Meninger

- Et narrespill om veiprosjektet Sula – Mausund

Meninger

Formannskapsmøtet 7. mai var en forvirrende opplevelse i regi av Arbeiderpartiet.

Dette  skyldtes  informasjonen som var gitt tidligere, i saksdokumentet til møte og i ikke minst de såkalte  «tilleggsopplysninger» som kommuneplanlegger ble tilkalt for å gi under forhandlingene,  etter de borgerliges gruppemøte. Nå har undertegnede en viss erfaring med møteprosedyre, og  det forbausende  var at kommuneplanlegger var tilkalt for å gi tilleggsoplysninger til saken midt under møtet, når disse  kunne ha vært utsendt på forhånd. En kan i ettertid spørre om HVEM som beordret planleggeren til å gjøre dette ?

Etter gruppemøtet og  at tilleggsopplysningene var blitt gitt,  la den borgerlige gruppe fram sitt forslag, og Hammernes tilføyde « synes vi skal være med på dette spleiselagets. Det er et bra initiativ og det er feil å være avvisende». .Jfr.HF side 10. den 10.mai.

Hva mener egentlig  Arbeiderpartiet? Det som forvirrer selv den mest interesserte er Arbeiderpartiets dobbelkommunikasjon i denne saken. AP siganliserte under  behadlingen av arealplana for  området i desember 2018 at de gikk  inn for  å få bygget veien. AP  sammen med de borgerlige fattet  et enstemmig vedtak om å beholde veitraseen i den nye arealplana.

Når alle parti, også AP, vedtar dette  så klart, er det like klart at en ny utredning må til, for den gamle utredning og forprosjekt var jo allerede forkastet både av Frøya  kommune, SUMA  AS og  de «de andre myndigheter» som Reppe nevner. Fylkeskommunens begrunnelse varr fordi  «det blir en enorm kostnad,  hvis den skal realiseres» .


Må betale utredninga selv

Kommunen blir ikke med på å ta regninga

 

Men fru Storø Reppe som viser til dette,  burde  være klar over at disse utsagn er sagt om den arealplana hennes eget  parti har vedtatt og ikke om den foreliggende fra Norconsult. Er  det fra hennes side en bevisst taktikk  for å unnskylde AP sitt standpunkt  eller mangler husk og kognitiv evne ? Det er  altså Fylkeskommunen som peker på «den enorme kostnad» som er så overveldende at den blir soleklart ikke samfunnsnyttig uansett.

DETTE er en påstand eller antagelse. Det er  nesten utrolig at noen kan godta en slik påstand, som er en forskutering av den konklusjonen  som konsekvensutredningen skal l komme fram til. Fykleskommunens utsagn vil i alle tilfelle bare være en antagelse uansett hvilket prosjekt de tenkes på.

MEN ER  kostnaden i Norkonsults utredning enorm ? NEI, alldeles ikke. i Norconsults  utredning er kostnaden med den totale fyllmasse som skal til mellom Sula og Mausund beregnet til ca.40 mill kr. Å drive dagens løsning  med ferge og båter koster Fylkeskommunen ca.70 mill pr. år. Da må jeg si at  fru  Storø Reppes oppfatning av enormitet omkring   vårt veiprosjektet er  total  feil.meningsløs, forhastet og useriøs.


Vei mellom Sula og Mausund

- Vi må se seriøst på dette

 

Når SuMaBo Felleslag har vært villig til  å satse på en solid utredning, utført av kanskje det fremste konsulentselskap i Midt-Norge for å fremskynde prosessen, så velger altså AP å takke nei. Dette til tross for at det MÅ utarbeides en utredning, når AP  synes  den foreliggende ikke er god nok. Det vil bety dobbel kostnad og  bortkastede midler.

Nå bør noen ta til fornuft. Undertegnede  og SuMaBo har gjort det vi  forpliktet oss til da SUMA  AS ble avviklet. Forpliktelsen lå i at når vi fikk overdratt restverdiene på kr.157.000, skulle vi videreføre selskapets intensjon, få en utredning på kostnadene og klargjøre realitetene i rosjektet. DET har SuMaBo nå gjort. Vi har måttet låne penger for  fullfinansiering av dette, men målet er nådd, utredningen ER  på plass og ER betalt. Vi bare håpet på og søkte om deling med kommunen,men AP avslo dette.  Vår gjeld  er ikke større enn at  vil skal klare å»betale selv» som AP sier, klare å betjene gjelden uten kommunens hjelp om avslaget  også blir vedtatt i kommunestyret neste uke.

For øyrekkens framtid. Jeg må håpe at et  flertall i kommunestyret tar til fornuften og sikrer ei framtid for øyrekken.  Nå er det et enten eller. Kommunestyret bør «kjenne sin besøkelsestid», som det heter. Etterpå blir det for seint. Da blir øyrekken avfolket, det er min spådom.

Dette blir antakelig mitt site ord i debatten, men jeg vil tilslutt likevel nevne et par fakta:

Administrasjonen blander kortene og blir en politisk aktør, et talerør for  AP. En må nesten spørre om AP har fulgt med i timen ? Hva var det «de andre myndigheter» hadde reagert på før møtet i desember, jo det var at de oppfattet det slik at vedtaket om å ta veitrasèn inn i planen igjen, gjaldt den gamle trasèen som allerede var forkastet, nettopp på grunn av  tilsvrarende signaler fra de samme instanser i 2000.


Ordføreren om den nye Sula/Mausund-utredninga:

- Det kan være nye momenter verdt å se på

 

SUMA AS hadde den gang et meget godt samareid både med Fylkesmannen, STV og fylkeskommunen, særlig med Fylkeskommunens kultrvernavdeling v/ arkeolog Pettersen. Alle etater var da meget positiv til veien som da ble gitt fylkesveiststatus som FV 437 og prioritert som nr.1 for fylkeskommunale veiprosjekt. AP har ansvar for at dette den gang ikke ble fulgt opp. Kråkvåg og Linesøya ble  seinere prioritert. Hvorfor ?

Utredningen som SuMaBo la fram 29.april  ble selvfølgelig ikke  omtalt i des 2018. AP  sin argumentajon faller derfor på sin egen urimelighet.

Ordføreren som tidligere i HF 2.mai side 8 uttalte at «Det kan være nye momenter verdt å se på»   hadde øyensynlig fått munnkurv under formannskapsmøtet.

Varaordføreren  var skuffet over at Bogøya ikke var med i planen. Jeg vil bare minne om at i  forrige runde var nemlig  Bogøya med, men et folkemøte på øya ville ikke ha vei og slettes ikke  igjenfylling av sundet. Hengebrua var et kulturminne og en absolutt idyll som måtte bevares. En parkeringsplass der veien landet, var nok for dem. Denne parkeringsplassen har nå kommunen gitt  dispensasjon på i 100  metersbelte til  hyttetomter for hvem spør jeg ?. Veitrasè der er umuliggjort, ikke av SuMaBo, men av Frøya kommune. Husk det varaordfører.


Dette vil ny vei mellom Sula og Mausund koste

- Dette er siste runde, sier Sigbjørn Larsen som i dag presenterte ny utredning.

 

Hav er sannhet og realiteter. Et ordtak sier at «Sannheten er vond å svelge», men Ap og fru Storø Reppe må tåle å bli konfrontert med sannheten.

Hva mener AP egentlig? Prøver AP nå å skylde på andre myndigheter og med det unndra seg det soleklare ansvar de selv og en kommune har for å ivareta folkets krav om bedre levevilkår og lokalmiljø. Befolkningen har krav på et svar.  


Sigbjørn Larsen