Lærerne ved naturbruk ved Frøya videregående skole mener i følge tillitsvalgt for Skolenes landsforbund at de ikke har fått være med å bestemme hvordan de store ekstrainntektene til skolen skal brukes. Som lokalavisa skrev i forrige utgave, har Frøya vgs tjent over 40 millioner kroner på sin oppdrettskonsesjon de siste årene.

- Jeg skal ikke legge skjul på at bruken av de ekstra inntektene er gjenstand for diskusjoner i kollegiet ved skolen, og det er selvsagt forskjellige syn på hvordan disse midlene burde disponeres. Skolen har nok undervisningsutstyr på naturbruk, men blant annet vet jeg at lærerne ved akvakulturutdanningen ved skolen føler at de ikke i stor nok grad har hatt en medbestemmelse i forhold til hvordan de ekstra økonomiske midlene fra undervisningstillatelsen har blitt brukt. Derfor er det viktig at vi i tiden fremover blir med i drøftingen rundt hvordan disse pengene skal brukes, sier Bjørn Jensen.

Han er lærer i akvakultur ved naturbrukslinja og tillitsvalgt for Skolenes landsforbund, som organiserer de fleste lærerne ved naturbruk, som innbefatter VG1 naturbruk, VG2 akvakultur, og VG2 fiske og fangst. Jensen mener at rektor frem til nå har involvert lærerne og de tillitsvalgte svært lite i drøftingene omkring dette.

- Informert om penge-bruken i etterkant

- Vi har hatt en skoleledelse som har definert det meste av skolens aktiviteter og utdanningsprogrammer som akvakulturrelatert og fordelt pengene uten å ha drøftet dette skikkelig med de tillitsvalgte. Medbestemmelses-avtalen sier derimot at rektor skal drøfte alt slikt. Imidlertid har rektor til en viss grad informert om hva pengene har blitt brukt til i etterkant. Men dette sikrer selvsagt ingen medbestemmelse. Jeg mener at når det kommer så store ekstramidler inn til skolen, så skal det være full synlighet og drøfting slik at man i så stor grad som mulig sikrer at pengene brukes til det beste for skolen og undervisningen, mener Jensen.

Han viser til at det blant annet har kommet inn synspunkter om at pengene burde brukes til flere lærere på akvakultur.

- Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet og skolens ledelse har fått skriftlig henvendelse fra lærere ved akvakulturutdanningen som har etterspurt ressurser til å kunne drive undervisning med mindre grupper i akvakulturutdanningen. Dette for at vi skal kunne benytte oss av skolens undervisningstillatelse i større grad. I dag er vi én lærer på ca. 15 elever, men det er grenser for hvor mange elever én lærer har mulighet til å gjennomføre undervisningsopplegg med i praksis på merdekanten, og hvor mange elever vi lovlig kan transportere i båt til undervisningsanlegget. Vi har blant annet gjennom utprøving funnet at maksimal gruppestørrelse i forhold til å få god kvalitet i de praktiske undervisningsoppleggene er på ca. åtte elever. Lærerne på naturbruk-seksjonen mener at gjennom innholdet i avtalen burde dette tiltaket gjennomføres. Det mener vi det er økonomiske rammer til gjennom pengene som kommer fra undervisningstillatelsen. Skolen har hittil ikke gjort noe i forhold til dette, sier Jensen.

Nylig avgått rektor Bjørnar Johansen svarer på sin side at det er brukt penger på økt lærertetthet (se nedenfor).

- Kommunikasjonen har bedret seg

Jensen mener kommunikasjonen mellom ledelsen har bedret seg etter at det ble ansatt ny rektor.

- Men nå er vi opptatt av å se fremover. Rektor Espen Arntsberg er veldig interessert i å drøfte hvordan pengene skal brukes. Det ser vi positivt på, og mener det vil bidra til en bredere forståelse av hva pengene blir brukt til, og at det i enda større grad bidrar til at elevene ved skolen opplever å ha en meningsfull skolehverdag og et godt undervisningstilbud, sier Jensen.

I forrige utgave skrev lokalavisa om at Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke har gjort nøyaktig rede for hvordan 14,3 millioner kroner av inntektene fra Frøya videregående skoles oppdrettskonsesjon er brukt. I følge avtalen mellom oppdrettsselskapene og Frøya videregående skole, er målet med undervisningskonsesjonen å styrke akvakulturutdanningen ved Frøya videregående skole spesielt, og kompetansehevingen i fylket generelt. Pengene fra undervisningskonsesjonen skal settes i et fond som skal forvaltes av rektor.

