Meninger

- Vern det marine miljøet

Arild Jan Holmen 

Meninger

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre har tidligere tatt til orde for et sterkere vern av kysten og sjøområdene. Den største trusselen er opphopning av plast med lang nedbrytningstid, og mikroplast som tas opp i næringskjeden.

Det er flere som har sett dette. Derfor må det gis anerkjennelse for det arbeidet som er gjort ved Mausund feltstasjon, samt til lokalt næringsliv, skoleklasser og andre som har deltatt i dugnader for å rydde strender og sjøområder for plastavfall.

Dette er et globalt problem. FNs miljøprogram har beregnet at verdenshavene tilføres åtte millioner tonn plast årlig, og at dersom det ikke treffes tiltak vil det være mer plast enn fisk i verdenshavende om 30 år.

Flere meninger finner du her

Det er gledelig at regjeringen i neste års statsbudsjett har en bevilgning på 65 mill. kroner som tilskudd til opprenskning og forebygging av marin forsøpling, samt ti mill. kroner til forskning på marin forsøpling og virkningene av mikroplast.

Frøya er et tyngdepunkt i marint næringsliv som havbruk med tilhørende foredlingsindustri, fiskeri og kystturisme. Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre vet utmerket godt at vern av det marine miljøet er et problem som ikke kan løses bare med lokale tiltak, og at rydding av strender og sjøområder ikke er en lovbestemt kommunal oppgave.

Likevel bør Frøya kommune framstå som et fyrtårn og ta et moralsk ansvar på dette området ved behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan, og være raus nok til å bevilge et anstendig beløp i et spleiselag for å bidra til vern av det marine miljøet.

Det fiskeripolitiske

 utvalget i Frøya Venstre

Arild Jan Holmen,

leder.