Meninger

Det er ikke nok å lære av feilene Freiberg. Noen av de - må rettes opp!

Meninger

Til Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Åpent brev om vindkraftverket på Frøya

Fra Nei til vindkraftverk på Frøya

Det er prisverdig at olje- og energiminister Freiberg omsider innser at konsesjonsregime omkring vindkraftutbygging må legges om drastisk – men det er ikke nok!

Det viktigste nå er å stoppe mange av de prosjektene som har fått konsesjon, på helt feil grunnlag!

I første rekke sikter jeg til praksis med å bygge på dispensasjon i LNF områder, og heller ikke hvilke som helst LNF-områder! Her gjelder det unike naturområder som for eksempel Frøya og Finnskogen. To områder som peker seg ut med sin ulikhet, men som har det til felles at Miljødirektoratet og Riksantikvaren har vært parkert av NVE, og deres konsesjonsavdeling. For Frøyas del har Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning) sagt klart nei til utbygging i hele området i 2005, 2012 0g 2018! Nå sprenges verdifull myr, kystlynghei og unike leveområder for et utall freda arter hver dag! Steinalderboplasser fra Fosnakulturen får den samme ublide behandling. En flat øy blir omgjort til et industriområde med 180 meter høya turbintårn! Det er uhørt, og det er ikke konsekvensutredet. Det skal selvsagt ikke skje! 80 % av de stemmeberettigete på Frøya sa NEI så seint som i april, men da hadde motstanden vart siden 2002, i 19 år! Frøya kommune har underkommunisert den store motstanden, men måtte innse, til slutt, at folket har hatt rett hele tida.


 

NVE’s konsesjonsavdeling har ikke bare sørga for dårlig behandling av konsesjonssaker, og manglende konsekvensutredninger, men preges også av tette bånd til kraftselskaper. Samtidig ser vi en underkommunisering av innvendinger! Men gjennomføringskraft har de hatt langt over det som er forsvarlig. NVE må ganske enkelt granskes før eventuell nasjonal ramme skal utformes.


Dersom ikke departementet reverserer konsesjoner gitt på dispensasjoner fra industrireising i sterkt trua natur, er jeg redd regjeringa vil få problemer med alle bestrebelser om vindkraft i framtida. For oss er det helt ok at all vindkraft på land stanses, men disse dispensasjonskonsesjonene bryter med all sunn fornuft; de har dårlig juridisk fundament; de virker som brudd på all humanistisk skikk og innenfor disse konsesjonene er alle forutsetninger endret. Prosjektene framstår som noe helt annet enn de var tenkt som – og mulighetene for å reagere har nesten vært lik null!

Som om ikke dette var nok, har dispensasjonen som kommunen har gitt Trønder-Energi/Stadswerkw München vært gjenstand for sterke juridiske angrep fra to store Advokatkontor: SANDS (Bergen) og ELDEN (Oslo).

Dette er sakens kjerne:

• Kraftutbygger hadde altså, utrolig nok, fått en dispensasjon fra kommunens arealplan 7. april 2016! Denne dispensasjonen anses, til alt overmål, som ulovlig av advokat Alsaker i SANDS. (Vedlegg 1)

• «Kommunen fattet den 10.03.2016 et vedtak hvoretter det ble innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdisponering av arealer til LNF-område for vindmølleparken det var gitt konsesjon for i 2012. Videre ble det gitt dispensasjon fra kommuneplanens reguleringsplankrav for vindmølleparken. Dispensasjonssaken ble ikke nabovarslet. Det ble heller ikke sendt underretning om vedtaket til sakens parter. Begrunnelsen for vedtaket var mangelfull, og det var tvilsomt om det forelå materialrettslig adgang etter pbl. § 19-2 til å dispensere. Dette er alvorlige feil. Dersom feil kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, så vil ugyldighet foreligge. Kommunens dispensasjonsvedtak fra mars 2016 er dermed ugyldig. Kommunen har en plikt til å oppheve sitt ugyldige vedtak. Dette innebærer at Sareptas dispensasjonssøknad må saksbehandles på nytt.»

• Til tross for vesentlige avvik, som ble påpekt av 10 organisasjoner, har saken rullet videre. Turbinhøyde på 180 meter er ikke klarert, og langt mindre konsekvensutredet!

• «Saksbehandlingsreglene i energiloven, fvl. § 17 og alminnelige krav til god forvaltningsskikk tilsier at en ikke kan innvilge konsesjon for et tiltak som ikke har vært gjenstand for en forsvarlig søknadsbehandling.

• NVEs konsesjonsvedtak for vindparken ble påklaget av 10 ulike organisasjoner. I vedtak av 26.08.2013 besluttet OED å opprettholde NVEs konsesjoner for Frøya vindkraftverk med tilhørende kraftledninger. På tidspunktet for OEDs behandling var det vindmøller med totalhøyde på 130 meter som var saksbehandlet. «


 

Vedlegg 2:

«Skulle tiltakshaver iverksette arbeidet med den utforming av vindmølleparken slik der er beskrevet i søknad av 19.11.2018, uten at planendring er foretatt eller ny dispensasjon innvilget, så vil dette fra kommunens side medføre ulovlighetsoppfølgning i samsvar med kap. 32 i plan- og bygningsloven.»


