Fristen for innlevering av anbud for Frøya kultur- og kompetansesenter gikk ut i dag fredag kl. 12.00 i fylkeshuset i Trondheim. Anbudene ble åpnet samme sted kl. 13.00 med tilstedeværelse av representanter for de 2 byggherrene som leverte. Fra Frøya kommune deltok Otto Falkenberg og fra fylkeskommunen stilte prosjektleder Tor Aalberg.

Skal sikre om kravene er oppfulgt

Aalberg forklarer saksgangen videre:

- I løpet av kommende uke (uke 17) vil kommunens representant Otto Falkenberg og jeg gjennomgå de innkommende anbud med hensyn på tilfredsstillelse av kvalifikasjonskravene som er stilt og kontrollere samlet pris fra hver av totalentreprenørene.

- Dersom alt dette er tilfredsstillende vil valg av totalentreprenør blir bestemt i uke 17, og dette meddeles prosjektgruppen i møte 27.04.2012. Prosjektgruppen består av representanter fra Frøya kommune, næringslivet på Frøya og fylkeskommunen.

Vinneren får vite først

- Deretter blir anbyderne informert om valget av totalentreprenør og vinneren blir tilskrevet om dette. Alt dette skjer med forbehold om politisk godkjenning både hos Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Politisk godkjenning er forutsatt gjort i løpet av mai måned hos begge byggherrene.  Dersom denne prosessen går uten innsigelser, vil det bli underskrevet en samspillavtale med totalentreprenøren i løpet av mai og arbeid med forprosjekt i samspill vil foregå frem mot sommeren. I august overleverer totalentreprenøren forprosjektet  med evt justert pris til byggherren og kontrahering av endelig samspillavtale gjøres innen slutten av august.

- Detaljprosjektering kan da bli oppstartet primo september og bygging kan startes opp i løpet av september/oktober 2012, forteller prosjektleder Tor Aalberg.

Ferdigstillelse av bygget er planlagt i desember 2013 og bygget tas i bruk til nyttår 2013.