God førjulsnyhet til Måsøval, får trolig lov til å teste ut dette konseptet

«Aqua Semi»-konseptet, som Frøya-selskapet Måsøval Fiskeoppdrett AS utvikler sammen med industriselskapet Vard, er et delvis lukket og nedsenkbar enhet med tak og stålvegger  Foto: Illustrasjon: Måsøval Fiskeoppdrett AS

Havbruk

Fiskeridirektoratet har gitt Måsøval Fiskeoppdrett AS om at de ligger godt an til å få en eller flere utviklingskonsesjoner for sitt konsept «Aqua Semi».

- Ut fra de opplysningene som foreligger på nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Direktoratet vil nå gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser, skriver Fiskeridirektoratet, og presiserer samtidig at dette ikke er å oppfatte som et endelig tilsagn.

De såkalte utviklingskonsesjonene brukes til å fremme innovasjon i branssjen og er blitt veldig attraktive for havbruksindustrien.


Hva er en utviklingskonsesjon?
  • Utviklingstillatelsene er en ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. Arbeidet er tidkrevende blant annet fordi det stilles strenge krav til hvordan søker dokumenterer prosjektet.
 

«Aqua Semi»-konseptet, som Frøya-selskapet Måsøval Fiskeoppdrett AS utvikler sammen med industriselskapet Vard, er et delvis lukket og nedsenkbar enhet med tak og stålvegger ned til 20–25 meters dyp, hvor den flyter på pontonger. Konstruksjonen har et stålgitter i bunnen. Ifølge Måsøval skal «Aqua Semi» plasseres i  Frøyfjorden.

Asle Rønning, adm.direktør i Måsøval Fiskeoppdrett.  Foto: Trond Hammervik

 

Måsøval Fiskeoppdrett søkte om utviklingstillatelse like før fristen gikk ut. Etter en del korrespondanse med fiskerimyndighetene, kom svaret nå den 20. desember.


 

- For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om én eller flere utviklingstillatelser, må også den videre behandlingen støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til vilkårene og intensjonen med ordningen med utviklingstillatelser, skriver direktoratet i brevet.