Meninger

- Fisken langs kysten vår tilhører felleskapet

Meninger

Fisken er en ressurs som har kommet den norske befolkningen til gode gjennom tusener av år. Det er ingen tvil om at fisken har vært helt avgjørende for at vi i det hele tatt har fått en bosetting langs norskekysten. Uten fisken og fiskerne ville Norge ha stoppet.

Fisken har i alle år vært en del av det felles ressursgrunnlaget som folk har kunnet ta del i og har vært grunnlaget for familier i lange tider. Retten til å fiske har vært allment. Denne retten har kystbefolkningen tatt for gitt gjennom generasjoner. Fiske har ofte gått i arv fra far til sønn. Dette har ført til at befolkningen langs kysten har kunnet livnært seg både med tanke på mat, og ikke minst gitt et næringsgrunnlag til svært mange familier.

Fisken har vært og er en ressurs som må forvaltes. Overfiske er det flere historiske eksempler på, så ei kvoteordning som begrenser hvor mye fiskerne fisker er nødvendig. Men i Norge har kvotene gått fra å være noe man får fra staten, til noe man kjøper fra andre. Det har blitt et stort marked for disse fiskekvotene, og ofte kan de koste mye mer enn selve fiskebåten. Det gjør det vanskelig å bli fisker, og gjør at fiskerettighetene samles på færre og færre hender. Kystsamfunnene mister arbeidsplasser og eierskap til fiskeressursene, og kapitalister får all makten og profitten.

Konsekvensene av denne politikken er en form for privatisering av felleskapets ressurser fra folkets disposisjonsrett og over til store konserner. Vi har i de senere årene sett at vårt tradisjonelle fiske som har gitt næring og mat til befolkningen langs kysten, i stadig større grad havner i hendene på banker og finansinstitusjoner. Fisken skal ikke lengre bare brødfø kystens befolkning, men også tilfredsstille kapitaleiere i Oslo og andre store byer. Nå opplever vi at kvotesystemet tvinger nye og unge fiskere bort fra mulighetene de tidligere hadde gjennom å starte med fiske. Dette er en utvikling som vi i partiet Rødt er sterkt imot. Havets ressurser er og bør forbli en del felleskapets eiendom og forvaltes av de som lever og bor ved kysten.

Da trålerne fikk lov til å drive fiske i norske farvann, var hele argumentet at de skulle levere fisken til lokale landanlegg. Tanken var at de skulle kunne levere fisk når det var vanskelig for datidens kystflåte å gjøre det, og dermed sørge for at det alltid var fisk å behandle på landanleggene. Leveringsplikten, som sier at trålerne må levere fisk til landanlegg i Norge, har nå blitt uthult så mye at den ikke fungerer lengre. Vi vil umiddelbart gjeninnføre leveringsplikten for trålerne, sånn at trålerflåten faktisk sørger for arbeidsplasser i norske distrikter. De kvotene som trålerne har i dag, skal også på lengre sikt flyttes til kystflåten. Forvaltningspraksisen med omsettelige kvoter i kystflåten skal stoppes umiddelbart.

Rødt mener at alle kvoterettigheter skal være midlertidige etter en kontrakt mellom båteier og staten, det åpnes ikke for kjøp og salg av kvoter for båter under 11 meter.

Tildelte kvoter for all fangst og fiske av marine arter tilbakeføres til fellesskapet ved ønske om salg eller kondemnering av fartøyet.

Fram til trålerflåten for hvitfisk er avviklet, skal dagens tilbudsplikt for trålere omgjøres til leveringsplikt. Ombordproduksjon skal ikke tillates til erstatning for dette.

Nasjonal kontroll og regulering skal hindre overfiske. Kystvaktas og overvåkningsflyenes rolle i fiskeriovervåkinga skal ikke svekkes.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Rødt mener vi må utarbeide gode forvaltningsmessige ordninger som fører til at de som ønsker å etablere seg som fisker får lettere muligheter til dette for eksempel gjennom at vi får kommunale ordninger som kan tildele kvoter for etablering, men som går tilbake til felleskapet når du ikke lengre skal bruke dem til eget fiske. Det er ingen tvil om at vi må øke mulighetene til mange flere rekruteringskvoter, gjennom å overføre kvoter fra trålerflåten og til nyetableringer.

Nylig la regjeringa fram et forslag til ny fiskeripolitikk. Denne handler om mye av det som er omtalt i denne artikkelen, nemlig om hvem som skal få fiske, hvordan, og hvor mye. Dette må betraktes som et av de aller viktigste dokumentene som er lagt fram på lang tid. Hva som vil komme ut av denne meldinga vil komme til å prege befolkningen langs kysten vår i flere generasjoner framover. Ingen tvil om at her ligger selve forslaget til omfordeling av milliarder av felleskapets fiskeressurser. Så langt er det en meget stor grunn til å være svært bekymret da meldinga uten tvil åpner for en kjempestor overføring av kystens felles ressurser til en storstilt privatisering til det beste for de rikeste innen fiskenæringene i dag.

I meldinga ser vi at kvotene på de minste båtene skal reduseres med 25%, Regjeringa foreslår:

1) Fjerner 25% av kvotene i den minste gruppa og flytter den til en større gruppe. De som har utnytta systemet og lagd store båter med utgangspunkt i kvoter for små båter slipper nå unna med det. Ingen mulighet til å bygge båt utover egen lengde lenger.

2) Det innføres kvoteleie, som er veldig problematisk. Det vil legge voldsomt press på kvotepris. Dette skal leies ut på en kvotebørs.

3) Strukturkvotekonvertering. De som har strukturert trenger ikke likevel å levere dette tilbake når 20 år har gått, men kan ha kvotene i 15 år til.

4) Avkortninga ved strukturering senkes. Fellesskapet får mindre, kjøper får mer når kvoter samles på færre hender.

5) Ungdom: Regjeringa kutter rekrutteringsordninga for ungdom og innfører noen begrensa ordninger isteden.

Det bør reises til kamp i mot denne framlagte fiskerimeldinga. Den vil virke svært ødeleggende for framtidens kystbefolkning, redusere mulighetene for at unge skal kunne etablere seg innen fiske, vil bli ødeleggende for bosettingene våre. I tillegg ser vi at regjeringa foreslår å øke varigheten på kvotene fra 20 år til 35 år.

Rødt på Hitra og Frøya ønsker at dette bør bli en politisk debatt blant folk slik at fiskerimeldinga blir fulgt nøye opp, og at folk blir opptatt av å ta vare på felleskapets verdier når det gjelder fisken vår.


Jann O. Krangnes

og Dordi Hammer


Ordførerkandidater for

Rødt på Hitra og Frøya