Meninger

Korrupsjonsfaren i vindkraftsaker

Meninger

”Fase NULL” vil jeg kalle den. Det er et trinn FØR den offisielle konsesjonsbehandlingen i NVE starter i vindkraftsaker. Der er det mørkt. Er fagmyndigheten og politikerne interessert i at denne fasen belyses?


Trinn 1 til og med Trinn 6 i konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker er ryddig illustrert på NVEs nettsted (sist oppdatert 23.04.2019)  Men hvordan kommer et kraftselskap til Trinn 1 og kan melde inn en vindkraftsak?


– Det som skjer før Trinn 1 – Melding - har vi INGENTING med! har seksjonsleder i konsesjonsavdelingen for vindkraftsaker uttalt til meg.  Jeg har spurt om NVE har vurdert å varsle sin overordnede OED / Stortinget om at det mangler regulering i dette feltet. Trengs det ikke en tydeligere regulering av forholdet mellom kommunal styring og kraftselskapenes opptreden for å skaffe seg arealer og positive høringsuttalelser til konsesjonssøknader? Jeg har spurt: Ville ikke det være fredsskapende – for folk og lokaldemokratiet? Nei, dette har ikke NVE noe som helst med! OK, men FOLK har noe med det.


 

I Norge har vi vært velsignet med lokale og regionale kraftselskaper, som har forsynt husholdningene og industri og næringsliv med ”innlagt” strøm. Dette har vi ofret elver og fosser for å gjennomføre, og uberørt natur har gått tapt! Nå, etter at Lov om elsertifikater trådte ikraft 01.01.2012 ser det ut til at norske naturområder er blitt svært ettertraktet handelsvare på det internasjonale finansmarkedet. Ikke produksjonen av vindkraft i seg selv, ei heller nettkundene, men MULIGHETEN, og KONSESJONSOMRÅDET! Salg av konsesjoner til vindkraftproduksjon har blitt et produkt, en vare – som strømmen er - som norske kommune-eide kraftselskaper selger for å oppnå profitt til eierne. Det eneste skåret i gleden er at eierne er folket. Folket vil ha sin natur, og er fornøyd med strømtilførsel som den er fra vannkraft og annet som er utbygd.  Men snøballen ruller. Kraftselskapene virker grådige som gribber etter åtsel! I Trøndelag er det en klynge vindkraftkonsesjoner- og søknader. Man skal på dette området, som andre, bli ”verdens beste”. Det heter ”å kjempe for klimaet”. Det skjønner vi at det IKKE handler om.


Jeg kjenner ikke detaljene, men svært mange av kommunene i Norge er medeiere i kraftselskaper. Kraftselskapene vokser, og blir mer og mer komplekse både i organisasjon og driftsmodeller. Eierstyring blir også mer og mer komplisert for folkevalgte og ledere i kommunen. En skog av underselskaper til store mor-konsern. Hva som egentlig går for seg i møterommene mellom kommunalforvaltningen og kraftselskapene er det ikke mange som vet uten videre. Allmennheten, politikerne og media er avhengig av åpenhet og informasjon. Vi er også avhengige av å få sannhet, ikke reklame med falske forskjønnelser.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Mørkt og fint for korrupsjon

Det som lønner seg for kraftselskap som vil ha vindkraftarealer er å skynde seg til en liten kommune der vinden er god og hverken grunneierne eller kommuneadministrasjonen tør  eller har råd til å motsette seg prosjektet. Helst også litt godtroende politikere som lett går på penge- og klimaargumentet. Politkere som ikke ønsker å skamme  seg over å være bakstreverske. Det lønner seg å tilby grunneierne erstatningssummer så tidlig som mulig, lenge før Trinn 1 Melding. . Det lønner seg ikke minst å tilby kommunen erstatninger eller ”Engangskompensasjoner” ! Så tidlig som mulig. Da får man skapt en binding, kjøpt seg goodwill som kommer godt med når prosjektet skal behandles politisk i formannskap og kommunestyret i flere runder.


Kraftselskapene (ofte kalt ”utbyggerne”) – har tilbudt 6-sifrede beløp til kommunene for ”ekstraarbeid” med saksbehandlingen av kontroversielle vindkraftprosjekter. Så store summer lønner seg, - og de er ikke regulert av staten! Spesielt 50% utbetaling med en gang avtalen er inngått! Dette får fart på ordførere og rådmennen. Da har man kommunestyret så å si i sin hule hånd, og de som stemmer imot blir ekte tapere – i ca 30 år! Det vil også være en fordel å friste lokalt næringsliv med kontrakter, selv om kommuner er lovpålagt å lyse ut anbud etc. i hht EØS-reglene.


 

Det lønner seg å holde oppdragene ”lokalt”, for å unngå uønsket konkurranse. Slik konkurranse ville ødelegge kraftselskapets argumenter om at vindkraft skaper lokale arbeidsplasser, særlig i anleggsfasen. En omgåelse av EØS-reglene kan funke hvis det gjennom avtalen bestemmes at en egen næringsgruppe eller ”kontaktutvalg” opprettes gjennom kommune-kraftselskap-samarbeidet! Dette er effektive fristelser.


Opprett granskning, reguler, styrk habilitet og demokrati.

Er du lokalpolitiker, partileder, stortingspolitiker, statsansatt eller organisasjonsmenneske og opptatt av demokrati og etikk? Jeg håper du kan gjøre noe for å stoppe landet i å bli fullstendig korrupt. Selv tenker jeg at det er behov for en granskning av  prosessen fram til ”vindkraftavtaler” mellom kommuner og kraftselskaper. Det er denne prosessen jeg kaller ”Fase NULL”. Når skjer tilbudet om penger, og til hvem,  i forhold til saksbehandlingen i formannskap og kommunestyrer? Avtaler og transaksjoner i dette skyggelandet bør gjennomgås snarest, og vindkraftutbygging stanses inntil korrupsjonsfaren er luket ut, og habilitetsforholdene er gransket i alle konsesjonssaker. Et bredt sammensatt utvalg, av berørte parter, burde få mandat til å foreslå en lysere vei for befolkningen som ønsker en trygg framtid i sin nær-natur uten å miste verken lokal eller nasjonal identitet.


Lise Andrine Hauge