Meninger

Frøya2: Vindkraftverket Kjølberget

Hogne Hongset 

Meninger

I Våler kommune i Hedmark kan vindkraftverket Kjølberget komme til å få navnet «Frøya2». Den nå velkjente Frøya-saken har lenge blitt omtalt som vindkraftens Alta-sak, med god grunn. Og likheten mellom det som har skjedd i de to prosjektene er slående, selv om naturlandskapene de skal ødelegge er høyst forskjellige.

Konsesjonene er gitt til to norske utbyggingsoperatører: Trønderenergi på Frøya og Austri Kjølberget DA i Våler. De har begge Munchen bys kraftverk som hovedinvestor, på Frøya eier Stadtwerke München 70 %, i Våler 60 %.                                                                                                                                                                         

Utbyggingsprosessen har også klare likheter. Å få konsesjon fra NVE er nemlig ikke nok for å kunne sette i gang å bygge, selv om mange tror det. Utbygger er avhengig av at den aktuelle kommunen gir dispensasjon fra områdets LNF-status i kommunens arealplan (LNF: Landbruk, Natur og Friluft). Kraftverket på Frøya fikk slik dispensasjon 7. april 2016, Kjølberget i Våler 9. mai 2016. Når slik dispensasjon er gitt, har utbygger 3 år på seg til å være kommet i gang med den fysiske utbyggingen. Hvis fristen oversittes, må utbygger la være å bygge eller søke ny dispensasjon. I Frøya-saken var nettopp oversitting av fristen det springende punktet: Var arbeidet kommet i gang innen 3-årsfristen utløp, eller var det det ikke?

Situasjonen i Våler er i utgangspunktet den samme: Var utbyggeren Austri kommet i gang innen fristen, eller var fristen oversittet? I Våler hadde utbygger fritt kunne sette i gang utbyggingen innen fristen, men hadde ikke gjort det. Utbygger bestred faktisk at det forelå en frist! Rådmannen i Våler kommune la fram en tilråding til kommunestyret, der han innstilte på at kommunestyret skulle vedta at fristen var oversittet. I innstillingen skrev rådmannen blant annet følgende: «Våler kommune har ved selvsyn kunnet konstatere at de reelle anleggsarbeidene ikke i tilstrekkelig grad var igangsatt på tidspunktet dispensasjonen utløp, og at fristen for oppstart følgelig er oversittet.»

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Austri hadde selv åpenbart innsett at de i realiteten hadde oversittet fristen, og søkte om ny dispensasjon 22.5.2019. Men da saken ble behandlet i kommunestyret i ekstraordinært møte 27.5.2019, la formannskapet overraskende fram en enstemmig innstilling som, i motsetning til rådmannens innstilling, sa at arbeidet var i gang innen fristen! Formannskapets begrunnelse var blant annet at utbyggeren hadde gjort vindmålinger i området(!), og ellers gjort flere ting som helt åpenbart må defineres som helt normale prosjektutviklingstiltak. Ingen ting av den typen tiltak formannskapet refererte til, har noe med igangsetting av arbeidet å gjøre.

Kommunestyret vedtok imidlertid å følge formannskapets forslag, med 10 mot 9 stemmer.  Kommunestyrets vedtak ble påklaget til fylkesmannen av både Norges Miljøvernforbund og LNL (La Naturen Leve). Fylkesmannen avviste klagene, blant annet etter følgende avsluttende begrunnelse: «Etter gjennomgang av sakens dokumenter og samtale med saksbehandler i kommunen framstår det som sannsynlig at kommunen vil gi ny dispensasjon dersom det ble omsøkt på nytt.»

Dette er en nesten utrolig argumentasjon, all den stund det påklagede vedtaket ble fattet med 10 mot 9 stemmer, og i strid med rådmannens innstilling. Fylkesmannens konklusjon etter denne luftige begrunnelsen lyder slik: «Det er Fylkesmannens vurdering at dersom vi skulle benytte vår omgjøringskompetanse i denne saken, så vil det kun framstå som et forsinkende element i utbyggingsprosessen, spesielt tatt i betraktning at det må anses sannsynlig at kommunen uansett vil innvilge en ny dispensasjon.»

Fylkesmannens avslag i Våler-saken er nå av anket inn til kommunalminister Monica Mæland, tilsvarende det som ble gjort i Frøya-saken. Både departementet og fylkesmannen i Trøndelag vurderte de arbeidene Trønderenergi hadde utført på Frøya som ikke tilstrekkelige for at arbeidet kunne defineres som igangsatt innen fristen. Om dette sier departementet: «Fylkesmannen har kommet til at det på tidspunktet for deres behandling av saken ikke var utført fysiske arbeider som var tilstrekkelige for å avbryte treårsfristen. Departementet finner ingen feil ved denne vurderingen.»

Når departementet så likevel avviste anken i Frøya-saken, var begrunnelsen ensidig lagt på at utbygger var blitt hindret av demonstranter. Implisitt sier departementet da at dersom Trønderenergi ikke hadde blitt hindret i arbeidet, ville anken blitt godtatt. Trønderenergi ville da måtte søke ny dispensasjon fra områdets LNF-status. Det er nokså opplagt hvordan Frøya kommune ville stilt seg til en slik fornyet søknad.

Det blir spennende å se hva slags begrunnelse statsråd Mæland vil bruke i Våler-saken, hvis statsråden opprettholder Fylkesmannens avgjørelse!

Hogne Hongset, forfatter