Norsk kulturminneford har delt ut over 50 millioner kroner til verneverdige kulturminner.

Av dette tilfaller 84.000 kroner til gamle Gjæsingen skole på Frøya.

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan som gir økonomisk og faglig støtte til å ta vare på verneverdige kulturminner.

Private eiere, frivillige organisasjoner og kommuner kan søke om midler for egne kulturminner.Statistikken viser at avstanden mellom søknader til Kulturminnefondet

-Vi mangler ikke gode prosjekt

Fondet får inn søknader om midler til langt flere prosjekt enn det er mulig å imøtekomme.

– Vi mangler midler for å støtte flere kulturminnetiltak, sier direktør Simen Bjørgen i Norsk kulturminnefond, som håper det blir økte rammer i neste års statsbudsjett.

Erfaringene viser at omtrent for hver krone vi gir til et prosjekt, kommer tre kroner tilbake fra private, det være seg i form av penger eller  dugnadsinnsats, påpeker Bjørgen.

Søknadsfristen for neste tildelingsrunde er 1.november 2014.

Fondet har også innført ei prøveordning med økonomisk støtte til skadeforebyggende tiltak. Her blir søknadene behandlet fortløpende og kulturminenfondet kan yte tilskudd på inntil 50 % av kostnaden og maksimalt 30.000 pr. prosjekt.