• Dette ble likevel gjort!

• 1. april ga ny folkeavstemning 80 % nei til utbygging.

• Samme dag ankom TE/SWM anleggsområdet med en gravemaskin, men uten å vise til at de aktet å starte!

• Aksjonistene var i området, og det ble filmet, fotografert og dokumentert eventuell aktivitet hele den første uka, fram til 7. april 2019. TE/SWM starta aldri arbeidet! Alt dette er forelagt både Fylkesmannen og KMD. Ingen ting ble tatt til etterretning!

• Kommunen konstaterte at arbeidet ikke var påbegynt, og arbeid ikke satt i gang.

• Kraftselskap tvang kommuneadministrasjonen til å utferdige et stansvedtak, og fikk det! Dette åpnet for en klage til Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen omgjorde et lovlig fatta vedtak i kommunen, og begikk selv en ulovlighet!

• Både advokatkontoret SANDS og Elden redegjorde for disse forholdene. I tillegg kom kommunens advokat til samme konklusjon.


Vedlegg 3 og 4:

«Dette viser også at TrønderEnergi ikke gjorde det som med rimelighet kunne forventes for å igangsette anleggsarbeidene i tide, og at dispensasjonen dermed utløp den 7. april 2019» (Alsaker)

(Elden) «Det anføres derfor at Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i denne saken har brutt forvaltningsloven (fvl.) § 17 første ledd første punktum. Bestemmelsen lyder:

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» «

• Vår klage til KMD ble svart med at KMD «friskmeldte» Fylkesmannens avgjørelse, til tross for at den var ulovlig, og fattet på feil grunnlag. Uomtvistelige bevis er lagt fram, og kan sendes over til OED på oppfordring – når som helst! Fylkesmannen og KMD har ikke sett på dem, kun forholdt seg til TE’s egen forklaring. Politiet har ikke lagt fram noen logg for den første uka, slik TE hevder.


I DAG STÅR SAKEN SLIK!


Aksjonene fortsetter i fredelige forhold. Aksjonistene forsøkes kriminalisert av TE/SWM på alle mulige måter!

Utbygginga følges daglig av store politistyrker! (Mellom 2 – 22)

Dette fordi TE forlanger det. Protestene mot dette inngrepet vil fortsette, om nødvendig i hele konsesjonsperioden, og vil nok, om noe ikke blir gjort, bli regjeringa Solbergs Alta-sak!

Det skal det være forhandlingsmøte mellom TE/SWM og kommunen om utkjøp – etter initiativ fra SALMAR-gründer Gustav Witzøe.

Som leder for «Nei til vindkraftverk på Frøya» hilser jeg dette velkommen, men med en bismak.

SWM’s direktør Christian Vogt viser med all den tydelighet han kan framvise at han skal ha maksimalt ut av en slik «handel»! KMD viste oss ryggen ved å vise til «økonomiske interesser»! Vel – her har dere disse interessene:

De skal ha dekket alle tap, og alle utgifter. Men det er ikke nok. Vogt forlanger også en konsesjon tilsvarende Frøya i gjengjeld. Dette kan selvsagt ikke kommunen forhandle om, men ministeren bør vite hva slags selskap vi forhandler med!

«Nei til vindkraftverk på Frøya» tar sterkt avstand fra et slikt forhandlingskrav. Ingen andre skal blø fordi vi har sagt nei!

Dersom slike krav blir fremsatt må OED på banen.

Konklusjon:

Dette får holde her minister! Det er langt mer å si om denne konsesjonen og denne dispensasjonen som er like graverende, og vi bidrar gjerne med mer.

Her snakker vi om ugyldige dispensasjoner i områder som aldri i verden skulle ha vært utbygd. Alt er bygd på sviktende grunnlag, og NVE’s konsesjonsavdeling har virkelig vist at de har satt all jus til side for å bygge ut «Frøya vindpark»!

Kommuneledelsens befatning med saken kan vi la ligge her. Det er en lang historie.

Det som bør være klart for både NVE og OED er at denne utbygginga baserer seg på ulovligheter og feil grunnlag. Dette går nå ut som et åpent brev.

Slik situasjonen er, mener vi det må komme et aktivt initiativ fra regjeringa for å rydde opp i forholdene.

Vi forventer svar fra OED på hvordan denne saken skal håndteres videre! (Det er fint at OED har kommet til at ting skal bli bedre i framtida, men Frøyas folk, og Frøyas næringsliv forlanger at urett begått her, blir bøtt!)

Det mener vi også må være i regjeringas interesse!


For

Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag