Norske næringsfartøy

– 20 prosent av ulykkene har tilknytning til havbruksnæringen

Hittil i år har er det registrert 106 arbeidsulykker. 

Illustrasjonsbilde 

Havbruk

Fire personer omkom på norske næringsfartøy i første halvår i år. Felles for dem alle er at de jobbet på fiskefartøy, viser Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk.

Antall dødsulykker viser ingen tilbakegang. De fire omkomne hittil i år er det samme antall dødsulykker som i 2017 og 2016. En av dem som mistet livet i år var en utenlandsk fisker som arbeidet på et større fiskefartøy, skriver Sjøfartsdirektoratet.

To fiskere falt over bord

“Han entret en lastetank som skulle luftes ut, mistet bevisstheten på grunn av oksygenmangel, falt ned i tanken og ble liggende med ansiktet i rester fra lasten.”

Videre var det to hendelser der fiskerne har falt over bord. Et av fartøyene drev med garnfiske og det andre krabbefiske.

Den fjerde dødsulykken skjedde da at fartøy gikk ned med fisker om bord.

Oversikten viser også at det har vært 106 arbeidsulykker i år, omtrent likt som ved samme periode i fjor. Da ble det registrert 115 ulykker med personskade.


1 av 5 ulykker i havbruksnæringen

– Det er gledelig at vi ser en liten nedgang på antall personulykker, men vi hadde ønsket en betydelig større nedgang på arbeidsulykker, og spesielt på antall omkomne, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en melding.

Alvestad mener at det totale antall personulykker er uakseptabelt høyt, og tror det er nødvendig å minne både de på land og om bord at sikkerheten må tas på alvor.

– For øvrig har vi merket oss at omkring 20 prosent av det samlede antall innrapporterte ulykker har tilknytning til havbruksnæringen, sier han.

Dobbelt så mange branner

Halvårsstatistikken viser at antallet skipsulykker har gått litt ned fra 127 i 2016 og 124 i 2017 til 110 i 2018.

Grunnstøtinger er som tidligere den vanligste årsaken, med 42 tilfeller mot 52 i samme periode i 2017.

Antallet branner har doblet seg, fra 6 i 2017 til 12 i 2018. Fem av brannene fant sted på fiskefartøy der ett av fartøyene gikk tapt, mens det andre slapp fra det med mindre skader.

Fem andre branntilfeller fant sted på lasteskip, to av dem førte til alvorlige skader på skipet. De siste to skjedde på passasjerskip, med mindre materielle skader.

– Etter at Sjøfartsdirektoratet hadde brann om bord som fokusområde i 2014, så vi en tilbakegang i antall branner på fartøy. Det er ikke hyggelig at vi nå igjen ser en økning, sier Alvestad.

Færre kontaktskader

Kontaktskader, slik som sammenstøt med kaier og broer, har det derimot blitt litt mindre av de siste årene.

Det er registrert 18 kontaktskader hittil i år, mot 22 i 2017 og 23 i 2016.

“Når det gjelder øvrige typer hendelser fordeler de seg omtrent likt med foregående år”, skriver Sjøfartsdirektoratet