- Dette er en avskjedssøknad. Styret bør kastes!

Meninger

Både ros og ris til konsernsjefen i TrønderEnergi, men bare ris til styreleder

(Svar til oppslag i Adressa 09.05.19!: "Vindkraftdebatten - Det som skjer nå, er en katastrofe for fornybar energi"


Jeg merker meg følgende uttalelse:

"Lært av konflikt med reindrifta Gjersvold sier konfliktene har ført til at han har lært underveis. Framover vil han være mer forsiktig med å foreslå vindkraftutbygging i inngrepsfri natur og i områder med reindrift.

- Vi har i flere prosjekt kommet i konflikt med reindrifta. Vi tenker 25 år når vi tenker langsiktig. De tenker 500 år, sier Ståle Gjersvold."

Dette er bra, men når han reflekterer over det som har skjedd på Frøya kommer han til kort, og det han sier reflekterer best konsernsjefens faglige briller og ståsted.

"- Det som har skjedd de siste månedene har satt norsk klimaarbeid ti år tilbake. Det er en katastrofe for norsk klimaarbeid det som skjer nå, sier konsernsjefen. Han tenker spesielt på det som skjer på Frøya."

Det er på dette område det ikke er nok med fagfolk innen kraft, og det er her styret i TE, og spesielt Per Kristian Skjærvik har sviktet - for dette handler om politikk og en pågående refleksjon over situasjonen omkring vindkraft i samfunnet. Konsernsjefen må ikke ha denne oversikten, men styret skal ha det!

Hva innebærer det? Jo det innebærer at Skjærvik på et tidlig tidspunkt skulle ha stilt kritiske spørsmål ved valg av Frøya, med bakgrunn i de entydige råd som Miljødirektoratet har gitt TRE ganger!

Skjervik skulle ha forstått at dette ville føre til konflikt, på ett eller annet tidspunkt!

Skjærvik har det politiske ståsted at han burde ha reflektert samfunnsdebatten omkring vindkraft på en måte som kunne ha styrket TE - totalt.

Selv i dag berører ikke Skjærvik med ett ord de klare advarsler som blir framført fra FN's Naturpanel mot naturødeleggelser i et område som Frøya.

Styrets unnfallenhet i forhold til sitt samfunnsoppdrag,det å ivareta medlemskommunenes, og samfunnets interesser har med dette direkte svekket Trønder-Energis anseelse dramatisk.

Nå legger styreleder ut på en farlig ferd. Han går til generalforsamling med et "direktiv" til medlems-kommunene om å gå imot Frøya, selv om han bør vite at Frøya handler med loven på sin side!

Konsernsjef Gjersvold gir klart uttrykk for at han godtar lokaldemokratiet! "Godtar lokaldemokratiet Men konsernsjefen vil ha sagt at selskapet hans godtar lokaldemokratiet. Selskapet hadde lagt bort planene på Frøya dersom Frøya hadde sagt nei før konsesjonsbehandlingen."

Dette godtar ikke styreleder Per Kristian Skjærvik! Tvert imot, han har delegert den demokratiske og samfunnsmessige ledelsen av selskapet til fagledelsen, og dermed har han svekket kommunenes stilling i selskapet.

Dette vil føre til mer støy enn Frøya - og generalforsamlinga bør vurdere hans stilling!

Skjærvik har hatt en "ringerunde" til samtlige kommuner. De som møter til generalforsamling fra de ulike kommunene bør derfor stille med et skriftlig MANDAT fra sine politiske fora på at de virkelig vil gå imot en av kommunene.

Vi som stiller til stand utenfor TrønderEnergis lokaler på mandag, bør derfor ha krav på en kopi av disse mandatene, og de bør også pressen kreve å få!

Konklusjon:

Situasjonen i TE tegner seg klarere nå. Fagledelsen har fått for mye makt. Styret har abdisert, og har ikke gjort den del av jobben som de skulle ha gjort. For TE vil det være en stor risikofaktor å gå videre med dette styret, tatt i betraktning videre utbygging av vindkraft etter nasjonal rammeplan!

Per Kristian Skjærvik har sørget for at den samfunnsmessige delen av konsernets arbeid også har blitt delegert til fagledelsen, og har ikke vært tilgjengelig for kommentarer fra kommuner. Han har direkte gått ut med at han har delegert alt til fagledelsen når det gjelder henvendelser fra motstandere og kommune, og har heller ikke møtt ved orienteringer i kommunen mens saken har rast!

Dette er en avskjedssøknad, Skjærvik!

Styret bør kastes!

Nei til vindkraftverk på Frøya Hans Anton Grønskag