- Vi kan bevise at Trønderenergi ikke ble hindret i å starte opp arbeidet av aksjonister.

Meninger

Jeg vil på vegne av aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya», og et stort flertall i Frøya kommune, anmode våre folkevalgte om å se på saken som gjelder utbygging av vindkraftverk i vår kommune.

Saken på Frøya har gått lenger enn til bare å omhandle ja eller nei til vindkraftutbygging. I vårt tilfelle gjelder saken norsk lov og rett, og hvorvidt loven skal gjelde for alle. Denne saken er ulik de andre vindkraftsakene av den grunn at her har Trønderenergi ikke overholdt plan- og bygningslovens paragraf 21-9. Plan- og bygningsloven er anerkjent gyldig av både kommunal- og moderniseringsdepartementet og av fylkesmannen i Trøndelag. Tvisten er hvorvidt Trønderenergi ble hindret i å starte arbeidet innen fristen p.g.a. ulovlige aksjoner.

Vi kan bevise at Trønderenergi ikke ble hindret i å starte opp arbeidet av aksjonister.

Politikken og kapitalen har overkjørt norsk lov, lokal selvråderett og vanlige menneskers rettigheter i denne saken.

Saken blir fulgt av flere titalls tusen mennesker over hele landet. Troen på demokratiet svekkes i takt med at maktesløsheten stiger. Vi ønsker ikke et samfunn der store bedrifter, med myndighetenes velsignelse og hjelp, ikke trenger å forholde seg til det samme regelverket som andre norske borgere må.

Frøya kommune gjorde den 11.04.19 et vedtak på at Trønderenergi ikke har overholdt pbl 21-9, dispensasjonen var utgått og utbygger har ikke startet arbeidet i tide.

Trønderenergi påklaget vedtaket til fylkesmannen, som ga Trønderenergi medhold. Vedtaket fra fylkesmannen er gjort på tynt og uriktig grunnlag.

Frøya kommune vedtok derfor å sende begjæring om omgjøring av vedtak til kommunal- og moderniseringsdepartementet. KMD har opprettholdt Fylkesmannens vedtak.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Her har politikk og økonomiske interesser gått foran jussen. Det er ikke mulig at Trønderenergi har blitt hindret i å igangsette arbeidet. Det er så urimelig at det argumentet legges til grunn gang på gang. Ser man på alle sider av saken, er det ingen tvil. Dagene i Nessadalen er godt dokumenterte.

Utbygger har ikke fulgt byggherreforskriftens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA- planen) eller gjennomført sikker jobb analyser (SJA- analyser) i samsvar med byggherreforskriftens paragraf 8c. Advokat Lars Selmar Alsaker fra advokatfirmaet Sands har etterspurt dette fra utbygger, men blitt nektet innsyn. Det samme gjelder i.f.t. innsyn i kontraktsdokumenter mellom Trønderenergi og entreprenør som viser hvordan tilrigging av anleggsplassen skulle finne sted i samsvar med byggherreforskriftens paragraf 9.

Vi i aksjonsgruppa stiller oss sterkt tvilende til at slike dokumenter var på plass den 1. april.

Utbygger kom denne dagen med en gravemaskin som de satte i fra seg i startområdet for utbygginga. Ingen skilting eller oppmerking av anleggsområdet ble forsøkt gjennomført, ei heller nedsetting av fartsgrense, som er 80 km/t på denne strekningen.

I løpet av denne uka, fra 01.04 til 07.04, - dagen dispensasjonen gikk ut, ble det aldri gjort noe fra Trønderenergis side for å markere området som anleggsområde. Motstandernes agenda var klar: være i veien så mye som mulig, uten å bryte loven. Når (vi tenkte aldri hvis!) utbygger markerte området skulle vi holde oss på lovlig side av markeringen og vise vår motstand derfra, samtidig som vi ønsket å dokumentere naturødeleggelsene.