- Jeg synes det er betenkelig at Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke kan gjøre rede for hva pengene er brukt til, spesielt når det gjelder så store summer. Det er greit at de på stående fot ikke kan gi en detaljert oversikt, men at de ikke klarer å finne det ut over tid er enda verre. Det tyder på at de ikke har helt kontroll. Vi har heller ingen nøyaktig oversikt over hvordan pengene er brukt og skulle gjerne fått presentert et detaljert regnskap, mener Bjørn Jensen.

Skole-eier: - Vi har god kontroll

Fylkesdirektør for opplæring, Inger Johanne Christensen, uttaler gjennom en epost til Hitra-Frøya at fylkeskommunen har god kontroll på pengebruken ved skolen.

- Jeg kan forsikre Bjørn Jensen og andre om at Sør-Trøndelag fylkeskommune har godt fungerende regnskaps- og kontrollsystemer og har god kontroll, skriver Christensen.

- Hvilken kommentar har du til at tillitsvalgte sier at lærerne ikke har blitt tatt med på drøftinger sammen med rektor og ikke hatt medbestemmelsesrett om hvordan pengene fra undervisningskonsesjonen skal brukes?

- Jeg kan forsikre Bjørn Jensen og andre om at Sør-Trøndelag fylkeskommune har godt fungerende regnskaps- og kontrollsystemer og har god kontroll, skriver fylkesdirektør for opplæring, Inger Johanne Christensen.

- Dette er en påstand som får stå for hans regning. Generelt er det slik at hovedavtalen regulerer hva som skal drøftes med de tillitsvalgte ved skolen, men det er rektor som har det vi kaller styringsrett, dvs at det er rektor som tar den endelige beslutningen. På generelt grunnlag er det ikke unormalt at det kan være ulike oppfatninger mellom ledelse og tillitsvalgte knyttet til graden av medbestemmelse og involvering i ulike saker.

- Lærerne på akvakultur har etterspurt økt lærertetthet for å kunne ha mindre grupper og bedre undervisning ute på merdekanten. Har du hørt om det og har du eventuelt en kommentar?

- Dette er kjente problemstillinger på de fleste av skolene våre. Rektor ved skolen må imidlertid både ha blikk for å hindre for store ulikheter mellom lærergrupper og å sørge for at driften ved skolen er bærekraftig også i det tilfellet at ekstrainntektene svikter. Slik sett kan det være svært krevende å være rektor i «gode tider». Dette er også en av årsakene til at fylkeskommunen/skolen har laget en handlingsregel for bruken av leieinntektene, slik at blant annet driften av «Fru Inger» sikres selv om leieinntektene forsvinner. Med det omfang naturbruk har fått, har vi også funnet det hensiktsmessig å sette av penger både til fremtidig vedlikehold av «Fru Inger» og eventuelt anskaffelse av et nytt opplæringsfartøy, skriver Christensen.

- Undervisninga relevant og i forhold til læreplanene

Bjørnar Johansen viser til at han har sluttet som rektor og ikke ønsker å uttale seg om detaljer i forhold til budsjett og regnskap.

- Det jeg imidlertid kan si er at administrasjonen ved skolen og tillitsvalgte har vært med på drøftinger og prioriteringer angående disponeringer av inntektene. Vil har også orientert i fellesmøte med alle ansatte. Og Bjørn Jensen var ikke tillitsvalgt da pengene og prioriteringene ble gjort, sier Johansen.

- Hvorfor har ikke pengene blitt brukt på økt lærertetthet ved akvakulturklassen som lærerne har etterspurt?

- De er brukt på økt lærertetthet. Jeg har fått et brev fra Bjørn Jensen om å få dele klassen opp i mindre grupper av elever. Det kan vi gjøre når undervisningen kan være farlig, som under fiske i Lofoten. Det er rektors ansvar å fordele de pedagogiske ressursene til en hver tid, og undervisningen ute på oppdrettsanleggene mener jeg har vært forsvarlig.

- Men lærerne mener det er for å gjøre undervisningen bedre for elevene?

- Jeg mener undervisningen har vært relevant og i forhold til læreplanene.

- Har det vært mangel på penger til økt lærertetthet?

- Det har ikke vært en problemstilling. Lærertettheten ved Frøya vgs har vært økt i forhold til de fordelte rammene. Jeg mener undervisningen har vært forsvarlig.

- Lærerne mener også at det har vært for liten synlighet om hva pengene er brukt på.

- Bruken av pengene er lagt frem på fellesmøte, ellers har jeg ingen kommentar, sier Johansen.