Frøya kommune har tidligere levert fire høringsuttalelser om politireformen. Hovedessensen fra kommunen sin side har vært en aksept for redusering av antall politidistrikt, men mot at innsparte midler på effektivisering skal benyttes til styrking av nærpolitiet ute i distriktene.

Kommunen har også tidligere påpekt at politimesterens forslag ikke ivaretar kommunens forutsetning for ny reform.

Rådmannen sier seg derfor uenig i politimesterens tilrådning, og argumenterer for at Frøya også blir tjenestested i framtida.

Argumentene

I forslaget som legges fram i kommunestyret heter det:

1. Frøya kommune ber om at Frøya også blir tjenestested når ny struktur skal endelig fastsettes, og da med følgende begrunnelse:

-  Kommunen har stor befolkningsvekst og vil innen 2040 ha nærmere 7000 innbyggere, jfr. SSB’s framskrivinger, en vekst på over 40 %.

- Kommunen har ei øyrekka fra Sula til Halten med voksende aktivitet sommers tid – både til lands og til vanns.

- Strekningen Flatval - Hellesvik en strekning på 14 km - har flere enn 2500 innbyggere, og er den tettest befolkede strekningen i regionen.

- På Sistranda har det de siste årene vært flere større utbygginger som genererer stor aktivitet: Frøya kultur- og kompetansesenter, Blått kompetansesenter (byggetrinn 1), Frøya Storhall m/klatrehall, basishall og tilrettelegging for sjøsport og aktiviteter i marka.

2. Frøya kommunestyre forventer at de valg av tjenestested som blir gjort, har en begrunnelse som er reell, som blir offentlig og som folk flest opplever som legitim.

3. Frøya kommune viser til bygging av ny og moderne brannstasjon på Siholmen, like ved dagens lensmannskontor. Kommunen ønsker å bidra til enda tettere samlokalisering og samarbeid mellom politi og brannvesen, om Frøya blir tjenestested.

4. Frøya kommune har hatt et godt samarbeid med Frøya lensmannskontor, bl.a. gjennom det kriminalforebyggende i SLT. Dette arbeidet må videreføres, da både kommunen og politiet ser verdien av dette som kriminalforebyggende tiltak.

5. Hvorvidt en såkalt politikontakt skal fungere etter intensjonene om lensmannskontoret legges ned, avhenger av hvor stor stillingsressurs som øremerkes, ansvar og myndighet politikontakten får, bosted for politikontakten m.m.