Meninger

Politikerne på Frøya - mennesker i solen

Meninger

Debatten blåser som vinden. Den som skal drive vindturbinene rundt i landet. Forslagene hagler som horisontale byger og politikere vender kappen mot vinden. Bedre å beskytte seg mot stormen enn å la en kunnskapsbasert politisk handling styre?

Barn er bekymret. - De nysgjerrige kan jo selv finne ut av hvordan situasjonen er.

Hvorfor klarer ikke politikerne i Frøya kommune det samme?

Det er undersøkt behovet for kraft og det er oppgradert vannkraft de siste 10 – 15 år. Vi har ikke nok kraft og trenger økt kraftforsyning til det grønne skiftet.

Tanken er at vind-turbinene skal forsyne oss med elektrisk kraft. En kraft som ikke kan utvinnes fra forbrenning av fossilt drivstoff. - Det er det politisk enighet om på stortinget.

Gasskraftverket på Mongstad ble skrinlagt. Karbonfangst ble for problematisk og vi nærmer oss et tippepunkt.

Tippepunktet

Klima på jorden har vært varierende gjennom dens 4,4 milliarder års historie. Atmosfære og temperatur har variert. For milliarder av år siden hadde vi en svovelatmosfære. Vi tror det kanskje levde organismer som pustet svovelgass den gang.

På Venus er det en karbondioksid-atmosfære. Her fører drivhuseffekten til en temperatur på over 400 grader Celsius på overflaten.

For tre år siden kunne vi lese fra meteorologiske institutt denne artikkelen:

- Dette markerer en ny æra av klimeaendringer

https://www.yr.no/artikkel/_-dette-markerer-en-ny-aera-av-klimaendringer-1.13193066

Den varsler at vi nærmer oss tippepunktet.

Et tippepunkt er tidspunktet når endringer i et system ikke kan reverseres og systemet går inn i en annen tilstand.

Undersøkelser som viser problemet

Siden 1950 har det vært boret is-kjerner fra isen på Antarktis og Grønnland. Isen ligger over fast land og har samlet seg over millioner av år.

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide

Data fra disse boringene gir et tidsperspektiv over atmosfæren på nesten en million år. - Når snø faller over isen akkumuleres mer is, og det kapsles luft i isen. Det er fra disse luftboblene en måler CO2 innholdet.

CO2 innholdet i luft måles med lys – NDIR – Lyset som sendes gjennom luften filtreres slik at det er bølgelengden til CO2 som slipper gjennom og fanges opp av en detektor.

Samme måleteknikk brukes for å undersøke inneluft.

Når vi ser er at CO2 i luften har ligget på under 300 ppm CO2 i over 800.000 år, og at vi får en økning som stiger hurtig etter 1750 frem til over 400 ppm i dag, så kan vi ikke benekte at dette skyldes menneskelig aktivitet.

Perspektivet

Selv om vi bremser klimagassutslipp, og klarer å nå målet om reduksjon av utslipp innen 2030, så vil vi måtte leve med høye CO2 innhold i atmosfæren i lang tid.

Om en lurer på hva dette gjør med klima så kan vi se til egenskapene til CO2.

CO2 er en drivhusgass som holder på varme. Uten CO2 ville jordkloden vært en is-planet. Vi trudde at hull i ozonlaget på 70 tallet ville føre til at mindre varme reflekteres tilbake til jorden, og at vi gikk mot en ny istid.

Hvorfor man mente dette kan være at økningene i CO2 ikke vistes i temperaturstigningen. Nå tror jeg det er enighet i at havets evne til å absorbere CO2 ble undervurdert.

Når vi blåser CO2 inn i vann vil vannet bli surere. Samtidig som temperaturen stiger vil vannets evne til å absorbere gassen minke.

Konklusjon

Vi kan selvsagt konkludere med at dette vil være en naturlig utvikling av planeten. At vi mennesker med vår aktivitet går vår skjebne i møte. Den erkjennelsen må vi ta, men vi må forsøke å gjøre det vi kan, når vi ut fra det vi vet kan forutsi hva som skjer. 

Ansvaret ligger på oss alle, men mest på politikere som styrer.

Vi er snart 8 milliarder mennesker på jorden. Vi var 4 milliarder i 1975 og 2 milliarder en stund etter år 1900. Ved begynnelsen av den industrielle tidsalders (1750), da CO2 nivået var under 300 ppm, var vi under en milliard mennesker på jorden.

Selvsagt må vi erkjenne at vi har problemer, og at problemene skyldes befolkningsøkningen og en eskalerende menneskelig luftforurensning. Skal vi da bare fortsette eller gjøre de grep som er nødvendig?

Her må en slutte å røre og lage seg alle mulige forestillinger. 

Her på Frøya, som resten av verden, blir vindkraft implementert. Hvorfor en gjør det er så enkelt som at det er fordi det er mulig. Vi har teknologien og vi har produksjon av vindmøller. For 10 år siden var vindmøllene ikke så effektive som i dag.

Så enkelt er det og vil en finne andre sammenhenger så er det masse å plukke blant. 

Som ansvarlig politiker kan en ikke holde på slik. En har et ansvar for å anvende kunnskap i beslutninger og ikke opptre som mennesker i solen.

https://no.wikipedia.org/wiki/Mennesker_i_solen_(film)

Geir- Are Valle

(medlem Frøya KrF)