn fra arbeid med ungdom og rus, samt saksbehandling i barneverntjenesten. Jeg er utdannet sosionom ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og ble ferdig med min bachelorgrad der i 2014. Etter studiene jobbet jeg ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim, før jeg høsten 2015 startet på mastergraden «mestring og myndiggjøring» ved Høgskulen i Volda. Våren 2016 ble jeg ansatt som saksbehandler ved Hitra barneverntjeneste og fortsatte masterstudiene ved siden av. Jeg har jobbet som saksbehandler i Hitra barneverntjeneste frem til tiltredelse i lederstillingen 03.09.18.

Frøyværing med hjertesak

Jeg er født og oppvokst på Nordhammeren på Frøya. Her vokste jeg opp med sammen med mine foreldre og to søstre. Jeg har vært heldig å vokse opp med en stor familie på begge sider, med besteforeldre, tanter, onkler og søskenbarn i umiddelbar nærhet. I tillegg til å tilbringe tid med de jeg er glad i, liker jeg også å være aktiv og jeg tilbringer mye tid både på treningssenter, ute i naturen og på sjøen. Det siste året har jeg også vært aktiv i sykkelsporten og jeg debuterte i sykkelritt nå i sommer. Jeg liker å reise og oppleve verden, men er samtidig veldig hjemkjær og jeg bruker derfor mesteparten av tiden hjemme i Trøndelag.

Jeg har en hjertesak, og det er kreftsaken. I 2015 mistet jeg lillesøsteren min. Hun døde av leukemi bare 19 år gammel. Jeg er selv aktiv i pengeinnsamlingstiltak for kreftforeningen. Sammen med familie og venner samler vi inn penger til «Vildes minnekonto», der formålet er å kunne bidra til «gleder i hverdagen for unge voksne kreftsyke» som er i behandling. Kreftforeningen forvalter pengene og deler ut midler til søkere. Kreftsaken står meg derfor nært og er en viktig del av meg og hvem jeg er som person. Det å miste noen så kjær er en vond erfaring, men jeg velger å bruke det positivt i mange sammenhenger, også i arbeidshverdagen. Jeg har lært meg å lete etter de små gledene, være takknemlig for det jeg har og å ha et positivt fokus i livet. Jeg er opptatt av å finne styrker og ressurser i vanskelige situasjoner og dette er gode tilnærminger også i arbeidssammenheng. 

Barnet skal være hovedperson i egen sak

Mitt hovedmål som leder for barneverntjenesten er å videreføre det tjenesten har bygd opp gjennom reetableringsfasen fra 2016 og frem til i dag. Vi er nå inne i en stabiliseringsfase der blant annet verdigrunnlag, arbeidsmetoder og holdninger innad i tjenesten skal finne fotfeste. Vi har erfart at den måten vi jobber barnevern på fungerer i praksis og at vi oppnår gode resultater. Vi vil derfor fortsette å jobbe i den retningen som er påstartet, der fokus på brukermedvirkning, respekt og likeverd står sentralt. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med barneverntjenesten og at også foreldre, barn og unge kan ta kontakt selv.

Barneverntjenesten har fra starten av lagt listen høyt når det kommer til målsettinger. Vi skal i det videre arbeidet fortsette å yte gode tjenester gjennom å etterstrebe gode samarbeidsrelasjoner med våre klienter og samarbeidspartnere. Barnet skal være hovedperson i egen sak. Vi skal fortsette å bruke metoder som familieråd til å mobilisere ressurser i barnets familie og nettverk når det er behov for det. Vi skal fremstå som et åpent og gjennomsiktig barnevern og vi skal fortsette å ha fokus på forebyggende og tverrfaglig arbeid. Vi skal være et synlig barnevern med tilstedeværelse på de arenaer barn ferdes og vi skal fortsette å delta på samarbeidsmøter med andre tjenester som er i kontakt med barn og familier. Vi ønsker også å fortsette oppbygging av lokale tiltak innad i barneverntjenesten og i samarbeid med andre.

Tverrfaglig samarbeid til det beste for barn og unge

Overordnet har jeg en forventning om et godt og konstruktivt samarbeid med øvrige hjelpeinstanser, skoler, barnehager, politikere og administrasjonen i kommunen til beste for Hitras barn og unge. Jeg ser frem til å være med i etableringen av en eventuell barne- og familietjeneste der målet er å kunne tilby samlokaliserte tjenester for barn og deres familier.

Videre vil jeg nevne at barneverntjenesten for tiden har redusert bemanning. Vi har to nytilsatte saksbehandlere og skal ansette en til, samt at tjenesten har ny leder og holder på å etablere den nye miljøterapeut-stillingen. Vi kommer til å bruke tid på opplæring og samordning av den nye sammensetningen i tjenesten. Dette gjør at vi i en periode kommer til å være mindre synlig i enkelte sammenhenger og vi håper på forståelse for dette.

God på kompetanse

Jeg opplever at Hitra er god på flere områder. Jeg opplever at kommunen er god på kompetanseheving, der flere etater inne helse, omsorg og oppvekst deltar i felles forum og kursdager. Jeg opplever også at kommunen har flere ledere og andre ansatte med tydelige mål for arbeidet sitt og dette opplever jeg som svært positivt.

Hitra har kommet langt i forhold til det tverrfaglige samarbeidet, men jeg opplever at vi fremdeles har en vei å gå. Jeg har troen på at samlokaliserte tjenester i en eventuell barne- og familietjeneste vil være positivt for det videre tverrfaglige arbeidet og at dette også kan bidra til å jobbe mer forebyggende. Jeg opplever videre at vi som jobber med og for barn og unge kan bli enda bedre på å tilegne oss kunnskap om hverandres arbeidsområder og bli bedre kjent med hva vi kan bruke hverandre til. Alle som jobber med og for barn og unge på Hitra har et felles mål om barnets beste og da tenker jeg det er viktig for alle å vite hvem som kan gjøre hva for å sikre riktig hjelp til riktig tid.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Hitra Frøyas redaksjon, men av Hitra Frøyas markedsavdeling.

Hitra Frøya er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på hitra-froya.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.