Innfører forbud mot sammenkomster - det vil ikke gis noen unntak

New Articles

Frøya og Hitra kommuner gikk mandag ettermiddag ut med en kunngjøring om at det blir forbudt mot sammenkomster hvor folk fra flere husstander vil være sammen over tid.

De to kommunene har også innført at folk som har vært på innlandsreise til fylkene sør for Dovre, skal i to ukers heimekarantene ved hjemkomst.


 

- Det er ikke mulig å søke om unntak

"Private sammenkomster, som bryllupsfester, russefester og lignende der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid forbys. Forbudet gjelder uavhengig av om planlagt sammenkomst gjennomføres ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.", står det i de likelydende kunngjøringene.

Det er ikke mulig å søke om unntak. Forskriften trer i kraft fra midnatt og skal gjelde inntil ny beskjed blir gitt. Forbudet er i verksatt av kommunelegene og med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.


Forbud mot visse private sammenkomster

Private sammenkomster, som bryllupsfester, russefester og lignende der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid forbys. Forbudet gjelder uavhengig av om planlagt sammenkomst gjennomføres ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Det kan ikke søkes om dispensasjon fra forbudet.

Ved besøk mellom husstander og når man ferdes rundt i samfunnet for øvrig, oppfordrer kommunen befolkningen om å følge de statlige retningslinjene for hygiene og avstand. Store ansamlinger av mennesker for øvrig frarådes både innendørs og utendørs.

Ansatte skal jobbe hjemmefra, så langt det er praktisk mulig

Kommunene ber også om at arbeidsgivere i privat og offentlig sektor sørger for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig.

- Dette innebærer at arbeidsgivere må gjøre en vurdering av hvem og hvor mange som må være fysisk til stede i virksomheten for å opprettholde en forsvarlig drift. Arbeidsgivere må forsøke å tilrettelegge for at pendling begrenses, men når pendling må videreføres skal arbeidstakeren bruke egen bil og ikke offentlig kommunikasjon. Pendlere skal ikke unødvendig oppsøke tjenestetilbud i kommunen og skal gjøre sitt ytterste for å begrense smittespredning. Første ledd gjelder ikke virksomheter hvor fysisk fravær av ansatte vil gå ut over kritiske funksjoner for liv og helse. Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig, med mindre dette er strengt nødvendig. Det samme gjelder for kurs, seminarer og lignende, skriver kommunene.


Kommunene fraskriver seg økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

- Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er straffbart, jf. Smittevernloven § 8-1.

Les mer på kommunenes hjemmesider