MENINGER

Utbetalingene gir fantastiske muligheter

Meninger

Vekst i oppdrettsnæringen gir 103 millioner til Frøya-kommune.

Fiskerikommuner- og fylkeskommuner får nå utbetalt til sammen 2,7 milliarder fra havbruksfondet etter at regjeringen åpnet for ytterligere vekst i næringen.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 og skal sikre havbruksfylker- og kommuner inntekter fra veksten i havbruksnæringen. Om lag 160 kommuner og 10 fylker får utbetalt midler, hvorav 87,5 prosent tilfaller kommunene, i henhold til Fiskeridirektoratets fordelingsnøkkel.

Vi er begge svært fornøyde med regjeringens poltikk og veksten det har medført i utbetaling fra Havbruksfondet.

Kristin Strømskag 

 

Havbruksnæringen er Norges viktigste fremtidsnæring. De grepene regjeringen har gjennomført for vekst i næringen gir resultater på flere nivåer. Verdiskaping og sysselsetting i den ene enden, og store gevinster for havbrukskommunene i den andre, uttaler de.

Havbruksfondet er en ordning som skal stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen. Det er viktig for oss at disse midlene nå bidrar til fortsatt vekst i havbrukskommunene. Frøya kommune får i 2018 utbetalt 103 millioner. Dette er en eventyrlig sum som både er forpliktende og muliggjørende, her handler det om å bruke hver krone riktig slik at vi får mest mulig igjen på den andre enden.

Etter flere år med mindre vekst har regjeringen åpnet for mer produksjon i næringen. Det nye «trafikklyssystemet» ble iverksatt i 2017 og skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst. Landet er delt inn i tretten fargelagte soner som avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.

Dette er en fornuftig måte å gi tilbake til lokalsamfunnene på. Kommunene får kompensasjon for bruk av, og utvikling av sjøarealer. Det er en rettferdig ordning som samtidig sikrer vekst og utvikling.

Oppdrettsnæringen har vært positive til at vederlag for nye konsesjoner burde tilfalle kommunene som betjener og legger til rette for utviklingen av denne viktige fremtidsnæringen for Norge. Samtidig er det viktig å huske på at norsk havbruk er en sterkt konkurranseutsatt distriktsnæring, som har hatt noen gode år på grunn av svært høye laksepriser og en gunstig valutakurs.

Aleksander Søreng 

 

Desto mer uheldig vil det være om næringen pålegges ytterligere nye skatter og avgifter som vil svekke investeringsevnen og gjøre næringen enda mer utsatt for konkurranse fra landbasert oppdrett og de internasjonale matvaregigantene.

Utbetalingene som kommer i år gir fantastiske muligheter, samtidig er det viktig å legge til rette for fortsatt vekt og ytterligere positive samfunnsøkonomiske-effekter frem i tid.

Beregninger fra Sintef for 2017 viser at aktivitet knyttet til oppdrettsnæringen bidrar med over 62 milliarder kroner i total verdiskaping (bidrag til BNP) og 33 700 årsverk – og dette er bare begynnelsen.

Kristin Strømskag, leder Frøya Høyre

Aleksander Søreng, gruppeleder Frøya FrP