Meninger

- Rekviem for saklighet og objektivitet?

Meninger

Rekviem for saklighet og objektivitet?

Vindmølledebatten raser på Frøya! Eller gjør den egentlig det? Debatt er utveksling av meninger og argumenter. Forutsetningen for en debatt er minst to parter som uten frykt kan argumentere for sine meninger uten redsel for å bli verbalt straffet. Blir det utfallet, da er det ikke lenger en debatt etter definisjonen av ordet. Et enda større hinder er å få til en debatt når utgangspunktet for en av partene er propaganda. Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre (leksikalsk definisjon) .

Nå kan det virke som et kommunestyre og en administrasjon i vår kommune sitter på tiltalebenken. Beskyldningene er mange og alvorlige. Man antyder at dette er en ny invasjon av øya vår, fra tysk side. Hva er det med en slik uttalelse som gjør at den i beste fall befinner seg i en etisk gråsone? Parallellen til krigsårene er åpenbar. I den situasjonen hadde man både motstandere og dessverre medløpere eller svikere. Å benytte slike argumenter er skadelig i den forstand at man skremmer tilhengere av vindkraft fra å tone flagg. Dette bør motstandsbevegelsen ta inn over seg.

Et samlet kommunestyre sitter altså på tiltalebenken. Da er det spesielt rakrygget og modig av representanten Tone Måsøval å stemme mot en ny folkeavstemming og i tillegg si at hun er for vindmøller. Jeg synes dette er beundringsverdig, selv om jeg er uenig i hennes standpunkt når det gjelder vindmøller. Resten av kommunestyret stemmer for en ny folkeavstemming, selv om signalene fra utbygger er klar: en folkeavstemming vil ikke rokke ved konsesjonen som er gitt. Man blir beskyldt for å ikke lytte til ”folket”, et stort og menings-tungt ord. Har vi altså et kommunestyre og ordfører som nekter å lytte til ”folket”? Ingen politiker jeg kjenner har det som grunnholdning, men i det klimaet som nå er rådende, er frykten stor for represalier i form av kommende kommunevalg, mer skyts på lager og rettssak.

Det er i tillegg fort gjort ”å rette baker for smed” ved å angripe Trønderenergi, som etter min mening har handlet på bakgrunn av demokratiske vedtak. Det er en seriøs aktør som har fått tildelt en konsesjon etter å ha fulgt alle retningslinjer. I konsesjonsgivingen er det i tillegg rom for at ny teknologi kan komme, og moralsk sett også bør benyttes slik at inngrepet får størst mulig samfunns-nytte. En konsesjon er forøvrig ment å gi en aktør forutsigbarhet for sine investeringer, og jeg er sikker på at Trønderenergi har investert vesentlig i Frøya vindpark allerede.

I en slik setting er lokaldemokratiet satt sjakk matt. I en slik situasjon er også forslaget om at 16 og 17-åringer skal få stemme ved valget problematisk. Hadde man hatt en saklig debatt med saklige argumenter for og mot, hadde situasjonen vært en annen. Teknisk etat la for en tid tilbake fram et kart som viser konsekvensene ved økt havnivå. Mange av de unge som vil gå til valgurnene vil sannsynligvis se konsekvensene av at havnivået stiger, lokalt og globalt, på grunn av global oppvarming. I alle fall vil deres etterkommere gjøre det. I tillegg viser det seg at norsk skole sier lite om de miljøutfordringene 16 og 17-årsgenerasjonen vil møte. De vil i framtiden måtte ta stilling til en del smertefulle valg for kloden og øya de bor på. Har de unge fått slik informasjon? Gjelder disse fakta Frøya, eller er vi unntatt fra de globale utfordringene? Skal vi satse på en ”Trumpsk” holdning, eller skal vi ta realitetene inn over oss?

Det er prisverdig at motstandsgruppa tar initiativ til motstand. Dette ligger klart innenfor den rammen demokratiet har for ytringsfriheten. Men man skal ikke glemme, at dersom man vil ha et resultat som står seg, kreves det at kravene til saklighet, objektivitet og troverdighet blir respektert.

Det er lite fruktbart å se tilbake på de, etter min mening, feilaktige valg kommunestyret har gjort i fortid. Det som er smertelig er at ”bordet fanger”. Det er den situasjonen vi nå står i.

En løsning er kanskje å la representantene i kommunestyret få begrunne sin motstand eller sin positive holdning til vindmøller. Kanskje vil dette vise at holdningene er basert på en veiing av innhentet informasjon og selvstendig tenking. Kanskje vil det vise seg at flere representanter deler bekymringen for kommende generasjoners utfordringer, og at det er grunnen til deres standpunkt.

Kanskje er det slik at motstandsgruppas argumenter om alternativer til vindkraft lar seg realiseres med samme effekt som vindkraft? For å berede grunnen for en slik framgangsmåte, forutsetter det at man legger forakt for andres meninger, posisjoner og argumenter vekk.


Anonym vindkraftmotstander