Meninger

- Gjertsens fremstilling er her tendensiøs

Meninger

Arild Gjertsen og hjorteforvaltningen på Hitra – en korrigering

I en artikkel i HITRA-FRØYA 19.3, 2019 debatterer Gjertsen pågående uro og konflikter vedrørende hjorteforvaltningen på Hitra. Greit nok, men, med referanse til en sak angående godkjenning av bestandsplanen for et vald (Øst- Hitra) tas undertegnede til inntekt for at fellingskvoten i planperioden ble redusert. Det reagerer jeg på, og Gjertsens fremstilling er her tendensiøs.

La følgende være klart: Jeg er ikke medlem i noe utvalg eller organ vedrørende hjorteforvaltningen på Hitra. Men, med min faglige bakgrunn og erfaring har jeg gjennom mange år blitt bedt om å gi faglige innspill og vurderinger til kommunen, arbeidsutvalg, utmarksråd etc. I hvilken grad mine bidrag blir tatt hensyn til er det selvfølgelig opp til mottaker/ oppdragsgiver å bestemme.


 

I forkant av arbeidet med forvaltningsplan for hjort på Hitra for perioden 2018-2020 ble jeg bedt om å evaluere foreliggende datagrunnlag og måloppnåelsen i foregående plan med tanke på revisjon og oppdatering for ny planperiode. I den vedtatte bestandsplanens innledningskapittel fremgår det at min oppgave var «bistand -- vedrørende faglige spørsmål og utarbeidelse av tallmateriale». Oppdragsgiver var en kommunalt oppnevnt arbeidsgruppe på 6 personer som jeg rapporterte til. Det ville være uprofesjonelt av meg, etter å ha sluttført oppdraget og gitt min tilrådning til arbeidsgruppen, å delta i videre diskusjon og behandling av planen, både i arbeidsgruppen og andre fora. Derfor Gjertsen, ikke tillegg meg synspunkt jeg ikke har!


 

Mine synspunkt og tilrådninger i gjeldende «Forvaltningsplan for hjortevilt» på Hitra er vel kjent fra fagmøter og skriftlig tilråding. For Hitra som helhet ga jeg råd om at antall fellingsløyver i planperioden kunne økes inn til 20 %. På best tilgjengelig datagrunnlag over år er det påpekt store variasjoner i hjortebestanden mellom vald på Hitra. For en bærekraftig forvaltning må dette hensyntas gjennom variasjon i minsteareal og utformingen av beskatningsplaner lokalt.

Hitra kommune har som presisert delmål i gjeldende plan at «Hjortestammen på Hitra totalt sett må reduseres gjennom økt jakttrykk/økte kvoter.» Det er et politisk vedtak styrende for ulike forvaltningsaktører. Et logisk og effektivt tiltak er derfor å øke beskatningen totalt for kommunen, -men differensiere mellom områder (vald).

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Hitra kommune har i dag det beste datagrunnlaget og lengste demografiske tidsserie for noen hjortebestand i Norge. Når den politisk vedtatte forvaltningsplanen også presiserer at hjorteforvaltningen i kommunen skal være kunnskapsbasert ligger det egentlig godt til rette for at Hitra kommune, med hjorten i kommunevåpenet, kan bli et «mønsterbruk». Det forutsetter imidlertid at kommunen følger opp som lovpålagt og initierer administrative og operative strukturer, politisk oppmerksomhet og faglig kompetanse som saken best er tjent med og til glede for alle innbyggere i kommunen.


Hitra 20.3, 2019

Rolf Langvatn