Meninger

- Min habilitet i vindkraftsaken

Meninger

Jeg er nødt til å oppklare min habilitet når Crozier fremdeles hevder at jeg skulle vært inhabil i saken om folkeavstemning som var opp til behandling i januar 2013.

Du starter med tiden da jeg var rådmann. I 2005 ble det vedtatt at kommunen skulle inngå forhandlinger med utbygger om engangskompensasjon som følge av etablering av vindkraftanlegg på Frøya. Som forhandlingsutvalg ble ordfører, opposisjonsleder og rådmann oppnevnt. Forhandlingsutvalget skulle da rapportere til formannskapet. Det er normalt at forhandlingene er unntatt offentlighet. Resultatet av forhandlingene - signerte avtaler og vedtak i kommunestyret er selvsagt offentlige. Forhandlingsutvalget ble oppnevnt for å forhandle frem en best mulig avtale for Frøya kommune.


 

Habilitetsvurderingen som revisjonen Midt Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon gjør, knytter seg til et styremedlems vurderinger av saker som behandles i TrønderEnergi sine organ, og ikke nødvendigvis i den enkelte kommunes formannskap eller kommunestyre. Revisjonen mener at det er en risiko for at styremedlemmer har «kommune-hatten» på, og ikke tjener selskapet de sitter i styret for, her: TrønderEnergi.

Men medlemskap i bedriftsforsamlingen kan føre til inhabilitet, vel og merke hvis samme selskap der man sitter i bedriftsforsamlingen selv er part i en sak man behandler i kommunen. Etter forvaltningsloven § 6 er en tjenestemann inhabil «når leder eller har ledende stilling i eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken»

Jeg ble innvalgt i Bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi høsten 2012. Bedriftsforsamlingen ble oppløst i 2014, etter vurdering av nettopp den revisjonsrapporten som ble presentert i februar 2014.


 

I august 2011 overtok TrønderEnergi Statoils posisjon som eier, sammen med NTE, i vindkraftselskapet Sarepta AS. Samtidig ble Frøya-prosjektet overført til Sarepta AS, og da også avtalen vi hadde med Trønderenergi /NTE. Så når vi skulle reforhandle avtalen var det med Sarepta og IKKE med TrønderEnergi / NTE. Sarepta hadde egne ansatte, og det var de vi møtte i reforhandlingene. Også nå var det et eget forhandlingsutvalg som besto av ordfører, opposisjonsleder og rådmann som gikk inn i forhandlingene. Kommunestyret ba oss om at avtalen ikke skulle være dårligere enn i 2005,-det var oppdraget.

I juni 2012 ble konsesjon gitt til Sarepta Energi AS i et NVE-vedtak. Vedtaket ble stadfestet av OED i august 2013.

I kommunestyrets møte i januar 2013, ble krav om ny folkeavstemning behandlet. Da satt jeg enda i bedriftsforsamlingen for Trønderenergi. TrønderEnergi var ikke part i saken om ny folkeavstemning. På dette tidspunktet var rettighetene til Frøya vindkraftverk eid av Sarepta som ikke var datterselskap av TrøndErenergi(Trønderenergi eide ikke over 50% av Sarepta) Derfor ba jeg ikke min habilitet vurderes da vi behandlet kravet om ny folkeavstemming. Med 18 mot 5 stemmer, ble kravet om ny folkeavstemning avvist. De som stemte mot folkeavstemning var Høyre, Fremskrittspartiet, arbeiderpartiet og 1 representanter fra Venstre.


Berit Flåmo(AP)

ordfører