Planlegger leiligheter på Sandstad

Illustrasjon i planen  Foto: ON Arkitekter

New Articles

On Arkitekter har på vegne av Lervåg Eiendom AS utformet en reguleringsplan for Bakktun på Sandstad. Området er på 4,5 dekar. Det er ikke tallfestet hvor mange boenheter man vil ha innenfor planområdet, men illustrasjonsplanen viser bygg med tilsammen åtte leiligheter.