Meninger

Pensjonistpartiet og borgerlig samarbeid på Frøya

Meninger

Pensjonistpartiet Frøya har inngått en samarbeidsavtale med fire borgerlige partier. Samarbeidet går ut på å samordne valgkampen med felles strategi og med saker som vi vil prioritere i neste kommunestyre. Samarbeidsavtalens intensjon er å få et borgerlig styre etter valget, og fordeling av verv og posisjoner vil bli forhandlet frem og fordelt etter det enkelte partis oppslutning ved valget.


Pensjonistpartiet er et tverrpolitisk parti og kan i utgangspunktet samarbeide med alle partier fra sak til sak, men derfra å gå til et valgteknisk samarbeid med partiet Rødt, hvis det var det Arvid Hammernes (V) antydet? Da ville Pensjonistpartiet ha vurdert samarbeidsavtalen på nytt.

Heldigvis er denne uttalelsen blitt dementert, men bare det å tenke tanken, gjør meg litt betenkt.


Jeg ble også litt forundret over denne uttalelsen på bakgrunn av det som har blitt diskutert i våre forhandlingsmøter, der Senterpartiet var det eneste partiet gruppen kunne tenke seg å inngå et samarbeid med. Pensjonistpartiet støtter den samarbeidsavtalen som er blitt fremforhandlet 100 % og mener alle de ni punktene i avtalen er meget viktig for å skape en bedre kommune.


Pensjonistpartiets valgprogram prioriterer de samme sakene som i den fremforhandlede punktlisten:


Punkt 1. Kvalitetsløft i skolen

I vårt valgprogram for barn og ungdom skriver vi bl.a.:

Vi vil bevare grendeskolene og barnehagene, vi vil at praktiske fag og valgfag får høyere prioritet og vi ønsker å bevare og videreutvikle musikk og kulturskolen. Men ikke minst så vil vi prioritere et forebyggende rusmiddelarbeid og ønsker å opprette et mobbeombud.


Punkt 2. Styrking av helse, omsorg og mestring

Dette er en av Pensjonistpartiets hjertesaker og mener alle de prioriterte strekpunktene er viktige saker å jobbe med. Vi ønsker allikevel å tilføye et strekpunkt: ” Styrke hjemmesykepleien”. Vi skriver i vårt program: Vi vil at omsorgstjenestene skal være individorientert og innrettet slik at den enkelte så

lenge som mulig kan benytte sine opparbeidede ressurser og kompetanse, med sikte på best mulig egenomsorg og mestring.


Punkt 3. Satsing på samferdsel

Vi er enig om å ruste opp de kommunale veiene, og vi vil legge press på fylkeskommunen for å få opprustet veien til Titran og til Dyrøya, og at gang og sykkelveien mellom Hellesvik – Dyrvik blir utbygd.

Vi vil også jobbe for å få utvidet parkeringen på Dyrøya, Pensjonistpartiet mener den beste løsningen er å fylle opp mellom holme og fastlandet. Parkeringen kan ikke ligge 1 km fra fergekaien. Samarbeidspartiene vil arbeide for å etablere et beredskapsfergeleie, noe som er meget viktig dersom Frøyatunnelen blir stengt over lengre tid.


Punkt 4. Næringsutvikling

Pensjonistpartiet mener det er viktig at det legges til rette for at primærnæringene jordbruk og fiske får gode rammevilkår, og at nye næringsarealer blir lokalisert og opparbeidet.


Punkt 5. Krafttak for øyrekka

Ett av krafttakene må være å bygge vei mellom Mausund og Sula, som vil være med på å bedre kollektivtilbudet, og derigjennom gjøre det mer attraktivt å bosette seg i øyregionen. Vi vil bidra til en realisering av folkehøgskolen, som også sannsynligvis vil bidra til økt tilflytting. Pensjonistpartiet har i tillegg programfestet at vi ønsker å ta tilbake en del av råderetten over den ytre del av øyregionen, der Frøyas største og beste sjøområde nærmest har vært blokkert for næringsvirksomhet siden 1979. Vi mener det må være mulig å ha en maritim næringsvirksomhet i området, uten at det går på bekostning av de strenge vernebestemmelsene som eksisterer. Vårt mål er større lokal råderett over kommunale områder.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Punkt 6. Sterkere satsing på integrering

Pensjonistpartiet har programfestet: Vi vil legge til rette for en god og inkluderende integrering av de som ønsker å bosette seg i vår kommune.


Punkt 7. Styrking av grendene

I innledningen i Pensjonistpartiets program skriver vi: Våre representanter vil representere hele folket, og vi vil jobbe for at alle innbyggerne i kommunen skal ha de samme rettigheter og fordeler, uavhengig av hvor i kommunen de bor.

I samarbeidspartienes punktliste står det: Tilrettelegge for boligbygging (i grendene).


Punkt 8. Ansvarlighet

I samarbeidspartienes punktliste står det: Vise forsiktighet med nye investeringer som vil belaste kommunens drift og gå utover lovpålagte tjenester.

I Pensjonistpartiets program skriver vi: Pensjonistpartiet vil kreve innsyn i regnskap og budsjett for drift og vedlikehold av kommunenes eiendommer. Budsjettsprekken som ble avdekket i år betinger at vi har mer kontroll over pengebruken.


Punkt 9. Bekjempe marin forsøpling

I samarbeidspartienes punktliste står det:

Intensivere kampen mot marin forsøpling på land og på sjøbunnen i samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter.

Legge press på staten til å ta ansvar for å fjerne marin forsøpling i Froan.


Dette bør være saker som de fleste partier kan gi sin støtte til, også Rødt!? Og som vi selvfølgelig ønsker velkommen, men utover det ønsker ikke Pensjonistpartiet å ha noe nærmere samarbeid med Rødt, noe som jeg er sikker på gjelder alle samarbeidspartiene.


Godt valg!


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya