Meninger

- Jeg tillater meg å gjenta spørsmålene

Meninger

Hjorteviltforvaltningen i Hitra kommune

I ett leserinnlegg i Hitra-Frøya den 23.11.2018 gjennomgikk jeg kommunens behandling av Øst-Hitra Utmarkslag sin søknad om godkjenning av Bestandsplan for hjort for perioden 2018-2020.

Kort oppsummert:

Bestandsplanen ble ikke godkjent av Hitra kommune. Øst-Hitra Utmarkslag klaget på avgjørelsen. Klagen ble behandlet av Teknisk komité som fulgte innstillingen fra administrasjonen om ikke å godkjenne planen. Klagen ble oversendt Fylkesmannen i Trøndelag for endelig klagebehandling. Fylkesmannen kunne ikke overprøve kommunalt skjønn og fant ikke grunnlag for å endre kommunenes vedtak og gi klager medhold.

Ingen instans, hverken Hitra Utmarksråd, Hitra kommune, Teknisk komité eller Fylkesmannen ser ut til å ha lest og behandlet selve Bestandsplanen. Alle avviser planen av andre grunner enn planens innhold. Det er for øvrig ett fellestrekk at ingen av de som var involvert i behandling av denne saken ser ut til å ha lest saksdokumentene.

Kort oppsummert har Administrasjonen, Teknisk komité og Fylkesmannen i sammen sørget for at Øst-Hitra hjortevald i 2018 fikk tildelt 190 fellingstillatelser uten at det forelå en godkjent plan for jakta. Dette er bl.a. i strid med kommunenes egne retningslinjer som sier at all jakt på hjort skal foregå i henhold til en godkjent plan. I realiteten har kommunen overtatt Valdets sitt ansvar for bestandsplanlegging og avskytning.

Innlegget ble avsluttet med noen spørsmål til ordføreren, rådmannen og formannen i Teknisk komité. Spørsmålene var delvis av prinsipiell karakter og berørte viktige spørsmål knyttet til hjorteviltforvaltningen i Hitra kommune. Det vil derfor være av almen interesse å få svar på disse spørsmålene.

Hele leserinnlegget er tilgjengelig på Hitra-Frøya sine nettsider. (https://www.hitra-froya.no/meninger/2018/11/24/)
Jeg tillater meg å gjenta spørsmålene:

Spørsmål til Ordføreren:

1. Er politiske vedtak fattet i Hitra kommunestyre bindene for administrasjonen i Hitra kommune sin saksbehandling?

2. I tilfelle svaret er ja, vil ordføreren sørge for at administrasjonen fra nå av retter seg etter politiske vedtak?


Spørsmål til Rådmannen:

1. Mener Rådmannen at administrasjonen i Hitra kommune er bedre skikket til å forvalte hjortestammen i Øst-Hitra Utmarkslag enn lagets egne tillitsmenn?

2. Mener Rådmannen at kommunens behandling av bestandsplanen er i samsvar med Hjorteviltforskriften og kommunens rammeverk?

3. Mener Rådmannen at kommunens behandling av Øst-Hitra Utmarkslag sin Bestandsplan for 2018-2020 har medført en bedret hjorteviltforvaltningen i valdet?

4. Hva er begrunnelsen for kommunens forskjellsbehandling i bruk av ’50 % regelen’ i 2018? (For andre vald har kommunen godkjent utstrakt bruk av ’50 % regelen’).

5. Har Rådmannen lest mitt notat datert 20.08.2018. Notatet ble oversendt Teknisk komité og kopiert til Rådmann.


Spørsmål til formann i Teknisk komité:

1. Mener formannen at Øst-Hitra Utmarkslag sin klage fikk en saklig, grundig og objektiv saksbehandling i Teknisk komité?

2. Har formannen lest mitt notat datert 20.08.2018 som ble oversendt Teknisk komité som saksdokument?


En god hjorteviltforvaltning er avhengig av ett forutsigbart og langsiktig forvaltningsregime som lojalt følger relevante statlige og kommunale forskrifter og retningslinjer. Det har ikke vært tilfelle i Hitra kommune i 2018.

Jeg håper fortsatt at kommunens politiske og administrative ledelse tar tak i saken og rydder opp. Vi må bort fra en situasjon hvor kommunen skaper store problemer og er til direkte hinder for en god hjorteviltforvaltning.


Sandnes, den 16. januar 2019.

Ole L. Aalmo