Meninger

Vindkraftmotstanden med en rekke nye spørsmål til kommunen

Meninger

Nye spørsmål til Frøya kommune: Konsekvensutredning / risikovurdering?

Ett, av flere, springende punkt i saken kan være konsekvensutredning og risikovurdering!

TrønderEnergi har uttalt i november at Frøya skal være "selvforsynt" med kraft. Hva legger man i dette? Dette er av avgjørende betydning for en så stor industrikommune.


Frøya vindkraftverk

Detaljplanen: Færre, men høyere vindmøller

- Vindmøllenes plassering kan være avgjørende for om det vil være hubro på Frøya i framtida.

 

Snakker man om at sikker kraft erstattes av mer usikker kraft, blant annet? Vi kan ikke finne at dette er vurdert!

Vi kan heller ikke se at betydningen av en forhøyet konstruksjonshøyde til 180 meter er vurdert, ei heller betydningen av 70% tysk eierskap.

Spørsmål til kommunen!


 

Disse trenger vi svar på før gjennomgang med Adresseavisen førstkommende torsdag.

Har kommunen mottatt, eller bedt om ny konsekvensutredning for "vindparken" etter 2005?

- Er konsekvenser for hubrobestanden vurdert på nytt?

- Er området visualisert på en begripelig måte for innbyggerne med de nye "møllene?

- Er konsekvensene m.h.t. stabil kraft for næringsliv vurdert?

Les flere sterke meninger på våre debattsider

- Er konsekvensene for reiseliv/ferieliv vurdert?

- Er konsekvensene i forhold til råd gitt av Miljødirektoratet 2012 vurdert?

- Er konsekvensene i forhold til Riksantikvarens vurdering utreda?

- Er konsekvenser i forhold til støy, refleks, helse vurdert?

- Er konsekvensene i forhold til utenlandsk eierskap utreda?

- Betyr denne konsesjonen at München Grühn og TrønderEnergi har fått inngangsbillett til det meste av Frøyas natur? (Svaret må være korrekt!)


 

Kort sagt, er det framlagt en risikovurdering etter alle endringer siden konsesjon ble gitt?

Er denne risikovurderinga og konsekvensutredninga tilgjengelig? Vi finner ingen ting av dette hos NVE!


Mvh

Hans Anton Grønskag


Kommunestyret aksepterer vindkraft-utbyggernes plan

Men frykter de store møllene vil true fuglebestanden mer, og krever flytting av enkelte møller.