- Det jeg ikke kan respektere er at det synet blir begrunnet med angrep og usannheter om oss

Meninger

Jeg er nestleder i Frøya Senterparti og aktiv i aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya». Jeg har ikke en stemme i kommunestyret. Derfor bruker jeg stemmen min her.

Først vil jeg få si at jeg er glad for det vedtaket som ble gjort i kommunestyret torsdag.

Når det er sagt er det noen uttalelser som jeg ikke kan la stå uimotsagt.

Jeg har stor respekt og forståelse for at andre har et annet syn i vindkraftsaken enn meg. Det er flott at de kommer fram med sine synspunkt. Det er bra for debatten.

Det jeg ikke kan respektere er at det synet blir begrunnet med angrep og usannheter om oss som er imot. 

Aksjonistene er ikke en part i saken sa Tone Måsøval fra Høyre. Det er en sak mellom Trønderenergi og Frøya kommune. Hvem er aksjonistene? Hvem er Frøya kommune?

Aksjonistene er folk. Folk som har valgt inn politikerene i Frøya kommune. Alle de som har et engasjement i vindkraftsaken er en del av Frøya kommune. Vi er mange, og vi har ulik politisk ståsted. Alle partier er representert gjennom sine velgere. Jeg vil absolutt si at vi er en part i saken. Vi blir sterkt berørt, og vi har en rett til å uttale oss og markere våre standpunkt overfor våre folkevalgte.

Helge Borgen fra arbeiderpartiet hadde p.g.a. lav valgdeltakelse problemer med å stadfeste hvor mange som egentlig hadde stemt nei i folkeavstemninga.

Det er ikke et vanskelig regnestykke. 378 stemte ja, og 1503 stemte nei. Da Helge Borgen og resten av kommunestyret ble valgt inn i 2015 var valgdeltakelsen på 52,7%. Det er ikke veldig mye høyere enn 48,2%, valgdeltakelsen i folkeavstemninga om vindkraftverk på Frøya. 

Helge Borgen sa videre at vi motstandere av vindkraftverk på Frøya mener at så lenge det ikke blir vindmøller på Frøya så kan de settes hvor som helst i landet. Har Borgen i det hele tatt fulgt med på vindkraftdebatten?

Det er et nasjonalt opprør mot landbaserte vindkraftverk. Det er rundt 30 motstandsgrupper ( som jeg har funnet) over hele landet. Vi støtter alle hverandre. Vi ønsker ikke at noen kommune skal få vindkraftutbygging mot innbyggerne sin vilje. Debatten i landet mot vindindustri preges av et felles syn.

Det er også viktig for meg å få fram at vi er svært opptatte av klimadebatten. Det er en av grunnene til at vi legger ned så mye tid og arbeid i denne saken. Det er omstridt hvorvidt vindmøller er miljøvennlige. Flere og flere argumentere imot etterhvert som vi får mer forskning og større erfaring på dette feltet. Landbaserte vindkraftverk gjør skade på fugler, fauna, dyr og insekter. De forstyrrer økosystemet som er viktig for alt liv på jorda. 

Vindmøller er også svært miljøskadelige i produksjon. Når de er utdaterte er de også et miljøproblem. Bl.a. at rotorbladene kan ikke resirkuleres. 

I Tyskland har folkelige protester stoppet mange vindkraftverk. Installasjoner av landbasert vindkraft sank med 55% i 2018. Der er det også strengere krav til hvor man kan bygge anlegg bl.a. i forhold til bebyggelse enn i Norge. Flere land planlegger å fjerne landbaserte vindkraftverk, bl.a. Polen og Danmark. Sistnevnte fra 4300 til maks 1850 møller innen 2030.

Det virker meningsløst og «gammeldags» at vi i Norge skal ødelegge store naturområder når ny teknologi for turbiner til havs er til stede.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Vi jobber ikke med denne saken fordi det snart er valg. Frøya senterparti har jobbet mot vindkraftverk hele veien. I valgprogrammet for 2015 - 2019 er et av punktene:


Frøya- en kystperle uten vindmøller

Vi vil:

- at det jobbes med å utvikle havgående møller

- at Frøya bevares som en perle ytterst mot storhavet

- at kystlandskapet spares for store inngrep ved vei og vindmøllebygging

- å sørge for å holde en eventuell vindpark så liten som mulig

Vi har lovet våre velgere å jobbe mot vindindustri på Frøya, det har vi holdt. Det har ikke bare vært en kamp i medvind, det har til tider vært tøft også for nei-siden å stå i denne kampen. Det kan ikke bety at vi ikke skal kjempe for viktige saker. Vi bør kunne uttrykke våre meninger å være engasjert i en sak uten å bli utsatt for ufine og usaklige ytringer og angrep. Uansett på hvilken side av en sak du står.

Jeg vil oppfordre til å forholde seg til fakta og sannheter også når det debatteres i kommunestyret.


Med vennlig hilsen 

Lene Dahlø Skarsvåg