Meninger

- Til Monica Mollan

Meninger

Det er trist at ditt standpunkt angående vindkraft avgjøres pga fokuset media velger å ha på diskusjonsformen. Jeg merker meg at du vil velge ja - argumentene pga det. Det er ditt valg og det respekterer jeg. Men jeg håper du heller tar ditt valg på grunnlag av kunnskap og riktig informasjon om konsekvensene ved vindkraftverk. Det er det dette handler om, ikke alle avsporingene angående retorikk. Jeg har jobbet mot vindindustri på Frøya siden slutten av 2018, ikke så lenge altså. Men jeg har alltid vært imot vindindustri og har stemt nei ved to folkeavstemminger. Mange motstandere har jobbet mot vindkraftverk i over 17 år.

Visste du at smølalirypa er en endemisk art? På Smøla er det dokumentert over 200 individer drept av vindturbiner, der er den nå utryddet. Smølalirypa er altså utryddet på den øya den er oppkalt etter. Nå lever den kun på Frøya og kommer det vindturbiner her, vil den forsvinne fra vår jord for godt. Det er sterkt for meg og det gir meg sorg. Vi utrydder en art med vitende og vilje.


 

På Frøya har vi 88 arter som er på rødlista. 6 mai 2019 ble FNs naturrapport offentliggjort. Det var nedslående lesning. En million arter er truet med total utryddelse. Dette på grunn av menneskelig aktivitet, der hovedårsaken er arealtap. Vindindustri krever store areal. Nå er store områder av urørt fjell, kyst og skog planlagt til vindindustri. Dette krever enorme irreversible inngrep i norsk urørt natur, der Trøndelag blir spesielt hardt rammet. Vondt å tenke på.

Insektsdøden bekymrer. Vi vet nå at flere tonn med insekter blir klistret til rotorbladene på vindturbiner. Det er nå et eget yrke å rense rotorbladene for døde insekter.

Turbinene består av materialer som slites ned og havner som mikropartikler ut i naturen. Drikkevannskilden på Frøya ligger ved de planlagte vindturbinene. Spesielt ett punkt er bekymringsverdig. Skjer det en ulykke mht rotorbladene der hydraulikkolje og gearolje blir slynget ut i myr og kystlynghei og oljen ( 2500 - 3000 liter olje pr turbin ) havner i drikkevannskilden, er Frøya ille ute. Vi har næringsliv her ute som er helt avhengig av god vannkvalitet.

På Frøya består konsesjonsområdet av fredet myr og fredet kystlynghei. Myra holder på store mengder CO2, rører du myra fører det til CO2 - utslipp.

Det planlagte anlegget på Frøya har naboer, altså mennesker som må leve tett ved vindkraftverket. Det er nærmere 50 boliger som ligger i umiddelbar nærhet. Hjertet mitt går ut til dem som får støyplager og lys og skyggeslag fra turbinene absolutt hver time i døgnet. Jeg har merket meg at hvis jeg nevner helseskader i forbindelse med å bo ved vindindustri pga, støy, lys og skyggekast og infralyd, blir jeg angrepet og mange benekter at dette stemmer. Jeg nevner det likevel! Synes dette er underkommunisert og det kommer flere og flere signaler og rapporter på at dette er tilfelle.

Konsekvensutredningene som er gjort som faktisk er grunnlaget til vedtakene om vindkraftindustriutbygging er under enhver kritikk, mangelfulle som de er. Dessverre et bestillingsverk fra utbygger.

Dette er bare en liten del av konsekvensene ved vindindustri. Å nevne alt vil falle for langt.

Jeg vil avslutte med å si at mange også må få øynene opp for hvordan byggherrene til vindkraftverk går frem i små lokalsamfunn. Nå snakker jeg ikke bare om Frøya, men også andre kommuner i landet og i andre land. De har langsiktige strategier som ender med at befolkningen splittes, dette skjer nesten uten unntak. Det er svært mange skuffede politikere, grunneiere, privat folk, naturforkjempere og andre som sitter igjen som knuste mennesker. Små samfunn blir så splittet at det blir vanskelig å fungere etterpå. Dette skaper en dyp konflikt, dette vet utbygger og spiller på det. Frøya er intet unntak.

Nå er det motstanderne som skal miste sin troverdighet.

Jeg er motstander og stolt av det. Jeg blir kalt mobber, tarvelig, uetisk, terrorist, umoralsk, radikal anarkist, mobb, tulling o.s.v. Jeg blir bekyldt for å forgifte debatten, for å oppfordre til hat og vold, ja sågar oppfordre til våpenbruk! Jeg blir beskyldt for sabotasje, sivil ulydighet og ulovligheter og ikke minst hetse andre mennesker.Til å med mistanke om drapsforsøk hviler over vindkraftmotstanderne.

Dette er nøye planlagt " retorikk" av folk med bagrunn innen media, med direktelinje inn til de store mediehusene. Dette er folk som har strategien klar for å knuse enhver form for motstand, dette er nøye planlagt. De har makt og bruker den.

De har også ordensmakten på sin side.

Store politistyrker kommer til Frøya hver dag. For hva? De påstår det er for vår sikkerhet, men jeg undres.

I dag har to tildels skrøpelige damer og en meget rolig og hyggelig hyttenabo sittet alene på en benk ute i Nessadalen i flere timer - vi hadde selskap av fem politbetjenter i tre politibiler.


Astri ReppeLes flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger