SalMar leverer sterke økonomiske tall igjen

- Resultatet er muliggjort av iherdig innsats fra våre ansatte

Konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar 

Havbruk

Kostnadsforbedringer og god prisoppnåelse løftet SalMar-resultatet i tredje kvartal.

Samlet operasjonelt driftsresultat (EBIT) for driften i kvartalet endte på 939,1 millioner kroner, mot 801,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

– God drift og sterke biologiske prestasjoner har bidratt til at SalMar leverer et sterkt finansielt resultat. Resultatet er muliggjort av iherdig innsats fra våre ansatte som har bidratt til kostnadsreduksjoner, god prisoppnåelse samt effektivitetsforbedring innen slakteri- og videreforedlingsaktivitetene, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar.

Samlet omsetning endte på 2,8 milliarder kroner i perioden, opp fra 2,7 milliarder i 3. kvartal 2017.


 

26 kroner i EBIT per kilo
Slaktevolumet var 36.100 tonn, mot 34.000 tonn i tredje kvartal 2017. Gjennomsnittlig laksepris (NASDAQ) i perioden 54,80 kroner per kilo, ned 1,75 kroner per kilo fra samme periode året før. Til tross for prisnedgangen økte SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo med 2,31 kroner og endte på 26,03 kroner.

«Segment Midt-Norge har levert et sterkt operasjonelt resultat i tredje kvartal. Hovedtyngden av slaktevolumet i perioden var fisk satt i sjøen våren 2017. Denne generasjonen har levert meget gode biologiske prestasjoner med lav dødelighet og få lusebehandlinger, noe som har resultert i lave kostnader», skriver selskapet.

«Slaktevolum i segment Nord-Norge var som planlagt lavt i tredje kvartal, investering i ny MTB-kapasitet samt lavere tilvekst enn planlagt har medført at slakteplanene ble endret for å optimalisere MTB utnyttelsen og volumpotensialet i stående biomasse.»

Kostnaden på slaktet biomasse i kvartalet ble som ventet høyere enn hva som har vært realisert tidligere perioder, og økningen kan i hovedsak tilskrives høye faste enhetskostnader som følge av lavt volum, ifølge selskapet.

I fjerde kvartal er det ventet en betydelig økning i slaktevolumet og kostnadsnivået forventes å komme ned sammenlignet med tredje kvartal.


 

Resultatforbedring for salgs og prosesseringsaktivitene
Resultatet for salgs- og prosesseringsaktivitetene viser et overskudd på 73,1 millioner kroner i kvartalet, opp fra 46,2 millioner i samme periode i fjor. Resultatforbedringen er drevet av god prisoppnåelse, rundt 42 prosent av volumet ble solgt på fastpris kontrakter til nivåer over spot, i tillegg har rekordhøye volumer bidratt til økt kapasitetsutnyttelse og bedret driftseffektivitet for slakteri- og videreforedlingsaktivitetene.

Kontraktsdekningen for fjerde kvartal 2018 ligger per 9. november på 35 prosent.

Opprettholder forventet slaktevolum
SalMar opprettholder forventet slaktevolum på 143.000 tonn i Norge i 2018, fordelt på 100.000 tonn i segment Midt-Norge og 43.000 tonn i segment Nord- Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det i 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 26.000 tonn og 6.100 tonn.

For 2019 forventer SalMar å slakte 145.000 tonn i Norge.