Satser på kjapp utvidelse av industri-område

Området fra dagens miljøstasjon på Melkstaden og nord til bensinstasjonen er aktuelt som industriområde 

New Articles

I forslaget til kommuneplan for Sistranda er et område på begge sider av fylkesveien, fram til bilverkstedet, utredet som en utvidelse av Nordhammervika næringspark.

Kommuneplanen er ennå ikke vedtatt, men rådmannen vil ha fortgang i arbeidet med å utvide næringsarealene. Dette kommer som en tilleggssak til onsdagens formannskapsmøte i Frøya.

"Frøya kommune får henvendelser fra aktører som er interessert i å etablere seg med sin næringsvirksomhet i kommunen. Pr i dag finnes lite tilgjengelig areal å tilby. Det som finnes er kun mindre areal og i områder som ikke er like aktuelle for utbyggere. Kommunen jobber langsiktig i forbindelse med den kommende rullering av kommuneplanens arealdel for å etablere nye områder", står det i saksframlegget.

I påvente av dette ber rådmannen om at det foretas gunnerverv og lages reguleringsplan for dette området.

Det aktuelle område for utvidelse nord for dagens næringspark er på ca 80 dekar, hvorav ca 55 dekar er landareal og resten fylling i sjø.

Det vises til at området er konsekvensutredet og at kommuneplanen har vært på høring i to runder uten at det er kommet merknader av betydning.