Meninger

- Ansatte prøver hver dag å finne gode tilbud hvor hovedfokus er trygghet, verdighet og fullverdige liv

Meninger

Tilbud innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommune

Hitra kommune har en vedtatt plan for hvordan kommunen skal yte omsorgstjenester til sine innbyggere. Sentralt står at kommunens innbyggere skal få bo i egen bolig så lenge som mulig og at det skal tilbys sykehjemsplass til de sykeste og for en kortere periode i livet. 

Sykehjemmet gir i dag tilbud til mange innbyggere i stedet for sykehusopphold eller innbyggere på vei hjem fra sykehus, i en tid hvor folk blir stadig tidligere utskrevet fra sykehus. 

Kommunen har økt kompetansen til ansatte i hjemmetjenestene for at de som har et noe redusert funksjonsnivå kan få nødvendig bistand utenfor institusjon.


 

Vi opplever i all hovedsak at eldre i kommunen ønsker å bo hjemme lengst mulig, enten i egen bolig eller leid eller eid tilrettelagt bolig. 

Kommunen har i dag godt tilrettelagte omsorgsboliger ledige som kan lette hverdagen og redusere risiko for fall eller andre ulykker som kan oppstå i lite tilrettelagte boliger. 

Ansatte i omsorgstjenestene prøver hver dag, sammen med innbyggere og pårørende, å finne gode tilbud hvor hovedfokus er trygghet, verdighet og fullverdige liv.


Harald M. Hatle

Assisterende rådmann