- Brualliansen ber om snarlig bygging av ny Knarrlagsund bru på ny trasè

  Foto: Skisse, Brualliansen

Meninger

Vi, Brualliansen for ny Knarrlagsund bru, ber om en snarlig realisering av ny Knarrlagsund bru.

Hvem er vi?

Brualliansen er en gruppering av samfunnsengasjerte mennesker fra Ulvøya og Fjellværøy som ser med stor bekymring på de rapporter som blir lagt fram omkring tilstanden på Knarrlagsund bru.

Hvorfor engasjerer vi oss?

Tilstanden på Knarrlagsund bru uroer oss i forhold til sikkerhet, men også for de negative konsekvensene det vil kunne få for næringsliv og beboere, om det blir pålagt ytterligere begrensninger/restriksjoner for ferdsel over brua.

Flere forteller at de føler seg utrygge og redde ved passering. Det observeres at trailere kjører rett etter hverandre over brua. Kravet om 100 meter mellom hver trailer respekteres dessverre ikke av alle.


 

Mange bedrifter /institusjoner på Ulvøya er og blir berørt:

* Knarrlagsund oppvekstsenter med barnehage og skole 1. -7.kl.

* Dagligvarebutikken Joker

* Sjøhuset Knarren

* Byggtorget (Knarrlagsund Byggvare)

* Hitrabygg – Snekkerfirma /entreprenør

* Ulvan lakseslakteri (Marine Harvest) - et av landets største lakseslakterier

* Knarrlagsund slip og mek

* Glasservice

* Berge rederi

* Annet næringsliv, deriblant flere turistanlegg, med tilsammen ca 100 senger.

 

I tillegg til fastboende, er det også en stor fritidsbebyggelse på øya.

Det bekymrer oss ekstra at våre barn blir kjørt daglig over brua til/fra Knarrlagsund oppvekstsenter, ungdoms- og videregående skole, trening i Hitrahallen m.m. Det er ikke mange månedene siden det skjedde en katastrofal brukollaps i Italia. Hva om tilsvarende hender her hos oss, i det skolebussen kjører over Knarrlagsund bru?


 

Bru-saken har ofte vært i media i det siste, men ingen konkrete løsninger er besluttet med tilhørende tidsplan.

BRU-EIER, TRØNDELAG FYLKE OG STATENS VEGVESEN HAR TIL NÅ IKKE TATT ALVORLIGHETSGRADEN I DENNE SAKEN TILSTREKKELIG INN OVER SEG. OM SÅ HADDE VÆRT TILFELLE, HADDE DET FOR LENGE SIDEN VÆRT FRAMLAGT EN KONKRET HANDLINGSPLAN OM BYGGING AV NY BRU.

I TILLEGG VIRKER HITRA KOMMUNE OG LOKALPOLITIKERE FOR PASSIVE OG UENGASJERTE I EN SÅ VIKTIG SAK. DETTE BEKYMRER OG SKUFFER OSS.

 

Alternativ trasé

Hovedmålsettingen for Brualliansen er å påvirke slik at ny bru blir bygget så snart som overhode mulig. I forhold til dette, er det underordnet hvor ny bru blir bygget.

Vi vet at dette er en ikke ubetydelig investering for storsamfunnet. En ny bru skal tjene næringsliv og beboere i mange 10-år framover. Det vil være viktig å vurdere hvilken løsning vi er best tjent med og som har den beste samfunnsmessige nytte i et lengre perspektiv. Her er det mange tungtveiende grunner som tilsier at det vil være mest fornuftig å ikke bygge ny bru rett ved siden av dagens bru:

1. Vesentlig reduksjon av trafikkvolum inklusive tungtrafikk gjennom boligområde i Knarrlagsund. Dette inkluderer eksempelvis:

* Marine Harvest:

* ca 150 ansatte til /fra jobb

* Passering 60 – 70 vogntog pr døgn

* Servicetjenester

* Barnehage /skole

* Skolebuss

* Trafikk fra foreldre/foresatte

* Ansatte

* Dagligvarebutikk /Byggvare /Sjøhuset Knarren

* Ansatte

* Kunder

* Leverandører av varer og tjenester

* Øvrig næringsliv / rorbuanlegg / beboere vest på Ulvøya

Samferdsel: Nye tunneler åpner og styrker trafikksikkerheten, men også flere dødsulykker på veiene i øyregionen. Denne ulykken på Fjellværøya skaper ny debatt om tungtrafikk på dårlige lokalveier. (Foto: Trond Hammervik) 

 

2. Mindre behov for bygging av gang- og sykkelvei gjennom Knarrlagsund sentrum.

3. Kortere vei for tungtrafikk til industriområde (Ulvan lakseslakteri).

4. Tungtrafikk unngår krevende og vanskelig bakke i Knarrlagsund sentrum som har forårsaket stengning av vei og mange vanskelige bilbergingsaksjoner hver vinter.

5. Tungtrafikk unngår vanskelig 90-graders sving rett før eksisterende bru. (Samme argument som punkt over).

6. Mindre trafikkstøy i boligområdet.

7. Sterk økning i boligbygging i Knarrlagsund sentrum som vil stille større krav til trafikk- sikkerhet i årene framover.

8. Barna som bor i Knarrlagsundet kan gå til skolen (tar buss i dag) pga mindre gjennomgangstrafikk.

9. Dagens bru kan fungere som gang- og sykkelvei i mange år framover før den evt. må rives.

10. Bru vest i Knarrlagsundet kan vurderes med noe lavere seilingshøyde enn dagens bru. Dette vil redusere kostnadene.

11. Anleggstrafikk og arbeid med å bygge ny veitrase vest i Knarrlagsundet kan utføres mer skjermet og uhindret i forhold til eksisterende trafikk sammenlignet med å bygge ny bru rett ved siden av eksisterende bru.


 

Hva forventer vi av dere?

* I kraft av deres posisjon påvirke til at ny Knarrlagsund bru blir realisert så snart som overhode mulig. En ordinær saksbehandling vil ta for lang tid.

* Være en pådriver for at det beste alternativ med tanke på sikkerhet og samfunnsnytte i et lengre perspektiv blir valgt.

Hva skjer videre?

Innen kort tid blir det tatt initiativ til et folkemøte i Knarrlagsund der vi krever at konkrete planer blir framlagt.

Her forventer vi at ledelsen i Trøndelag fylkeskommune, representanter fra Statens veg vesen, Hitra kommune v/ ordfører, sentrale samferdselspolitikere m.fl. vil delta.

HER ER DET INGEN TID Å MISTE. DET HASTER MED Å FÅ EI NY BRU PÅ PLASS!


Hilsen


Brualliansen for ny Knarrlagsund bru

Elisabeth K. Audestad

Edvard Ulvan

Arild Audestad Asbjørn Ulvan

Kolbjørn Ulvan

Jan Tore Reksen

Nils I. Selvåg