Meninger

- I bakvendtland der alt går an

Tom Kjærås 

Meninger

Fylkesmannen griper som regel inn når kommunene i sin iver etter inntekt og arbeidsplasser ønsker å gjennomføre prosjekter som gjør store inngrep i naturen.  I Frøya har både politikere og store deler av befolkningen tatt dette ansvaret uten pålegg fra øvre hold.  Da er det merkelig at fylkesmannen går i mot Frøyas ansvarlige linje.


Fylkesmannen rolle

Fylkesmannen er statens forlengede arm ut i distriktene.  De er statens politi som skal sørge for at lover og regler, og rikspolitiske retningslinjer, følges.  Fylkesmannen skal blant annet sørge for at Frøya ikke bryter grunnlovens § 112, 1. ledd:


 «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.  Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» 


Det presiseres her at det skal legges vekt på et langsiktig perspektiv med tanke på våre etterkommere.  Grunnlovens 3. ledd i § 112 peker på fylkesmannens oppgave: 


«Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene.»


Fylkesmannen skal korrigere uansvarlige kommuner

Som regel går fylkesmannen inn og stopper prosjekter hvor kommunene prioriterer inntekter og arbeidsplasser på tross av store negative konsekvenser for uberørt natur, artsmangfold og nærmiljø. 

I Frøya kommune er det motsatt.  Der har kommunens politikere, og en stor del av befolkningen, takket nei til store kommunale inntekter.  I stedet går Frøya inn for å etterleve § 112, og det fordi Frøya-samfunnet ser verdien av å verne om urørt natur, artsmangfold og nærmiljø.  Da er det merkelig at fylkesmannen bidrar med drahjelp til handlinger som går mot vår egen grunnlov. 


Utbyggingen har ligget i dvale i mange år, men utbygger mener nå at det haster med å starte utbyggingen.  Selv ikke noen dagers utsettelse er det rom for.  Trønderenergi kalkulerer nok med at dess raskere de starter dess mindre er risikoen for at prosjektet blir stoppet.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Vindmøller til havs

MDG mener fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge primært bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre viktige natur- og friluftslivsverdier.

 All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering.  Utbyggingen på Frøya vil foregå i urørt natur, og har ikke lokal velsignelse.  MDG går derfor inn for å stanse utbyggingen på Frøya, ha litt is i magen, og heller satse på vindmøller til havs.


Av Tom Kjærås, MDG Frøya