Meninger

- Pensjonistpartiet støtter taxinæringen

Meninger

Jeg viser til intervju med meg i Hitra-Frøya sist fredag (5 juli), der jeg kommenterte forslag fra Hitra PP om å få tilbake helsebussen, og der noe av begrunnelsen var å spare penger i forhold til å bruke drosje. Jeg fikk inntrykk av at forslaget ble basert på feilinformasjon, da en tur fra Hitra til Orkanger ble presentert å koste 6000 kroner, mens den virkelige prisen er under det halve.

Jeg vil gjerne utdype mitt standpunkt når det gjelder dette og viser til at vi har en vedtatt resolusjon fra landsmøtet, som også underbygger mitt standpunkt.

Resolusjonen baseres på følgende resonnement:

Pensjonistpartiet er kritisk til regjeringens forslag om å liberalisere drosjenæringen. Vi mener det kan svekke tilbudet til den som bruker og trenger drosje mest, en liberalisering vil også svekke mulighetene til å føre en samlet politikk for kollektivtransporten. Dagens ordning med kjøreplikt sikrer tilgjengeligheten hele døgnet, ikke bare i byene, men også ute i distriktet. Med denne ordningen kan fylkeskommunene også stille krav om f.eks bilhviler for rullestoler.


 

Regjeringens forslag vil fjerne dette, noe som skaper stor usikkerhet både i næringen og blant brukerne. Følgene av denne ”frislipp” innen næringen, kan skape problemer for de som virkelig er avhengig av det drosjetilbudet vi har i dag. Konsekvensene vil bli at krav om 24/7 ikke blir opprettholdt, og man kan da heller ikke kreve at drosjene er tilgjengelige for rullestolbrukere. Hva dette vil gjøre med drosjetilbudet ute i distriktet, vil være katastrofal. Vi tror også at forslaget om at fylkeskommunen kan tilby enerett, ikke vil erstatte dagens ordning. Det er viktig for tilbudet at offentlige og private oppdrag sammen sikrer det økonomiske grunnlaget for drosjedrift i hele landet.

Vi må tilrettelegge for en drosjenæring f.eks. på Hitra og Frøya slik at det vil være lønnsomt å drifte drosje der 24/7, som f.eks. å tilføre kommunal/fylkeskommunal kjøring til drosjer i distriktene. Vi kan ikke innføre en ordning hvor drosjen er tilgjengelig, kun når det passer sjåføren.


For - hvis man ikke lenger er pliktig til å ha drosjen på hjulene 24/7 vil det også gå ut over syketransport. Da snakker jeg ikke om den transport som er bestilt på forhånd, men på uforutsette sykdomstilfeller/uhell som skjer når ambulanse ikke er tilgjengelig. Da vet vi at drosjen har vært eneste alternativ for disse pasienter. Så – ved å fjerne 24/7 kravet, vil denne delen av drosjenes service forsvinne. Hvem vil tape på det – jo de som trenger det mest.


Pensjonistpartiet støtter en taxipolitikk som ivaretar de samfunnsoppdrag befolkningen trenger, og ser taxi som en del av et samlet kollektivtilbud. Vi mener derfor at dagens ordning vil ivareta svake grupper, som er avhengig av drosje, best!


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya