- Da må jeg hjelpe henne med å forklare hennes inhabilitet i saken

Meninger

Ordfører Flåmo svarer ikke i innlegget om hennes habilitetsbrudd da hun som nestleder i bedriftsforsamlingen TrøndeEnergi stemte mot en folkeavstemning om vindturbiner i 2013 . Hun mener jeg fremmer politikerforakt og kommer med «fake news». Da må jeg hjelpe henne med å forklare hennes inhabilitet i saken.

Litt bakgrunn:

Som rådmann i Frøya kommune var hun aktiv med å forhandle hemmelig om utkast til avtale 10.6.2005 Der ble det avtalt at NTE/TE stiller kr 3.000.000 kr til disposisjon for kaiutbygging , engangskompensasjon kr 11 mill kr for 200MW effekt og en forholdsmessig reduksjon av engangsbeløpet ved redusert utbygging. Utbygger betaler kr 500.000 som dekning av kommunens utgifter for håndteringen av konsesjonssaken og i tillegg inntil nye kr 500.000 for behandling og byggesaksgebyrer. Denne avtalen ble signert mellom NTE/ TE og Frøya kommune 14.11.2005

Ny avtale ble inngått 23.06.2016 mellom Frøya kommune og Sarepta der TE er 50% eier.

Fra avtalen . Denne avtalen erstatter avtale inngått 14.11.2005 mellom Frøya kommune og NTE/TE. Konsesjon ble gitt 26.08.2013 av OED.

Konsesjonen er altså gitt etter at en ny folkeavstemning kunne ha vært holdt med overveiende sannsynlig flertall mot vindturbiner på Frøya.


 

Med hensyn til habilitet som jeg påpeker- ikke i politikerforakt , men respekt:

Revisjon Midt Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon skriver i rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi februar 2014 på oppdrag fra kontrollutvalgene i 20 av TrønderEnergis eierkommuner:

«Habilitet og interessekonflikter. Forvaltningslovens habilitetsregler medfører utfordringer for de ordførerne som sitter i styret og bedriftsforsamling. På grunn av sine verv kan de ikke delta i den politiske debatten om viktige saker for sine kommuner. Denne undersøkelsen viser at det har forekommet flere brudd på habilitetsreglene ved politisk behandling av saker som angår TrønderEnergi i eierkommunene. En av ordførerne som sitter i styret har brutt habilitetsreglene (Melhus kommune ) og syv av ordførerne i bedriftsforsamlingen har gjort det samme ( ordførerne i Orkdal, Hemne, Frøya (nestleder), Oppdal, Hitra, Malvik og Skaun ).


Habilitetsreglene må tolkes slik at de begrenser muligheten for de ordførerne som er medlem i styret eller bedriftsforsamling til å representere kommunen på generalforsamling. Etter vår vurdering innebærer det at bedriftsforsamlingen ikke kan fungere som et eierorgan, slik vi oppfatter at det gjør i dag. Etter vårt syn taler både hensyn til kompetanse og til habilitet mot styrer som langt på vei er sammensatt av politisk ledelse fra eierkommunene. I tillegg kommer de potensielle rollekonfliktene styremedlemmene kan komme opp i ved sin virksomhet i styret . Et eksempel kan være en ordfører for en kommune som vil få store inntekter fra eiendomsskatt ved etablering av kraftproduksjon i hans/hennes kommune, Da er det risiko for at styremedlemmer kan la hensynet til « sin kommune» påvirke en beslutning som bør tas utelukkende med hensyn til selskapets beste. Slike interessekonflikter kan unngås om man velger styremedlemmer med mindre bånd til eierkommunene.» skriver Revisjon Midt-Norge – i sin rapport.

Denne rapporten konkluderer med at habilitetsreglene i TE ble brutt av Frøyas ordfører. Not fake news.

Et høyst legitimt krav om ny folkeavstemning kom i 2012, 7 år etter knepen 51% flertall for vindkraftutbygging i 2005. Dette avviste ordføreren , mens hun var nestleder i bedriftsforsamlingen for TrønderEnergi . På det tidspunktet var det NTE/TE og ikke Sarepta som hadde vindprosjekt avtalen med Frøya kommune. Hvem sine interesser tjente hun da? Utifra rapporten februar 2014 vi jeg i høyeste grad mene at hun brøt habilitetsregler og ikke ivaretok interessene til de som var imot vindturbiner på Frøya. Å ikke ville si hvor man står som ordfører i vindkraftutbygging på Frøya er et værhane/maskepill.


KMD rapporten konkluderer med at det er et rent rettsanvendelsesspørsmål som ikke faller under forvaltningens skjønn.

Jeg skriver under innlegg som privatperson. Det er Berit Flåmo som vil politisere vindkraftmotstanden.

Men jeg forstår at hun utifra valgmålingene prøver å dra inn politisering som et moment.

Jeg prøver ikke å svekke ordførerens integritet. Den svekker hun selv ved ikke å erkjenne sitt habilitetsbrudd i en så viktig sak som hennes rolle å forhindre en folkeavstemning i 2013. Da hadde vi sannsynligvis ikke vært der vi er i dag. Dette kan dog politikerne rette på 20.6.2019.


Steven Crozier