Fredag 5. april kommer Ramlo transport med to lastebiler halvfulle med grus. Ingen forstår hvorfor utbygger har bestilt grus på dette tidspunktet. Fire biler og en traktor står i veien for at de kan lesse av grusen. Politiet roper ut til motstanderne som er spredt utover et stort område at disse må flyttes. Motstanderne er for langt borte til å høre hva som sies.

På TV-sendinga i NRK midtnytt fredag 05.04. hører vi tydelig at politiet sier «de vil ikke høre på oss. De er på tur. De får nyte været.»

Det var det nærmeste vi kom sivil ulydighet denne uka.


Fra sidelinja

- Jeg gråt av frustrasjon. Jeg har grått av stolthet

Les Karins "Såga om stolthet og skuffelse"

 

Da Trønderenergi startet opp anleggsvirksomheten igjen den 13.05, var det første de gjorde å sette opp skilt, senke fartsgrensen og markere anleggsområdet med et gjerde. Agendaen til vindkraftmotstanderne var akkurat den samme som den 01.04.

Hvorfor kommer Trønderenergi i gang med arbeidet denne gangen?

Bengt Eidem i Trønderenergi har uttalt at de ikke tenkte på at plan- og bygningsloven gjelder for deres utbygging. Det kom som en overraskelse på utbyggerne. Derfor er denne aktiviteten fra utbyggers side, den 1 april, uten mål og mening. De hadde slett ikke planlagt å starte utbygginga i denne uka. Det kommer tydelig fram av framgangsmåten. De entreprenørene vi har snakket med sier at ingenting av det Trønderenergi foretok seg denne uka er vanlig prosedyre ved en anleggsstart.

Prosessen med denne vindkraftutbygginga har tatt tid. Det er mye ny forskning og erfaringer med eksisterende vindindustri som ligger til grunn for at så mange nå har endret mening i.f.t. landbasert vindindustri. Dette gjelder over hele landet. Det er derfor svært uheldig at utbyggerne ikke har noe tidsbegrensning å forholde seg til.

NVE`s rammeplan fra 31.05.2019 fraråder bygging av vindkraftverk på Frøya. Konfliktnivået i forhold til bl.a. naturtyper, fugl, pattedyr, friluftsliv, sammenhengende naturområder og landskap er for store. Miljødirektoratet definerer Frøya som et område det av hensyn til miljø, ikke er akseptabelt at inngår i den nasjonale rammen for vindkraftutbygging. Dette er fakta som har tilkommet etter at konsesjon er gitt.

Konsesjoner som ikke har blitt tatt i bruk bør ha en tidsfrist. Sju år er for lang tid.


 

Nå har vi fått anerkjent plan-og bygningsloven i.f.t. vei og servicebygg. Paragraf 21-9 i denne loven må alle som har søkt om dispensasjon overholde. Det vil gi svært uheldige signaler til andre i lignende saker om Trønderenergi her ikke skal stå til ansvar for en situasjon de selv har satt seg i.

I en merknad fra Trønderenergi i saken sies det: «en praksis med overprøving av fylkesmannens vedtak vil normalisere behandling i tre instanser. Dette kan skape en uheldig presedens og forventninger i en lang rekke lignende saker».

Om dette er måten Trønderenergi har tenkt å fortsette sin virksomhet på så er det særdeles viktig at det skapes presedens! Vindkraftutbyggere må forholde seg til sannheter og til lovverket som alle oss andre.

Jussen i denne saken er godt dokumentert og saken virker opplagt. Det er i midlertidig ikke opplagt at den skal bli behandlet på rettmessig vis.

Det gjør en rettssak mot staten vanskelig. Selv en kommune blir liten og rettsløs i en sånn situasjon.

Derfor ber vi våre folkevalgte om hjelp til å løfte denne saken opp på agendaen. Denne saken er prinsipielt viktig for svært mange, langt utenfor Frøya kommunes grenser. Det er kampen David mot Goliat. «David» fortjener å bli hørt. «David» fortjener en rettferdig behandling.

Vi håper dere vil hjelpe oss med det.


Lene Dahlø Skarsvåg

For aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya»