- Jeg vil heller spørre: «Når tar det slutt, AP?».

Meninger

Svar til AP styre og representanter

I lokalavisene 10.07.19 påstår Frøya AP sitt styre ved leder Kirsten Dragsnes: «Det er nok nå, Rødt!». Jeg vil heller spørre: «Når tar det slutt, AP?».

Ved gjennomgang av protokoller fra Frøya kommunestyre våren 2019 og protokoll fra Hovedutvalg for forvaltning 10.03.16, kommer det frem flere brudd på habilitet hos AP sine representanter i avstemninger vedrørende vindturbinkraftverk på Frøya. Hans Anton Grønskag har nylig beskrevet dette i lokalavisene.


 

I kommunestyret 28.02.19 var sak 12/19: Prosessvarsel – omgjøring av dispensasjonsvedtak – vindkraft. Hensikten med å omgjøre dispensasjonsvedtaket fra 10.03.16 var at turbinhøyden i prosjektet nå var økt fra 135 meter til 180 meter. Dette ville ha vært et lovlig fattet vedtak av Frøya kommune som Fylkesmannen ikke ville kunne omgjøre. TrønderEnergi / Stadtwerke München ville da måtte søke om en ny dispensasjon i LNF-området. Det forelå en trussel med krav om erstatning fra TrønderEnergi / Stadtwerke München om dispensasjonen ble omgjort.


 

Kristin Furunes Strømskag (H), saksbehandler av søknad om dispensasjon i 2016, ba om en habilitetsvurdering i saken og ble erklært inhabil. Ann Kristin Kristoffersen (AP) og Heidi Taraldsen (AP), kommunestyrerepresentanter og grunneiere i LNF-området, ba ikke om å få vurdert sin habilitet. Eli Ann Karlsen (AP) stemte mot sin gruppe, men forslaget falt med 11 mot 12 stemmer med ordførers dobbeltstemme, som automatisk brukes ved uavgjort stemmegivning.

Hva gjorde at Eli Ann Karlsen (AP), SV, Sp, Frp, H og V ikke lot seg skremme av trussel om søksmål? Var AP med sine bånd til TrønderEnergi de eneste som forstod alvoret og viste «samfunnsansvar»? Det å bestille turbiner før MTA planen ble godkjent av NVE, var en risiko TrønderEnergi / Stadtwerke München selv måtte stå for. Hadde opposisjonen en bedre forståelse av forretningsjus? Kontrollutvalget må se på gyldigheten av vedtak 12/19 i Frøya kommunestyre.

Etter at ordførerens ektemann etablerte to separate foretak i 2012, har ordførerens habilitet vært juridisk «uomtvistelig» i saker og vedtak vedrørende vindturbiner. Det ene firma som han eier, eier det andre firma der han er ansatt og kan jobbe opp mot vindturbinindustrien. Etableringene skaper to juridisk separate objekter og hindrer at problem med habilitet oppstår for ordføreren – juridisk sett.


Meninger

- Man skal være varsom for å trå over grensen til usaklig mistenkeliggjøring

Replikk til Steven Crozier, 2. kandidat for Frøya Rødt.

 

Det er opp til hver enkel representant å be om å få vurdert sin habilitet av andre representanter når man er i tvil. Det er ikke noe man selv er med og diskuterer eller avgjør. Frøya AP er bekymret for at det fokus som rettes mot vurdering av habilitet er for omfattende, tar for mye tid og vil hindre at vedtak kan bli fattet. Hvis vi ikke reiser spørsmål om habilitet, så er vi ute på korrupsjonssklia. Kirsten Dragsnes kritiserer min unorske debattform. Når ble det unorsk å reise spørsmål om habilitet? Hvis man spurte Eva Joly, ville hun kanskje svare: Har det noen gang vært norsk? Vi nyter godt av å leve i et samfunn basert på tillit. Det er en av grunnene til at det går så bra i Norge. Vår velstand kommer ikke kun av skipsfart, olje og fisk.

Transparency International Norge arrangerer tirsdag 27. august 2019 et dagsseminar om antikorrupsjon for kommuner og fylkeskommuner i Midt-Norge. I slutten av juni ba spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International Norge meg om å spre invitasjonen videre. Jeg inviterer toppkandidatene i AP og andre parti til å melde seg på. Under er en link til programmet og påmelding.


Steven Crozier

2. kandidat

Frøya Rødt

http://transparency.no/wp-content/uploads/Dagsseminar-om-antikorrupsjon-for-kommuner-i-Midt-Norge.pdf


Flere innlegg på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger