Lokalavisa - litt historikk

Øyregionen fikk to lokalaviser omkring årsskiftet 1973/1974. Det var Frøyavisa som kom ut på Sistranda og dekket Frøya kommune. Redaktører var Hans Ulrik Hammer og Torgeir Aas. Hitra-Nytt kom ut på Sandstad og dekket Hitra kommune. Initiativtakere og redaktører var i starten Tore Strøm, Knut O. Sivertsen og Svend Sivertsen.
Om avisa

Det var en tøff tid å starte avis, kostnadene var betydelige til trykking og distribusjon og det var vanskelig å få endene til å møtes. Det gikk mest på idealisme og dugnad.

Frøyavisa utkom i starten med en utgave pr. måned, mens Hitra-Nytt kom ut hver 14. dag fra starten av. Senere kom den ut hver uke før det ble to ukentlige utgaver. Det skjedde fra årsskiftet 1985/1986.

I Hitra-Nytt hoppet både Tore Strøm og Knut Olav Sivertsen av i løpet av 1 1/2 år. De tre initiativtakerne hadde full jobb i kommune eller stat, og det var på fritida avisa måtte produseres. Dermed måtte altfor mye avisarbeid gjøres på kvelds- og nattid, det ble strevsomt og ikke alltid like effektivt. Noe måtte endres om Hitra skulle beholde lokalavisa.

Svend Sivertsen valgte å satse på lokalavisprosjektet. Han tok over utgiverselskapet og avisdriften i 1975.  Sivertsen var lærer på den tida og jobbet ved Barman skole. Han valgte redusert stilling i skolen og sammen med kona Mary-Ann, viet de svært mye arbeidsinnsats på Hitra-Nytt i årene som fulgte.

Hitra og Frøya kommuner hadde nå hver sin lokalavis. To lokalaviser som hver for seg slet tungt for å overleve. Økonomisk var det meget tøft å drive avisene, annonsegrunnlaget var for tynt og kostnader til trykking og distribusjon meget tyngende.

På Frøya var flere personer med i avisproduksjonen, og Frøyavisa var de første åra basert på svært mye dugnadsarbeid. Her var et helt arbeidskorps i sving med å skrive og lage avisutgavene i starten. Med årene ble nok dugnadsinnsatsen dårligere og det måtte lønnet arbeid til også her.

Tross trange tider for begge avisene, hadde Hitra-Nytt et bedre økonomisk fundament enn Frøyavisa. Det var større annonsemarked på Hitra, næringslivet så verdien i å benytte  lokalavisa i sin markedsføring av varer og tjenester, økonomien bedret seg utover i 1980-åra. Svend Sivertsen sluttet i sin deltidsstilling som lærer i 1979 og derfra dreide alt seg om avisvirksomhet for han og kona.

I 1983 ble sunndalingen Terje Sandstad hyret inn som sommervikar i redaksjonen i Hitra-Nytt, det skulle bli en langvarig "sommerjobb". Terje fortsatte som journalist i Hitra-Nytt, ble med over i Hitra-Frøya og er fortsatt ansatt i avisa, nå som redaksjonssjef og deskansvarlig.

Både Frøyavisa og Hitra-Nytt ble trykket ved ST-trykk AS på Orkanger og distribuert gjennom Posten.

I 1985 tok Svend Sivertsen initiativet til samarbeid om felles lokalavis for Frøya og Hitra. Ikke alle applauderte initiativet. Prosjektet vakte betydelig motstanden i kretser både på Hitra og Frøya. Det framgikk blant annet av div.leserinnlegg i begge avisene.

Etter en god del turbulens falt brikkene på plass og den nye, felles lokalavisa som fikk navnet Hitra-Frøya, kunne presenteres til jul 1985.

Styret i Frøyavisa anbefalte at man skulle gå for samarbeid om felles lokalavis. Dessverre ble ikke anbefalingen vedtatt i den påfølgende generalforsamlingen i Frøyavisa AS.

