Meninger

- Er visuell forurensing like omstridt og prioritert som annen forurensing?

Meninger

Norge står overfor et veiskille i vindkraftsatsingen. Utbyggingen på Frøya løfter viktige spørsmål rundt dette. Når folk går mann av huse for å stanse en lovlig igangsatt utbygging, er det sterke følelser i sving. Det er nok ingen tvil om at det trengs en endring av konsesjonsvilkårene for anlegg på land, slik at det er tettere dialog med berørte, samt at det også kan være utfordrende med så lange frister før tiltaket blir satt igang.

Norge er et rikt land på mange måter, naturen og bosetting i fjell og ved kyst bør også vernes mot sin forurensing, som kan være visuell. I byene bruker vi milliarder av statlige kroner på tiltak for at miljø og klima ivaretas, i distriktet er det andre utfordringer som bør finansieres av storsamfunnet.

Med det mener jeg at det må bevilges penger nok til å forske og utarbeide vindmøller som er konkurransedyktige, til havs.

Equinor er kommet langt i dette arbeidet og litt medvind fra staten vil framskynde løsninger som er konkurransedyktige. Andre land er kommet lengre enn Norge på bruk av havvind, vi har de ressursene som trengs, men regjeringen må ville det.

Om man nå, samtidig med NVE´s nylige offentliggjøring av hvilke områder man ser for seg i kommende utbygginger, har satt igang ett storstilt havvind-prosjekt, kan mange av de påtenkte utbyggingene settes på vent. Men det haster skal vi oppnå de målene vi har satt oss for fornybarsatsingen, for vern av reindriftsområder, for salg av norsk uberørt natur og alle de andre områdene som i dag har store målkonflikter.


Gunn Iversen Stokke

Leder, Trøndelag Senterparti