Meninger

- Etikk, eierstyring og habilitet i vindkraftsaken

Meninger

Åpenhet, ryddighet og forutsigbarhet er helt sentrale verdier knyttet til et godt omdømme for en kommune. Frøya kommune er medeier i TrønderEnergi AS, kraftselskapet som i de senere årene, særlig fra 2011, endres med stadige fusjoner og fisjoner. Morselskapet deler seg stadig i ulike datterselskaper, og har eierandeler i andre selskaper, inntekter er svimlende, og finansforvaltning er i milliardklassen.

For at de folkevalgte i kommunestyret på Frøya skal kunne utøve et aktivt eierskap, - det har kommunen bestemt seg for – fremlegges hvert år en eierskapsmelding. Denne behandles av kommunestyret, og bør inneholde opplysninger som er sentrale for politikernes beslutningsgrunnlag.

Strenge forretningsetiske regler

Eierskapsmeldingen omhandler alle selskap kommunen har en eierinteresse i, uansett om det er en liten eller stor eierandel. Det er strenge regler til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler, for eksempel eierposten i TrønderEnergi AS.

På Frøya kommunes nettsted står det i Eierskapsmeldingen for 2018, pkt 3.2 Selskapsoversikt, ”Oversikt over Frøya kommunes eierskap 31.12.2012” ! Det er lenge siden. Er det 6 år gamle tall i sakspapiret, eller en skrivefeil? Eierandelen i TrønderEnergi AS er oppgitt til 2,47%, med balanseført verdi kr 2 752 000, aksjekapitalverdi i TrønderEnergi kr 113 818 460,-. Jeg syns kommunestyret og innbyggerne bør få oppdaterte tall! Det er alles ansvar å bry seg om hva som skjer med Frøya kommunes verdier, og hvordan TrønderEnergi AS styres. Politikerne er våre ombudsmenn, og de vår tillit.

Jeg har i en tidligere artikkel i avisen stilt spørsmål om hvilke parter det egentlig er i vindkraftsaken på Frøya. I 2016 signerte Frøya kommune en avtale med Sarepta Energi AS, 50% eid av TrønderEnergi AS. Avtalen har punkter om store pengebeløp (til sammen ca 11 millioner kroner eks framtidig eventuell eiendomsskatt / årlig kompensasjon for å bruke Frøya til vindindustriområde). Denne avtalen bygger på en tidligere avtale – med TrønderEnergi AS og et samarbeidende selskap – i tiden før Sarepta Energi AS ble aktuell. I TrønderEnergis forretningsstrategier ble det tidlig lagt planer for utbygging av vindkraftanlegg i fylket vårt. Disse strategiene er det som materialiserer seg nå, og som  er iferd med å rasere landskap etter landskap uten hensyn til folks motstand i eierkommunene.


Aksjonæravtale og tillitsforhold

Når Frøya kommune sender eier-representant til Generalforsamling og aksjonærmøter i TrønderEnergi, er han eller hun forpliktet til å opptre på en måte som gavner TrønderEnergi AS i samsvar med aksjeloven. I tillegg har TrønderEnergi noe som heter Aksjonæravtale, som ytterligere begrenser eiernes handlingsrom og styrker tillitsforholdet til kraftselskapet og dets andre eiere. Det kommunen får for å være med på dette er pengeutbytte fra selskapets overskudd fra salg av dyr strøm til oss. Overskuddet de fordelte til eierne i 2016 var 95 millioner kroner, av 282 millioner totalt etter skatt. Frøya fikk ca 5 millioner, tidligere år ca 4 millioner i året.

Fra Frøya har skiftende ordførere som regel møtt på Generalforsamlingen / eiermøter. De senere år Berit Flåmo, og før der Hans Stølan og Arvid Hammernes – den gang Berit Flåmo var rådmann.

Det jeg finner spesielt er at rådmann Svanhild Mosebakken ble valgt som 3. vara til styret i TrønderEnergi AS på Generalforsamlingen i 2015. Hun hadde blitt forespurt, ifølge generalforsamlingsprotokollen, og senere har hun blitt gjenvalgt for 2016, 2017 og 2018 (fram til Generalforsamling senere på våren i år). Med sakspapirene er offentliggjort hennes CV, som viser ansettelse i NVE, - først som ingeniør i 1984-91 og deretter som seksjonsef IKT fra 1991 - 1998.


Rådmann i dobbeltrolle

Et varamedlem til styret i TrønderEnergi blir ikke omfattet av habilitetsreglene som automatisk inhabil. Møter hun derimot i styremøte i selskapet og styret behandler saker (f. eks. vindkraft) som hun arbeider med som administrasjonssjef i Frøya kommune dukker det opp spørsmål om habilitet. Videre er det også et spørsmål hvordan Frøya kommunestyre forholder seg, og har forholdt seg til at rådmannen er varamedlem til styret i TrønderEnergi AS. Hva så med habiliteten til hennes stab? Hvordan manøvrerer man når rollene blir så uklare? Hva har ordføreren ønsket seg fra rådmannen?


Offentlig eid, men ikke offentlig åpenhet

Jeg har i en innsynsbegjæring bedt om kopi av styreprotokollene til TrønderEnergi AS for 2016 siden det er et offentlig heleid selskap. Jeg får imidlertid ikke innsyn i styreprotokollene. Begrunnelsen er at ”TrønderEnergi AS driver i hovedsak konkurranseutsatt virksomhet og er derfor ikke omfattet av innsynsreglene i offentlighetsloven”. Videre får jeg likevel oppgitt at ”en ansatt fra Frøya kommune” (de oppgir ikke navnet) møtte i ett styremøte i 2016, altså samme år som avtalen med Sarepta Energi AS blir behandlet av Kommunestyret, og signert av ordfører Berit Flåmo den 23. juni. TrønderEnergi AS skriver i eposten at det ikke stod noen vindkraftsak på dagsorden til det møtet i 2016 der ”nevnte varamedlem” fra Frøya kommune var tilstede. Om hun har vært på flere styremøter i perioden 2015 til i dag hadde vært fint å vite. TrønderEnergi skriver at varamedlemmene til styret heller ikke har tilgang til styrepapirer for andre møter enn der de konkret blir innkalt.


Habilitet og etiske retningslinjer

Ifølge Frøya kommunes etiske retningslinjer har ansatte en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet, slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Vi vet ikke nok om administrasjonens habilitet i vindkraftsaken, som er så omfattende, og slynger seg inn i så mange forhold i lokalsamfunnet. Det er å håpe at Kontrollutvalget og / eller Fylkesmannen kan si noe om dette til allmennheten.

Hvor går lojaliteten?

Er det slik at Frøya kommune ofrer habilitet – og innbyggernes tillit – til fordel for lojalitet til kraftselskapet? Hvorfor har rådmannen latt seg verve som varamedlem til styret i TrønderEnergi AS? Er dette kommunestyrets ”bestilling”?

Omdømme?

Jeg ønsker de folkevalgte oppriktig lykke til videre i sin styringsrolle! Spesielt  med å forvalte fellesskapets verdier i TrønderEnergi AS, inkludert dette selskapets strategiske og etiske valg, inkludert omdømmebygging.

Lise Andrine Hauge


(PS: Kilder til mitt leserinnlegg er Kunngjøringer i Brønnøysundregistrene, styrevervregisteret, generell informasjon på Internett, samt epostkorrespondanse med administrasjonen i TrønderEnergi Kraft AS.)