Meninger

- Morgendagens omsorg kan bli en utfordring

Meninger

Frøya kommune har i forbindelse med prosjektet Morgendagens omsorg vedtatt en omsorgstrapp som omfatter: Helsefremmende tiltak, forebyggende tiltak, egen bolig med hjemmetjenester, omsorgsbolig med bemanning, og institusjon og bofellesskap med heldøgns omsorg. Dette er utvilsomt en ambisiøs og framtidsrettet plan, men som også avdekker utfordringer.

Gitt at framskrivingen av folketall i Frøya kommune som kommunen selv bruker er sannsynlig, vil andelen av eldre øke dramatisk sammenliknet med befolkningsutviklingen i alle aldersgrupper. Framskrivingen fra 2016 til 2040 viser at mens aldersgruppen 18-49 år vil øke med 11,1 prosent, og aldersgruppen 50-66 år med 30,7 prosent, vil antallet eldre mellom 80 og 90 år øke med 60,7 prosent, og antallet eldre over 90 år med 91,1 prosent. Selv om helsefremmende og forebyggende tiltak kan begrense behovet for heldøgns omsorg, kommer en ikke bort fra at en viss andel av eldre vil trenge akkurat det.

Frøya kommune har vedtatt å bygge et nytt helsehus med 28 plasser og bofellesskap med heldøgns bemanning med 48 plasser på Sistranda. Det innebærer en økning sammenliknet med eksisterende sykehjem og trygdeboliger i Hamarvik, men det er ingen vesentlig økning. Spørsmålet om framtidig kapasitet bør derfor settes på den politiske dagsorden like gjerne først som sist. Prosjektet Livsglede for eldre må beholdes og videreutvikles.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

I prosjektet Morgendagens omsorg er det forutsatt et samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er et spørsmål om dette er et realistisk mål – den tiden er antakelig over da lokale Røde Kors- og sanitetsforeninger gjorde en kjempeinnsats for folkehelsen og løste utfordringer som i dag ivaretas av det offentlige, og der det offentlige har et overordnet ansvar.

Et annet mål i prosjektet er at 50 prosent av de ansatte i helseomsorgen skal ha høyskole eller universitetsutdanning. Det kan likevel være et tankekors om ikke antall ”varme hender” er vel så viktig som den prosentvise andelen arbeidstakere med høyere utdanning. Oppgaven med å sikre arbeidskraft i helsevesenet er et nasjonalt problem. Lederen i Sykepleierforbundet viser til tall fra NAV som har beregnet at vi i Norge vil mangle 25.000 sykepleiere i 2035.

En sentralisert utbygging av helsehus og bofellesskap på Sistranda er utvilsomt en rasjonell løsning. Det er kanskje lettere sagt enn gjort, men vi må legge til grunn at en frøyværing som har et behov innen de ulike ledd i omsorgstrappa, vil ha de samme rettighetene enten vedkommende bor sentralt eller mer perifert i Frøya kommune.

Det er bra med ambisjoner, men like viktig å se utfordringene.

Det er framlagt en egen Stortingsmelding (nr.15 2017-18) – Leve hele livet – som er en kvalitetsreform der målet er trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet til både eldre og deres pårørende, og de ansatte i helsevesenet. Det er viktig at føringene i denne kvalitetsreformen legges til grunn når Morgendagens omsorg i Frøya kommune skal utføres i praksis. Kommuner som omstiller seg i samsvar med reformen vil prioriteres innefor relevante eksisterende og eventuelt nye øremerkede ordninger.

Ellen Marie Hansen,

Albert Stålskjær,

listekandidater for Venstre i Frøya.