- Politikerforakt og «fake news» ... lite visste jeg at de ser ut til å prege det politiske debattklimaet på Frøya også

Meninger

Tilsvar til Crozier angående rettsak og habilitet.

Steven Crozier, partiet Rødts nr. 2 på listen til kommunevalget, stiller i innlegget «Må det bygges vindmøller på Frøya?» et par spørsmål som fortjener et grundig svar.

Han starter innlegget sitt med å påpeke at jeg ikke ba om å få min habilitet vurdert i saken om krav om folkeavstemning i 2012.

Bakgrunnen er fordi jeg sitter i generalforsamlingen i Trønderenergi og har vært nesteleder i bedriftsforsamlingen i Trønderenergi fra 2012 – 2014.

Jeg ba ikke om vurdering av min habilitet fordi jeg som ordfører - i likhet med alle andre ordførere - representer kommunestyret i alle selskap vi er medeiere i som har generalforsamling. Ordføreren representerer ikke seg selv, og er derfor ikke inhabil.


 

Når det gjelder bedriftsforsamlingen, så er situasjonen slik: Medlemskap i bedriftsforsamlingen kan føre til inhabilitet, hvis selskapet er part i en sak man behandler i kommunen. Etter forvaltningsloven § 6 er en tjenestemann inhabil «når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken».

TrønderEnergi AS var ikke part i noen sak jeg var med og besluttet i perioden 2012-2014, og heller ikke i saken Crozier refererer til i avisen. På dette tidspunktet var rettighetene til Frøya vindkraftverk eid av Sarepta Energi AS som ikke var datterselskap av TrønderEnergi AS (TrønderEnergi eide 50%). Men Sarepta var heller ikke part i selve saken om folkeavstemming. I perioden jeg satt i bedriftsforsamlingen hadde bedriftsforsamlingen normalt kun ett møte pr år, og da for å behandle ordinære årsmøtesaker (valg, regnskap/utbytte osv.). Bedriftsforsamlingen behandlet aldri saker vedr vindstrategi generelt eller Frøya vindkraftverk spesielt. Jeg deltok på to møter i perioden; et fysisk møte i 2013 og et e-postmøte i 2014.

Crozier kommer også i sitt innlegg med en «gjetning» angående dropping av erstatningskrav fra TE om Frøya kommune dropper søksmål, angående Tysklands ambassadør som besøker KMD, om hvilke interesser advokatene egentlig taler etc. Jeg lurer på hvilke holdninger Crozier her forfekter; politikerforakt og «fake news» er to stikkord som har preget den amerikanske valgkampen, lite visste jeg at de ser ut til å prege det politiske debattklimaet på Frøya også.

Gjennom sine påstander og antydninger prøver Crozier å svekke min integritet, og jeg ble overrasket over at han ikke hadde undersøkt saken bedre før han går ut i media på denne måten. Han vegrer seg heller ikke for å gjenta et sitat der jeg ble feilsitert, noe jeg opplevde motstandsgruppa tok til etterretning og var glade for.

Når det gjelder utbygging av vindmøller på Frøya så ble saken i realiteten avgjort i 2013, da det ble gitt konsesjon. Det betyr ikke at jeg er FOR videre utbygging av vindmøller på land generelt og på Frøya spesielt. Men det er ingen hemmelighet at jeg er svært kritisk til tidsbruken i prosessen rundt denne konsesjonen, og er glad for at det har kommet et forslag, som er ute på høring, om helhetlig arealplan for vindkraftutbygging i Norge. Jeg mener at det var fornuftig å prøve denne saken av tre grunner: tidsbruken ; fra konsesjon ble gitt til tiltaket settes igang, endringene i prosjektet; bl.a møller på 180 meter og den store folkeopinionen mot her på Frøya.

Når det gjelder det å ta denne saken til retten så har vi mottatt et 17 siders langt svar fra KMD med et meget godt juridisk begrunnet vedtak. Jeg er klinkende klar på dette; sjansene for å vinne denne saken er marginale og kostnadene kan bli store. Vår advokat har også kommet til samme konklusjon, det har også et samlet formannskap. Som ansvarlig politiker er det min plikt å styre til det beste for Frøyas befolkning og det er min mening at å gå inn i en rettsak med de tilleggskostnader det vil innebære vil kunne gå kraftig utover tjenestetilbudet til kommunen. Dette er en risiko jeg ikke er villig til å ta og som jeg ikke kan stemme for.

I skrivende stund har jeg fått tallene for en valgmåling bestilt av Hitra-Frøya. Den viser ikke overraskende at Frøya Arbeiderparti har kraftig tilbakegang sammenlignet med valgene i 2011 og 2015. Det var forventet. Motstandsgruppa er i utgangspunktet en upolitisk gruppe, men ledende personer i gruppa har i høyeste grad drevet partipolitikk. Og Arbeiderpartiet og jeg har måttet tåle kraftig skyts. Når vi har hatt den posisjonen vi har hatt, så er det noe vi må tåle.

Til slutt vil jeg med kommunevalget til høsten og en tidvis giftig debatt i mente oppfordre alle debattivrige til å engasjere seg i lokalpolitikken; bli med i et parti, vær med på å påvirke heller enn å sitte på sidelinjen på Facebook og i kommentarfelt. Netthets og trusler gjør at stadig flere trekker seg fra lokalpolitikken – jeg ønsker meg at det store engasjementet som denne saken har vist resulterer i flere aktive i politiske partier som er med på å bestemme fremtiden til Frøya – det trenger vi!Berit Flåmo(AP)

Ordfører