Meninger

Fakta om vindmøllesaken

Meninger

Tirsdag 2. april er det folkeavstemning om vindkraft der kommunens innbyggere f.o.m. 16 år har mulighet til å si JA, NEI eller STEMME BLANKT til vindkraft på Frøya. Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin! Og det er ikke for å «tekkes velgere»; et nesten enstemmig kommunestyre har vedtatt ny folkeavstemning, men det kom som et resultat av sterkt og bredt folkelig engasjement.

Hans Anton Grønskag har et oppslag i frøya.no under tittelen «Vardebrenning mot vindkraft».

Dette oppslaget ønsker jeg å kommentere og korrigere noe. Frøya Arbeiderparti hadde i perioden 2003 -2011 kun 7 av kommunestyrets 23 medlemmer. Som ordfører etter 2011 har det falt i mitt lodd å følge opp lovlig fattede vedtak i kommunestyret og påse at kommunens behandling gjengis riktig. Det fortjener innbyggerne, enten de er for eller mot vindkraft.

H.A. Grønskag skriver: Frøya kommune valgte å gi konsesjon til vindkraft i 2005. Man hadde en folkeavstemning, men konsesjonstida gikk ut.

Det er NVE som gir konsesjon – ikke kommuner. Konsesjonen ble gitt i 2012, ikke 2005, og er på 25 år.

Videre skriver han: I 2012 var det enda ikke kommet videre med bygging, men Frøya kommune valgte

1. å avvise ny folkeavstemning. 2. å innvilge ny konsesjon.

I kommunestyremøte den 24.01.2013 ble krav til ny folkeavstemning fra «Nei til vindkraftverk på Frøya» fremlagt. Kommunestyret avviste krav om ny folkeavstemning med begrunnelse at det har vært gjennomført folkeavstemning i 2005 og at det på basis av kommunestyrevedtak i 2005, ble inngått avtale med utbygger. Dette ble vedtatt med 18 mot 5 stemmer.

Trønderenergi sendte 16.03.2012 en planendringssøknad til NVE. Det ble søkt om utbygging av inntil 26 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 60MW. Søknaden med konsekvensutredning ble sendt på høring med frist 15.05.2012. I forbindelse med høringen ble det arrangert møter med lokale og regionale myndigheter og offentlig møte på Sistranda 26.03.2012.

I kommunestyremøte 31.05.2012 – ble følgende søknad behandlet «Frøya vindkraftverk – planendringssøknad». I vedtaket fastslås følgende: Frøya kommune tilrår overfor NVE at tiltakshaverne gis konsesjon for utbygging av den omsøkte planendringssøknaden for Frøya vindkraftverk. Det ble vedtatt 19 mot 3 stemmer.

Videre hevder H.A. Grønskag:

Kommunen har gitt seg selv dispensasjon fra sin egen arealplan, og har tillatt bygging av vindkraftverk i et område avsatt til LNF-område! Dette har de gjort gjennom en dispensasjon!

Den 18.08.2015 mottok kommunen Dispensasjonssøknad for Frøya vindkraftverk, samt tilleggssøknad, datert 08.12.15, om fritak for nabovarsling. I Hovedutvalg for forvaltning sitt møte, 14.01.2016 ble følgende enstemmig vedtatt: I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, gir Frøya kommune Sarepta Energi AS, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Området det dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til. Sarepta Energi AS gis også dispensasjon fra kravet om nabovarsling, PBL §21-3.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Videre hevder H.A. Grønskag:

Og dette har igjen medført at den nye parken ikke har vært gjenstand for konsekvensutredning. Ikke engang det faktum at turbinhøyde er økt til 180 meter er utredet!

Et stort antall konsekvensutredninger er gjennomført. Dette er et krav i anleggskonsesjonens vilkår. Ny høyde er også konsekvensutredet, spesielt på «skyggekast» og «støy». NVE tilser at alle forhold som bør utredes, blir utredet. Om NVE anser at det IKKE er godt nok utredet, kommer det som krav innen Detaljplan/ miljø, transport og anleggsplan godkjennes. I den forbindelse har Frøya kommune kommet med en rekke krav, bl.a. plassering, høyden på 180 m, hensyn til hubro og naturtyper jf. Røssvassmyra.

Et av punktene i kommunestyrets høringsuttalelse til miljø transport og anleggsplan er også:

NVE bes om å avvente endelig behandling av detaljplan/ MTA inntil folkeavstemningen er avholdt.

Jeg har ellers lagt merke til at det stilles en del spørsmål rundt opprydding etter at konsesjonsperioden er over. Det er et krav i konsesjonsvilkårene at tiltakshaver avsetter midler for nedrigging av vindmøller

Nok en gang: Det er mulig å si sin mening 2. april. Og når resultatet av folkeavstemningen skal tolkes, er det viktig at deltakelsen er god!


Berit Flåmo

ordfører