Meninger

Er vannsikkerheten i deler av Hitra overlatt til frivilligheten?

Meninger

Spørsmålet reiser jeg med bakgrunn i hvordan Hitra kommune gjennom en årrekke har overlatt vannforrsyningen til private vannverk rundt på øya.

Som hyttebygger på Hitra ble jeg noe overrasket over hvordan min vanntilknytning var «organisert» gjennom et privat vannverk basert på frivillige som gjennom et eget styre med ansvar for alt vedlikehold av infrastrukturen. Overraskelsen ble enda større da jeg på et orienteringsmøte holdt av «mitt» private vannverk ble informert om at kommunen ville videreføre denne ordningen ved fortsatt å pålegge de private vannverkene alt ansvar med vedlikeholdet av infrastrukturen knyttet til vannverket. I tillegg ville kommunen øke prisen på vannet samtidig som de presiserte at vedlikeholdet var å anse som et anliggende for de private vannverkene. De skulle med andre ord ha mer inn i kassa uten å yte noe!

For meg virket det som om rådmannes regneark for neste års budsjett ikke gikk i hop og at her så man for seg ytterligere besparelser ved økte inntekter uten driftskostnader. For enhver rådmann hadde det jo vært en drøm. Så spørs det om politikerne kan se for seg det samme scenariotet?

Hvorvidt denne holdningen fra kommunenes side var meddelt før vannskandalen i Askøy kommune, vet jeg ikke.

En av kommunenes hovedoppgaver er å sikre alle innbyggere vann av tilfredsstillende kvalitet. Jeg tar som en selvfølge at også Hitra kommune har evaluert hendelsen i Askøy kommune.

La det være helt klart. Selv om private vannverk i sin tid var nødvendig å etablere for i det hele tatt å få vann frem til forbrukerne, har dette åpenbart vært en sovepute for kommunen. Ca 15% av kommunens innbyggere har fortsatt vann fra private vannverk.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Spørsmålet som må stilles i lys av Askøyskandalen er: Hvem har ansvaret hvis en liknende situasjon som Askøys skulle oppstå? De frivillige i det private vannverket-styret? Kommunen som har skjøvet vedlikeholdet og tilhørende kvalitetssikring til frivilligheten? Den enkelte forbruker som er knyttet til vannverket? Kommunen har her sikret en fullstendig ansvarspulverisering og det overrasker meg at de ikke ser det etter Askøy skandalen.

Som abonnent til et privat vannverk føler jeg en viss uro hva gjelder vedlikeholdet og tilhørende kvalitetskontroll av vannet. Det jeg med sikkerhets kan si er at de frivillige som driver disse gjør det på en utmerket måte, men mangler selvfølgelig både kompetanse og ressurser for å utøve dette ansvaret på en sikker måte.

Bjønnavågen 

 

Selv har jeg vært vant til at det er en av kommunens grunnleggende oppgaver å ivareta vannforsyningen til innbyggerne. I en kommune behandles alle innbyggere likt uavhengig av hvor de bor. I områdene hvor de private vannverkene har sitt nedslagsfelt har det bodd mennesker i all tid. Å pålegge denne delen av befolkningen en langt større risiko og kostnad enn kommunens øvrige innbyggere, synes klart urimelig og ikke minst uasvarlig.

Sett fra mitt ståsted som abonnent til et slikt vannverk synes kommunen i 2019 å ha et lite handlingsrom. Det viktigste for meg er vannsikkerhet som er en funksjon av vedlikehold og gode prosedyrer for vannkontroll. Kommunen vil derfor måtte overta ansvaret for vannforsyningen også for den delen av Hitra som i dag dekkes av de private vannverkene.

Jeg forventer ganske enkelt at kommunen er sitt ansvar bevisst og tar ansvar for all vannforsyning for alle kommunens innbyggere. Vannskandalen på Askøy har sin pris – for Hitra kommune er den åpenbar!


Eirik Skarland

Abonnent

Bjørnavågen vannverk