Meninger

Konsernsjefen i TrønderEnergi svarer motstanderne

Meninger

- Vindkraft er en del av løsningen

Vindkraft engasjerer, og det er mange følelser involvert på alle sider.

Selv om undersøkelser viser at et stort flertall i Norge over mange år har vært og fortsatt er positive til vindkraft, så er det motstanderne som er mest høylytte. Det er kanskje ikke så rart, fordi mange av motstanderne over mange år har følt at de aldri blir lyttet til.

Spesielt kan jeg forstå frustrasjonen til de ivrigste motstanderne på Frøya. Mange av dem har mobilisert mot vindkraft siden 2005. Gang på gang har reelle og relevante argumenter imot blitt fremført. Men til tross for det har utbyggersiden, det politiske flertallet på Frøya, og til slutt nasjonale myndigheter konkludert med at fordelene er større enn ulempene. Når så alle tillatelser er på plass og anleggsmaskinene starter på jobben med å bygge ut, så oppleves «overkjøringen» som total.

Den andre siden av dette, som jeg representerer, har også ekte følelser og engasjement knyttet til jobben vi gjør.

De siste ti årene har et samlet Storting lagt til rette for at det skal bygges ut mer fornybar energi i Norge. Bakgrunnen for denne politiske marsjordren er at Norge har satt offensive mål for en nasjonal energi- og klimaomstilling frem mot 2030 og 2050. Innen elleve år skal Norge nær halvere klimagassutslippene, og om 30 år skal Norge være et lavsutslipps-samfunn. Store mengder fossil energi skal byttes ut med energieffektivisering, ny fornybar energiproduksjon, og nye energiløsninger.

Trønderske kommuner har i mange tiår satt av areal til disposisjon for å dekke regionens behov for fornybar energi. Industrieventyret som havbruksnæringen på Frøya representerer, er blant annet gjort mulig av at Oppdal, Rennebu, Orkdal, Snillfjord og andre kommuner har brukt av sin natur for å bidra til kraftproduksjon og overføringslinjer, slik at næringslivet på Frøya har hatt tilgang på billig fornybar energi.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

I Trønderenergi er vi stolte av at vi produserer og leverer et produkt som er helt avgjørende for gode lokalsamfunn, velferd og komfort i livene våre, næringslivets evne til å drive god og lønnsom verdiskaping, og for at vi er et viktig verktøy i energi- og klimaomstillingen.

Det ligger i DNA-et på våre medarbeidere at vi er på jobb for Trøndelag og trønderske kommuner. Vi legger sjela vår i å utføre arbeidet på en skikkelig og god måte. Ikke minst for å bidra til å maksimere verdiskapingen fra arbeidet vårt, slik at eierkommunene sitter igjen med et solid utbytte de kan bruke til å løse sine oppgaver best mulig.

Trønderenergis virksomhet, prosjekter i drift og prosjekter som bygges ut, er strengt og nøye regulert av nasjonale myndigheter. Energiforsyningen er blant samfunnet viktigste funksjoner, og i tillegg har både vann- og vindkraft negative påvirkninger på natur- og miljøverdier som ønskes minimert.

Derfor har norske myndigheter skrudd sammen et av verdens strengeste regimer for å vurdere om det skal gis tillatelse til utbygging eller ikke. Alle relevante forhold blir nøye vurdert. Negativ påvirkning på natur- og miljøverdier blir vurdert opp mot fordeler på andre områder. Den enkelte kommune blir hørt og tatt med på råd.

Praksis er at konsesjoner for vindkraft aldri eller svært sjelden blir tildelt hvis kommunens politikere sier nei underveis i konsesjonsbehandlingen.

Vi skal nå bygge ut vindkraft på Frøya, i Flatanger og i Selbu. Prosjektene har vært gjennom årelange runder i «konsesjonsprosess-kverna». Samtlige kommuner har i lang tid aktivt bidratt til å realisere vindkraft i kommunen sin.

Dette har også vært tilfellet på Frøya. I årene mellom 2002 og 2019 har det politiske flertallet lagt til rette for vindkraftutbyggingen.

Så dukket det rundt nyttår opp en diskusjon om det på Frøya bør bygges ut 26 vindturbiner med makshøyde på 150 meter, eller 14 vindturbiner med makshøyde 180 meter. De faglige rådene er veldig klare: Litt høyere og vesentlig færre turbiner er det beste alternativet for natur- og miljøverdiene. En nesten halvering av antall turbiner medfører mindre veibygging, mindre fundamentering, og færre sår i naturen.

Også på det visuelle området er vurderingen til den nasjonale fagmyndigheten at høyere og færre turbiner er bedre enn litt lavere og mange flere turbiner. Frøyas høyeste punkt er 76 meter. Om turbinene er 150 eller 180 meter, så vil de uansett rage godt over det høyeste punktet, vurderer NVE.

Noen tror at strømmen fra vindkrafta på Frøya skal rett til Tyskland fordi det er en tysk aktør inn på eiersiden. Det stemmer ikke. Eksisterende og ny produksjon av vann- og vindkraft i regionen skal brukes her. Midt-Norge har et stort årlig underskudd på fornybar energi. Merproduksjonen gjør at underskuddet blir mindre.

Denne uka åpnet Roan vindpark. Åpningen ble markert med sykkelløp og gåtrim for kommunens innbyggere inne i vindparken, en understrekning av at vindparker for mange også er fantastiske turområder. Ordføreren i Roan uttalte ved åpningen at «Vi gleder oss over at vindparken nå er i full drift og over arbeidsplassene og aktiviteten dette gir i kommunen.»

For disse uttalelsene vil enkelte vindkraftmotstandere antagelig omtale ham som en terrorist, et miljøsvin, og sette andre utrivelige merkelapper på ham i sosiale medier.

Han er hverken terrorist eller miljøsvin. Han er en ordfører som vil det beste for kommunen og for Trøndelag, og han evner som de fleste av oss å ha et ekte engasjement for naturvern og klima på en og samme tid.Ståle Gjersvold,

konsernsjef i Trønderenergi