Meninger

- Det får nesten et komikkens skjær over seg

Meninger

Kommentar til NFKK og Havbruksfondet

Det får nesten et komikkens skjær over seg når nettverket av fjord- og kystkommuner (NFKK) nå begynner å advare mot det de oppfatter som sittende regjerings intensjoner ift. Havbruksfond-midlene. Det er vel kanskje i bunn og grunn NFKK som har tvunget gjennom utredningsprosessen for grunnrentebeskatning som nå er igang. Dette gjennom sitt vedvarende mas om den såkalte Arealavgiften, og som til syvende og sist kanskje er hovedgrunnen for at prosessen med grunnrentebeskatning ble satt igang?

 Kan da (igjen) være greit å minne om at vi måtte ha hatt den skisserte arealavgiften i mange mange år for å oppnå det beløpet som f.eks. Hitra og Frøya kommuner fikk i EN utbetaling nå i høst gjennom Havbruksfondet! Til alt overmål kan de samme kommunene faktisk "risikere" å motta et lignende beløp allerede om to år hvis ordningen med Havbruksfondet fortsetter.


 

Sittende regjering har da for så vidt levert ovenfor Havbrukskommunene gjennom ordningen med Havbruksfondet og ivret vel ikke nevneverdig for en annen ordning som f.eks. grunnrentebeskatning?

 Jeg tør påstå at dette ikke hadde vært noen problemstilling i dag uten NFKK's heftige lobbyvirksomhet ovenfor opposisjonen i Stortinget ift. arealavgift. Imidlertid sitter det, også i Regjeringspartiene, politikere fra mer "sentrale strøk" som NÅ selvsagt ser muligheten for å få sin del av Havbruks-kaken når dette likevel skal utredes? Det er da at slike utspill fra NFKK får et komikkens skjær over seg, tenker jeg!

 En kan jo også spørre seg hvem som EGENTLIG kommer med dette utspillet nå? Arbeiderpartiet har fire av seks styrerepresentanter inkl. lederen i NFKK. Hitraordføreren er, som vi vet, leder i NFKK. Han regnes vel også som arealavgiftens far og dette har i sum ført til at vi i vår region har fått informasjon med en ikke ubetydelig slagside, mener jeg.

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

NFKK burde jo egentlig ha lovprist Havbruksfondet, men i stedet var det svært begrenset med entusiasme derifra i høst da det var «hallelujastemning» over hele kysten etter stor-utbetalinger fra Havbruksfondet.

Havbruksfondet er sikkert ikke en perfekt ordning. Det er imidlertid en god, og ikke minst treffsikker, ordning som bør få fortsette. Personlig skulle jeg gjerne sett at arbeidet med grunnrentebeskatning hadde blitt lagt bort! Jeg frykter, som NFKK, at dette arbeidet vil resultere i en pulverisering av den opprinnelige intensjonen om å kompensere for havbrukskommunenes iherdige innsats og store investeringer for å tilrettelegge for denne viktige næringen for Norge! NFKK er imidlertid langt ifra skyldfri ift. at dette nå kan oppfattes som en reell fare for havbrukskommunene.

Med vennlig hilsen Dag Willmann