Der ble det nei til samarbeid og man valgte å utgi Frøyavisa videre, uten at det var økonomisk grunnlag til stede. Frøyavisa ble tvunget til å innstille på grunn av økonomien i mars 1988.

Men i 1985/1986 var planene likevel lagt for lokalavis for øyregionen. Hitra-Frøya var forberedt som nytt, felles avisprodukt. Ingen vei tilbake. Tore Strømøy fra Strømøya, ble med som engasjert Frøya-journalisten i nyavisa.  Den kom ut med sitt første nummer til jul i 1985 og deretter med utgivelse to dager per uke, tirsdag og fredag.

Staben besto den gangen av fire personer: Tore Strømøy, Terje Sandstad, Mary-Ann og Svend Sivertsen. Svend Sivertsen fortsatte som redaktør for nyavisa.

De som jobbet i og med lokalavisa følte dette var en naturlig utvikling ettersom utfordringene og oppgavene til de to nabokommunene ofte var like, samarbeidet godt og det utviklet seg et tettere kommunalt samarbeid på flere områder de nærmeste åra.

Fastlandsforbindelsen til øyregionen ble vedtatt i Stortinget, snart skulle det bli bru til Fjellværøya, tunneller både mellom Hitra og fastlandet og mellom de to nabokommunene. Og bekreftelsen på at det var en riktig beslutning å lage en felles lokalavis lot ikke vente på seg. Opplaget vokste raskt fra ca. 2.400 til 3.800 omkring 1990. Utover i 90-åra vokste opplaget jevnt og trutt. En utvikling som har fortsatt også etter tusenårsskifet. Rekordopplaget ble notert for året 2007 med 5.067.

Hitra-Frøya hadde sitt hovedkontor i lokaler tilknyttet boligen til redaktøren i Badstuvika ved  Sandstad fra 1979 til 1993. I 1988 tok Hitra-Frøya også over det gamle Frøyavis-kontoret i "samvirkelagsbygget" på Sistranda.

Etter hvert vokste staben og det ble for tragbodd på aviskontoret i eneboligen. Årsskiftet 1992/1993 overtok avisa lokaler etter Skatvold-butikken på Sandstad som la ned butikkdriften. Her ble det innredet et praktisk kontorlokale for avisvirksomheten. Staben hadde etter hvert blitt på ti personer.

Utviklingen har vært positiv for lokalavisa som har befestet sin posisjon og blitt den viktigste kanalen for næringslivet som skal nå ut til sine kunder i øyregionen med sitt budskap. Også kommunene har sett fordelene med å bruke lokalavisa som sin kanal ut til folket.

Svend Sivertsen var eneeier av avisselskapet, Hitra-Frøya lokalavis AS, fram til 1998. Da kjøpte Adresseavisen 66 prosent av aksjene i selskapet, mens Sivertsen beholdt 34 prosent. Nå måtte imidlertid Adresseavisen selge seg ned til 49 prosent etter et vedtak i det nyopprettede Statens eierskapstilsyn. Tilsynet var redd Adresseavisen ville bli en for sterk medieeier i Midt-Norge. Sivertsen kjøpte da tilbake 17 prosent av aksjene gjennom sitt selskap Kyst-Media AS.

Styreleder i Hitra-Frøya lokalavis AS har vært Odd Einar Drilsvik, direktør i Adresseavisen for område lokalaviser. Fra høsten 2011 overtok Henning Johansen styreleder-jobben. Johansen er også direktør for lokalavisene i Adresseavisen Gruppen.

Hitra-Frøya har hatt en stabil arbeidsstokk med 10-12 ansatte totalt.

Redaktør fra 1.januar 2008 er Bjørn Lie Rønningen.

Hitra-Frøya lokalavis har i alle år blitt trykket på Orkanger og samarbeidet med trykkeriet har vært godt. Et nytt trykkeri, Nr1-AdressaTrykk AS (50% eid av A-pressen og 50% av Adresseavisen) sto ferdig 1. januar 2009.

Om avisa