Meninger

Frøya kommune har et stort forbedringspotensiale vedrørende habilitet og transparens

Meninger

Ordføreren i Frøya kommune grunngir i lokalavisene den 19. og 21. juni hvorfor hun i vindkraftsaken ikke bad om vurdering av sin habilitet i formannskapet 14.01.2013 og kommunestyret 24.01.2013. Sak til behandling var da et krav om ny folkeavstemning for eller imot vindkraftverk på Frøya. Ordfører Flåmo var på dette tidspunktet nestleder i TrønderEnergi AS sin bedriftsforsamling. TrønderEnergi eier på dette tidspunkt 50% av aksjene i Sarepta Energi AS som hadde rettighetene til vindkraftprosjektet på Frøya.

Jeg mener at habilitetsgrensene ikke forsvinner, selv om TrønderEnergi AS ikke lenger har aksjemajoriteten i utbyggingsselskapet.

Ordføreren senker terskelen for kravet om habilitet ved ikke å tilkjennegi om hun er tilhenger eller motstander av vindkraftutbygging på Frøya for å framstå nøytral i saken.

Gjennom myndighetsutøvelsen setter kommunen rammer for økonomiske virksomheter i lokalsamfunnet, samtidig som den selv er økonomisk aktør med egeninteresse for hvordan rammene fastsettes.

Dette mener jeg reiser følgende spørsmål: Kan en kommune være korrupt? Jeg mener ja. Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommuner arbeide med å forebygge og hindre at dette skjer. Veiledere i anti-korrupsjonsarbeid finnes. Det står i etiske retningslinjer for Frøya kommune. 5. Habilitet «(…) Ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmålet for sin virksomhetsleder. For ordføreren er det kommunestyret.

I heftet «Beskytt kommunen, Håndbok i antikorrupsjon fra 2014, utgitt av KS - Kommunenes Sentralforbund og TI – Transparency International Norge, finnes eksempel på gråsone for korrupsjon. Eksempelet kunne ha vært tatt fra Frøya kommune i 2005 da Hammernes var ordfører og Flåmo rådmann, og i 2013 da Flåmo var ordfører og Fjørstad rådmann.

Kommunestyret som lokal høringsinstans avgir uttalelse til NVE om konsesjon for vindkraft , den 04.11.2005. Dette skjer ETTER at man har forhandlet med kraftleverandører om økonomisk kompensasjon til kommunen for naturinngrepene ved en eventuell utbygging, og vedtatt inngåelse av økonomisk avtale 30.05.2005, da er vi i korrupsjonssklia!

«sak 0022/05 KONSEKVENSUTREDNING/KONSESJONSSØKNAD FOR FRØYA VINDMØLLEPARK - HØRINGSUTTALELSE Vedtak: 1. Før Frøya kommune vil tilrå at NVE gir NTE og Trønderenergi konsesjon etter Energiloven med forskrifter må følgende tema tilleggsutredes…»

I forhandlingene / avtalen mellom kommunene og kraftselskapene dreier det seg om store pengebeløp:

«Avtale mellom Frøya kommune og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi Kraft AS


4. Dekning av kommunale utgifter

Utbygger betaler kr. 500.000,- kronerfemhundretusen - som dekning av Kommunens ekstrautgifter knyttet til håndteringen av konsesjonssaken samt plan- og byggesaken. I tillegg betales behandlings- og byggesaksgebyr knyttet til konsesjonssaken og reguleringsplan for vindmølleparken begrenset oppad til kr. 500.000,-.

Halvparten av avtalt tilskuddsbeløp etter første setning utbetales med forfall 3 uker etter at avtalen er godkjent av begge parter. Resterende beløp utbetales under forutsetning av innvilget konsesjon med forfall 3 uker etter at rettskraftig konsesjon og stadfestet reguleringsplan foreligger. Behandlings- og byggesaksgebyrer etter første avsnitt, siste setning innkreves av Kommunen på ordinær måte.


5. Engangskompensasjon til Frøya kommune.

Som kompensasjon til Kommunen for de inngrep som gjøres som følge av utbyggingen av Frøya vindmøllepark, utbetaler utbygger en engangskompensasjon på kr. 11.000.000, kronerellevemillioner. Beløpet indeksjusteres tilsvarende endringen i konsumprisindeksen frem til det tidspunkt betaling skjer med basis i indeksen pr den 15. i den måned denne avtale undertegnes. Beløpet forfaller til betaling 3 uker etter oppstart av anleggsarbeidene i vindmølleparken.

Det er en forutsetning for utbetaling av engangskompensasjonen at det gis konsesjon for utbygging av vindmølleparken og at den utbygges med en beregnet effekt på inntil 200 MW. En redusert utbygging betinger en forholdsmessig reduksjon av engangsbeløpet til kommunen. Dersom konsesjon gis og utbygging skjer med en effekt som overstiger 200 MW skal Kommunen kunne ta opp forhandlinger om en høyere engangskompensasjon.


6. Årlig kompensasjon

Utbygger er innforstått med at kommunen har innført eiendomsskatt og at den for tiden innkreves etter en sats på 7 promille. Dersom dagens regler for eiendomsskatt endres slik at satsen blir mindre enn 7 promille eller helt faller bort og dette heller ikke kompenseres ved at det innføres andre skatte- eller avgiftsordninger som sikrer Kommunen tilsvarende inntekter, vil utbygger likevel utbetale et årlig beløp til Kommunen tilsvarende dagens eiendomsskatt på 7 promille.


7. Overdragelse av avtalen

Dersom Utbygger ønsker å overdra vindkraftanlegget helt eller delvis til annen eier, er ny eier forpliktet til å tre inn i denne avtalen. Kommunen kan ikke motsette seg slik overdragelse.»


I Frøya kommunestyre 24.1.2013 sak 5/13

«UNDERSKRIFTSAKSJON "NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA" Vedtak: Frøya kommune har mottatt og behandlet innspill /underskriftslister fra aksjonen "nei til vindkraftverk på Frøya". Samme sak ble underlagt folkeavstemning allerede i 2005, der utfallet ble ja til vindkraftverk på Frøya. På basis av dette ble det i 2005 inngått avtale med NTE og Trønderenergi Kraft AS. Frøya kommunestyre velger å forholde seg til inngått avtale, og avviser derfor kravet fra aksjonen om ny folkeavstemning. Vedtatt med 18 mot 5 stemmer.»

Konsesjonen var utgått og det var en ny aktør man måtte forhandle med. Dessuten var det tilkommet ny kunnskap om viktigheten for å bevare uberørt natur. Altså helt nye betingelser i forhold til 2005.

Fra Håndboka i Antikorrupsjon: «Kommuner bør være oppmerksomme på at «korrupsjonssklier» kan finnes i egen organisasjon, og at søkelyset ikke bare bør rettes mot enkeltpersoner, men også mot prosesser som enhver kan tenkes å involveres i, bevisst eller ubevisst. Det er også verdt å merke seg at motivene i utgangspunktet kan være hederlige nok og forankret i et ønske om å være en effektiv, handlekraftig og imøtekommende medarbeider, leder eller politiker på vegne av kommunen.»

Kraft og mangfold. Frøya kommune har et stort forbedringspotensiale vedrørende habilitet og transparens.


Steven Crozier

Referanser;

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/habilitet_i_kommuner_og_fylkeskommuner.pdf

https://www.ks.no/contentassets/adf850f755ca4e7983649433837e46db/beskytt-kommunen-handbok-i-antikorrupsjon-2016-versj.pdf