Meninger

- Hvilke saker er det Crozier tenker på, der habiliteten burde vært vurdert?

Meninger

Svar på Steven Croziers innlegg av 8.Juli


Det er to måneder til vi skal gå til valg på nytt kommunestyre i Frøya. Og selv om dette siste halvåret i hovedsak har vært preget av vindmøllesaka, så ligger det i sakens natur at valgkampen er begynt og at vindmøllesaka av noen brukes for det den er verdt – mest for å sverte Arbeiderpartiet og da aller mest Berit Flåmo som ordfører.

Berit var forrige valgs store vinner, så da gjelder det å sverte henne mest mulig, synes å være melodien. Steven Crozier (Rødt) har nå ved flere anledninger stilt spørsmål ved ordførerens integritet og habilitet. Det er tillatt, men da innenfor rimelighetens grenser.

Da saka var oppe i perioden 2003-2007, var Berit rådmann. Venstre hadde ordføreren og opposisjonsleder var fra Arbeiderpartiet. Etter at folkeavstemmingen var ferdig og med resultatet et knapt flertall for å tilråde at konsesjons ble gitt, stemte et bredt tverrpolitisk flertall i tråd med resultatet av folkeavstemmingen.

Det gjaldt både ordfører, opposisjonsleder og Arbeiderpartiets kommende ordfører (2007-2011).

Vi presiserer dette fordi noen av disse nå er aktive i Nei til vindkraft og tidvis har kommet med harde utfall mot Arbeiderpartiet og Berit som ordfører. Svært mange har endret mening om vindmøller på Frøya siden 2005, men når en har vært med å tilrå at konsesjon ble gitt, så kan det være på sin plass med litt ydmykhet. Berits rolle som rådmann var å forhandle med utbygger, etter oppdrag fra kommunestyret.


 

I 2012 var saka oppe i kommunestyret igjen, da med spørsmål om ny folkeavstemming. Et klart tverrpolitisk flertall sa nei til folkeavstemming. Arbeiderpartiet på Frøya har ikke tradisjon for å binde opp representantene. Heller ikke den gangen.

Spørsmålet FOR eller MOT vindkraft har ikke vært oppe som sak i kommunestyret siden 2005.


Steven Crozier (Rødt) siterer ellers Hans A Grønskag som har uttalt at Kristin Reppe Storø og ordfører Berit er sterkt FOR utbyggingen og kunne stoppet det hele! En ganske utrolig påstand, som sannsynligvis også henger sammen med direktør Gjesvolds noe underlige uttalelse om at prosjektet kunne vært stoppet i desember.

Uttalelsen får stå for hans del – og for første gang TROR aksjonsgruppa på noe han sier- men om så hadde vært tilfelle - hva ville regninga i så fall blitt? De hadde vel allerede da investert 50-60 mill kroner……….


 

Så bringes Berits mann Knut Eidsvåg og hans firma inn i debatten. På Facebook ble det lagt ut av en aktiv motstander at en av hans biler forleden var observert i Nessadalen. Riktignok ikke med Knut bak rattet, men ……   

Og så kommer Steven Crozier med sine spekulasjoner, og de kan ikke stå ubesvart:

Hvilke saker er det Crozier tenker på, som har vært politisk behandlet i KST, der habiliteten burde vært vurdert? Her tar Crozier for seg Knut Eidsvaag fordi han leverer tjenester til utbyggingen på Hitra. Dette er saker som Frøya kommune ikke har noe med å gjøre. Hvilke underleverandører TE velger, er ikke kommunens sak. Firmaet til Knut Eidsvaag har ikke levert anbud verken til Hitra eller Frøya ifb. med vindkraftprosjektene, men firmaet har bl.a. kranbiler som er etterspurt i regionen.

 Hvis det er slik at kommunestyret når det vedtar forskjellige utbygginger, må vurdere mulige leverandører/underleverandører og hvilken tilknytning representantene eventuelt har til de forskjellige, da er vi ut og kjøre og nesten ikke i stand til å fatte vedtak.


 

Crozier etterlyser transparente forhold i politikken på Frøya. I en kommune med 5000 innbyggere er det gjerne slik at alle kjenner nærmest alle og hva de driver med. Møtene i FSK og KS er med ytterst få unntak åpne for publikum og presse. Det er nesten uten unntak to lokale medier tilstede og møtene i KST sendes også på nett. Og sosiale medier bidrar – på godt og vondt – til at flere får kunnskap.

Det politiske klimaet på Frøya har vært godt og sundt. Det kan være friske debatter i formannskap og kommunestyre – slik det skal være. Det verste et menneske kan oppleve, er å bli tillagt motiver og holdninger en ikke har. Og politikerne er også mennesker. Å påstå at vår ordfører har hatt sin manns firma i tankene når vindkraft er debattert og det er votert, er så drøy at vi synes det er på sin plass med en unnskyldning.

Frøya Arbeiderparti har - til tross for den krevende situasjonen vi har vært oppe i - i medlemsmøter og styremøter viet mye tid og arbeid på programarbeidet for perioden 2019-23. Vi mener vi har et svært godt program som berører alle sider ved Frøya samfunnet.


Meninger

- Man skal være varsom for å trå over grensen til usaklig mistenkeliggjøring

Replikk til Steven Crozier, 2. kandidat for Frøya Rødt.

 

Partiet har ikke spurt hver enkelt listekandidat om deres private standpunkt i vindkraftsaka, men vi går til valg på at det er helt uaktuelt for Frøya Arbeiderparti å si ja til en eventuell søknad om utvidelse av Frøya Vindpark. Vi tviler også sterkt på om det kommer en slik søknad og enda mer på at NVE ville gitt konsesjon. Der tror vi Nei til vindkraft på Frøya kan innkassere en stor seier!


PS.

Dersom Crozier og andre fortsatt mener det er tvil om ordførers habilitet i vindkraftsaka, så er kommunestyrets KONTROLLUTVALG rette instans å henvende seg til.


Listekandidater for Frøya Arbeiderparti


Roger Tverrvåg

Bente Kristin Øyen

Kjell Olav Suggustad

Ragnhild Strømme

Geir Meland

Magnhild Myrseth

Håvard Dyrø

Vida Zubaite-Bekken

Nils Jørgen Karlsen

Gunn Heidi Hallaren

Kristin Reppe Storø

Anne Katrine Finne

Oddvar Espnes

Mona Åsen

Siv A. Røssing