Trafikklysene er påslått - åtte områder får grønt lys

Hitra og Frøya har havnet i gul sone

Havbruk

Regjeringa har nå skrudd på det lenge varslede trafikklys-systemet som skal indikere hvilke produksjonsområder langs kysten som får øke lakseproduksjonen, og hvilke som må vente eller også stå i fare for å redusere. Åtte områder har fått grønt lys og kan forvente tillatelse til produksjonsøkning.

Hitra og Frøya har, sammen med resten av Sør-Trøndelag og Nordmøre (produksjonsområde 6), havnet i gul sone. Det betyr i praksis at det er ingen endringer sammenlignet med dagens produksjonsvolum. Også Stadt til Hustadvika (produksjonsområde 5) har havnet i gul sone, mens for Nord-Trøndelag til Bindal (produksjonsområde 7) har fiskeriministeren satt til grønn sone, selv om styringsgruppa var i tvil her.

- Min vurdering er i hovedsak den samme som rådene fra styringsgruppen, men etter en helhetlig vurdering har jeg valgt å sette produksjonsområde 7 til grønt. Jeg mener at lusepåvirkningen i området ligger innenfor et akseptabelt risikonivå og at dette kan underbygges av gode faglige vurderinger, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Mulig for enkeltaktører å søke unntak

Hans statssekretær Roy Angelvik sier til Hitra-Frøya at også produksjonsbedrifter som havner i gul og rød sone har mulighet for å søke Mattilsynet om unntak.

- For de som havner i gul/ rød finnes det også unntaksregler for. Det betyr at en aktør som driver meget bra og har ingen eller lite påvirkning / miljømessige avtrykk, kan søke om unntak og likevel få vekst. Dette reguleres i en unntaksregel som ligger i vekstsystemet. Den regelen er fordi vi ønsker ikke at enkeltaktører kan ødelegge for et helt produksjonsområde med flere aktører, sier Angelvik.
- Vil det være et komplisert system å styre etter?
- Neida, dette vil gi næringen insentiv til å drive så godt som overhodet mulig og man får forutsigbarhet, mener han.

- En viktig milepæl

Fiskeriminister Per Sandberg kaller innføringa av trafikklyset en viktig milepæl.

- Dette er første gang regjeringen har grunnlag for å legge til rette for kapasitetsjusteringer etter det nye systemet. Nå kan vi tilby oppdretterne forutsigbar vekst, som også ivaretar hensynet til miljøet. Samlet sett gir fargeleggingen av kysten nå en forsvarlig tilnærming for kapasitetsjustering av næringen, sier Sandberg.

Åtte får grønt lys

Regjeringen har besluttet at åtte produksjonsområder settes til grønt (produksjonsområdene 1 og 7-13), tre produksjonsområder settes til gult (2, 5 og 6) og to produksjonsområder settes til rødt (3 og 4). Det vil bli gitt tilbud om økt produksjonskapasitet i de områdene som settes til grønt, samt til de som tilfredsstiller vilkårene for unntak. Det er tidligere besluttet at kapasiteten i de røde områdene ikke skal reduseres i denne runden. Nedtrekk vil først skje i de områdene som blir røde i neste runde i 2019.

- Beslutningen kan samlet innebære en vekst på i underkant av 3 % av den samlede tillatelsesbiomassen til næringen, eller om lag 24 000 tonn MTB, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i sin pressemelding.

Vurderer luse-risiko på villaks

Departementet mottok 15. september ekspertgruppens rapport om tilstanden i produksjonsområdene sammen med styringsgruppens risikovurdering basert på denne rapporten. I rapporten vurderes risiko for dødelighet på villaks som skyldes lakselus, i hvert av områdene. Styringsgruppen er satt sammen av en representant fra henholdsvis Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning. Ekspertgruppen har bestått av en rekke eksperter på lakselus og villaks, og ble ledet av Frank Nilsen fra Universitetet i Bergen.

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå utarbeide et høringsbrev med utkast til tildelingsforskrift, hvor det vil redegjøres nærmere for hvordan kapasitetsjusteringen i grønne produksjonsområder vil gjennomføres, herunder fordeling mellom økt kapasitet på eksisterende tillatelser og nye tillatelser, vederlag for økt kapasitet og regler for økt kapasitet på bakgrunn av unntaksbestemmelser i gule og røde produksjonsområder.

Liste over produksjonsområdene:

1: Svenskegrensen til Jæren 
2: Ryfylke 
3: Karmøy til Sotra 
4: Nordhordland til Stadt 
5: Stadt til Hustadvika 
6: Nordmøre til Sør-Trøndelag 
7: Nord-Trøndelag med Bindal 
8: Helgeland til Bodø 
9: Vestfjorden og Vesterålen 
10: Andøya til Senja 
11: Kvaløya til Loppa 
12: Vest-Finnmark 
13: Øst-Finnmark