Meninger

SuMaBo mener det haster å få på plass en utredning

Meninger

Med referanse til HF sitt oppslag om veitrasèen sist fredag den 4.januar, synes jeg det er påkrevet å klargjøre vesentlige forhold. Jeg ble i sammenhengen oppringt av journalisten. Siden kommunestyrets enstemmige vedtak ble fattet 19.desember, uttalte jeg at «Dette var en skikkelig julegave». Det står jeg ved, men det er mer enn en julegave, det er et håndtrykk til de som ser at øysamfunnet går mot avfolking uten veiforbindelse og har gitt opp håpet om ei framtid.


Vei-trasé Sula-Mausund fortsatt inne i planen

- Det var en skikkelig julegave, sier Sigbjørn Larsen i SuMaBo fellesforening.

 

At oppslaget ble prøvd pyntet på med fargefoto av meg, var nok et feilgrep, da jeg for lengst har tapt status som glansbilde og havner nok lang bak i enhver kø når det gjelder en skjønnhets-pris.

Hovedpoenget og den gledelige nyheten er at et ENSTEMMIG kommunestyre vedtok at veitraseen skal fortsatt inn i den nye overordna arealplana for øyrekken Sula – Mausund. Det betyr at et samlet kommunestyre nå ser dette viktig, noe jeg har gjort i over 30 år.

Innstillinga fra administrasjonen, dvs rådmannen, om å ta trasèen ut i ny plan, var nemlig begrunnet med at «den ikke var utredet».

Nettopp dette med utredning var SUMA Næringsutvikling AS sitt hovedanliggende. Da aksjeselskapet ble avviklet, ble selskapets restverdi overført SuMaBo Felleslag for å videreføre engasjementet for utredning.

Men nettopp teknisk sjef og daværende rådmann, altså kommunens administrasjon, mente den gang at utredning ikke hastet og avbestilte utredningen SUMA Næringsutvikling AS hadde bestilt.

Det var derfor jeg reagerte på at dette er en ulogisk vurdering og avdekker en inkonsekvens og umoralsk argumentasjon som ikke hører hjemme noe sted. Derfor ba jeg fellesborgerlig gruppe ta dette opp i sin gruppe hvor det ble enighet om å fremme forslag om at trasèen for vei mellom Sula og Mausund fortsatt må stå i plana. I kommunestyret sluttet Arbeiderpartiet og SV seg også til forslaget, slik at det er et samlet kommune-styre som står bak. Dette er et vedtak som har avgjørende betydning.

Men nå er det viktig at misforståelser IKKE kommer inn hos noen. Både tidligere SUMA Næringsutvikling AS og nå SuMaBo Felleslag, har hele tiden pekt på at dersom utredningen kommer til å vise at prosjektet ikke er samfunnsmessig lønnsomt, så vil det ikke bli bygget noen vei. Fylkeskommunen vil IKKE bidra i kostnaden, de mener det vil skape falske forventninger hos folket. Det er selvfølgelig en surrealistisk vurdering, men SuMABo tar det til etterretning og foreslår en 50-50-deling mellom SuMaBo Felleslag og Frøya kommune.

Flere meninger finner du her

SuMaBo mener det haster å få på plass en utredning og har allerede engasjert NORCONSULT for å gi et tilbud. NORCONSULT er blant de fremste utredningsselskap i landet. De utførte den første utredning som Fylkeskommunen, Frøya kommune og SUMA Næringsutvikling gjennomførte for Fylkesvei 437. NORCONSULT var utredere av Kråkvåg-prosjektet og Linesøy forbindelsen. De har også utredningen på Lepsøybru-prosjektet som er en del av milliard vei-prosjektet mot Nord-øyene på Møre. SuMaBo har altså engasjert et selskap som har veldig høy kompetanse på området. Vi er sikre på å få en grundig utredning.

Ved siden av den forbedring vei og forkortet fergestrekning vil bety for kommunikasjonen, vil miljøaspektet komme meget sterkt inni bildet. Løsningen som kjøres i dag, betyr unødig forbrenning av tusenvis av tonn diesel med et enormt CO2-utslipp. Det er å anta at vi her har en av de største miljøforurensningskilder i Midt-Norge. Veitrasèen vil bety en sil mot det meste av plastforurensningen som kommer inn fra Sulsfjorden. Det skal bli interessant å få belyst problematikken og få en sammenligning mellom dagens løsning og den nye med vei når det gjelder kostnad og ikke minst miljømessig.


Spongdal, 5.1.2019

Sigbjørn Larsen