Menigner

- Ja til ny folkeavstemning hvis NVE signaliserer endring av vilkår

Meninger

Frøya Arbeiderparti og vindkraft

Frøya Arbeiderparti registrerer de siste måneders intense debatt om TrønderEnergis planlagte vindkraftutbygging på Frøya. Aksjonsgruppa «Nei til vindkraft» har lagt fram krav om ny folkeavstemning.

NVE ga konsesjon til utbygger i 2013. Kommunene er bare høringsinstanser i slike prosesser.

Frøya arbeiderparti registrerer at vindmøllene er planlagt mye høyere enn hva tilfellet var da spørsmålet ble lagt fram for innbyggerne til folkeavstemning i 2005. Da konsesjon ble gitt av NVE, var møllene planlagt til 84 m (+ vingeblad), men de nå er planlagt til 112 m, som vil gi en total høyde på 180 m. Dette er Frøya arbeiderparti imot.


Frøya vindkraftverk

Detaljplanen: Færre, men høyere vindmøller

- Vindmøllenes plassering kan være avgjørende for om det vil være hubro på Frøya i framtida.

 

I kommunestyremøte 13.desember 2018 ble den fremlagte plan til MTA (Vurdering av Miljø-, Transport og Anleggsplan) behandlet. Her ble følgende vedtatt med klart flertall:

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige nav høyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for omgivelsen.


Dersom Frøya Arbeiderparti skal si ja til ny folkeavstemning, så er det under forutsetning av:

1. At konsesjonsmyndighet (NVE) signaliserer at en eventuell ny folkeavstemning vil kunne føre til endret konsesjonsvilkår eller at konsesjonen trekkes tilbake.

2. At de økonomiske konsekvensene for utbygger ved endringer utredes, og det avklares hvem som i så fall skal bære disse utgiftene.

Frøya AP vil ta initiativ til å arrangere et folkemøte med NVE og utbygger for informasjon og dialog.

Frøya AP beklager i likhet med Frøya SV at en nasjonal plan for vindkraft først kommer i 2019. En slik plan burde selvsagt vært på plass for lenge siden!


Styret i Frøya Arbeiderparti