Meninger

- Fylkesmannen frykter Frøya

Meninger

Nesten 80 % av frøyværingene sa nei til at Frøyas landbruk, natur og friluftsområder skulle omgjøres til turbintomter og veganlegg. Nå er det kun 4 måneder til neste kommunevalg og hva gjør så etablerte lokalpolitikere for å unngå faneflukt til høsten? De sier seg enig med lokalbefolkningen og overlater alle avgjørelser til høyere nivå - til en statsansatt Fylkesmann som er på lag med Trønderenergi og til ordførerne som føler eierskap til det samme energiselskapet. Men Trønderenergi som har jo solgt 70 % av anlegget til Statwerke Munchen, Det er et høyt og avslørende spill som foregår på Frøya! Alle ser at dette er et overtramp mot lokaldemokratiet. Hvis det også er avtalt spill, så er det kameraderi og høyrepolitikk fra verste skuff.


Frøyas ordfører informerte Frøyas formannskap om at Fylkesmann Frank Jensen hadde ringt henne og sagt at han var rede til «å ta saken fort». Er det normalt at Fylkesmannen tar kontakt med en part i en klagesak hvor FM fatter endelig vedtak? En sak uten klagerett! Sakens avgjørelse er ikke overraskende når man kjenner de tette båndene mellom aktørene, og sakens betydning. Hva med habilitet, juss og rettferdighet?


Den erfarne politikeren Arvid Hammernes V reagerte i formannskapet på rådmannens vedtak om byggestopp for et anlegg som ikke var igangsatt, og som ble argumentert med ikke var starta opp. Hvorfor da vedta stoppordre? Etter gruppemøte var hele opposisjonen (V, H og Frp) enige og mot AP. Altså: Alle parti er mot vindkraft på Frøya, men kun AP støttet rådmannens stoppvedtak!


Hva var så spesielt med dette vedtaket? Jo den var det enkeltvedtaket som trengtes for at Trønderenergi kunne påklage saken, og at den endte opp på bordet til Fylkesmannen. Var den en avtalt gave?


Frøya kommune var velvilligheten selv i tidligere saksbehandling. Det er noe selvutslettende i å dispensere fra kommuneplanens arealplan for en såvidt stor del av kommunens totalareal. Det er jo også i strid med dispensasjonsparagrafens intensjon og bokstav. Frøya kommune overlot råderetten ikke bare til Trønderenergi, men også til et bayersk energiselskap. Norske energiselskap har for vane å opptre som Stat i staten - med en oppførsel som ikke kan benyttes av andre. Eksempelvis endringen av turbinhøgdene. Tenk deg at en boligblokk plutselig blir 30 m høyere! Som om det ikke betyr noe. Eller å etablere ny avkjørsel fra offentlig veg uten vegmyndigheters godkjenning.


Frøyværingene ønsker ikke vindanlegg på land og har sagt klart fra om dette. Dårlig håndverk fra Trønderenergi har vist en praksis som ikke er tilpassa dagens krav for verken miljøkonsekvenser eller forvaltning av egne anlegg. Energiselskapet må justere seg mot dagens utfordringer innen både klima, miljøforvaltning og framtidsmuligheter. Mye er forandra siden årtusenskiftet og grunnfjellet på Frøya kan bli mer synlig etter hvert.


Torgeir Havik

sivilarkitekt